Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Archiwum 2012 rok
Komunikaty i Obwieszczenia Starostwa Powiatowego w Łodzi


Łódź, dnia 28.12.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227/ zawiadamiam, że w dniu 12.12.2012r. została wydana decyzja nr 239.2012.K dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę instalacji rurociągowej na froncie kolejowym o średnicy DN300 o łącznej długości około 160,0 m. i włączenie w istniejącą instalację w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, ul. Naftowa 1, na działce nr 23/2 w obrębie 2 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:00.Łódź, dnia 21.12.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5a ust 1 – Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu 20.12.2012 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla „SILCO” Włodzimierz Borkowski, ul. Dąbrówki 9 lok. 4, 92-413 Łódź, nr 97/12/B z dnia 20.12.2012 r. w zakresie:

budowy budynku produkcyjno - magazynowego z częścią biurową - powierzchnia zabudowy-1183,30 m2, powierzchnia użytkowa brutto – 1261,90 m2, kubatura – 7311,30 m3 wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie:

– wewnętrznych instalacji: wod – kan, elektrycznej, gazowej, wentylacji mechanicznej oraz centralnego ogrzewania,

– instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej z trzema studniami chłonnymi,

– instalacji kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na ścieki,

– instalacji kanalizacji technicznej z trzema zbiornikami na ścieki chemiczne,

– zewnętrznej instalacji elektrycznej,

– zewnętrznej instalacji gazowej,

– przyłącza wody,

– dróg wewnętrznych i parkingów na działkach nr ewid. 826, 841, 843 w miejscowości Bukowiec, ul. Mineralna 7, gm. Brójce.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy Brójce pokój 20, I piętro w godz. 730 – 1400.


Łódź, dnia 10.12.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu że w dniu 28 listopada 2012r. na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 

1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb zbiornika wodnego „Kotliny” położonego w miejscowości Kotliny, gmina Brójce, powiat łódzki wschodni – działki o nr ew. 118, 533, 534 obręb Kotliny polegające na:

a) piętrzeniu wód rzeki Miazgi przy pomocy jazu zlokalizowanego w km. 4+650 do rzędnych:

- NPP = MaxPP (norm. poziom piętrzenia) = 190,50 m. npm, przy wysokości piętrzenia = 4,60 m.

- NadPP (nadzwyczajny poziom piętrzenia) = 190,70 m. npm przy wysokości piętrzenia = 4,80 m.

- MinPP (minimalny poziom piętrzenia) = 189,00 m. npm. przy wysokości piętrzenia = 3,10 m.

- PP dla celów remontowych i przeglądów = 189,80 m. npm.

b) retencjonowaniu wody w zbiorniku w ilości:

- NPP =MaxPP = 190,50 m. npm. V = 374 000 m3

- NadPP = 190,70 m. npm. V = 420 000 m3

- MinPP = 189,00 m. npm. V = 47 000 m3

- PP dla celów remontowych i przeglądów = 189,80 m. npm. V = 210 000 m3

 

2. zatwierdzenia Instrukcji Gospodarowania Wodą dla Zbiornika „Kotliny”

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 – IX piętro, tel. (42)632 77 91.


Łódź, dnia 04.12.2012 r.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza / przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność skarbu państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7 o paw. 0,4631 ha.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 7 o pow. 0,4631 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00067889/8.

pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 04.12.2012 r.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza i przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność skarbu państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5 o pow. 2,6471 ha.

przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność skarbu państwa, położona na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 5 o pow. 2,6471 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00067889/8.

pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 04.12.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (dz. u. nr 207, poz. 2108),

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
informuje

że, w dniu 22.10.2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3, został przeprowadzony i przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, która jest własnością skarbu państwa, położonej na terenie gminy Rzgów, w obrębie ewidencyjnym Bronisin Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 222/10 o pow. 0,0757ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW NR lD1P/00042251/7.

pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 03.12.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5a ust 1 – Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu 03.12.2012 r. zostało wszczęte na wniosek „SILCO” Włodzimierz Borkowski, ul. Dąbrówki 9 lok 4, 92-413 Łódź postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurową wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz z przyłączem wody, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do szczelnego bezodpływowego zbiornika V = 10 m3, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do trzech studni chłonnych, zewnętrzną instalacją technologiczną (trzy zbiorniki na ścieki chemiczne V=10m3), zewnętrzną doziemną instalacją elektryczną (WLZ), zewnętrzną doziemną instalacją gazu, nawierzchnią utwardzoną pełniąca funkcję placu manewrowego i parkingu (5 miejsc postojowych), śmietnika – placyk gospodarczy o nawierzchni utwardzonej na nieruchomości położonej w Bukowcu, przy ul. Mineralnej 7, dz. nr ewid. 826, 841, 843, gm. Brójce.

Z załącznikiem graficznym przedstawiającym przebieg trasy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brójce pokój 20, I piętro w godz. 7.30 – 14.00.


Łódź, dnia 03.12.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie firmy COLFAR w miejscowości Konstantyna 7a, gmina Rzgów, w ilości Qmaxh= 20,0 m3/h, Qśrd = 176,0 m3/d, Qmaxa= 44 000 m3/r. Woda z przedmiotowego ujęcia wykorzystana będzie na cele technologiczne oraz gospodarcze Zakładu.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych z przedmiotowego ujęcia znajdującym się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3 – IX piętro, pok. 905. Sprawę prowadzi insp. Iwonna Lichwierowicz – tel. (0-42) 632 77 91


Łódź, dnia 03.12.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

• pobór wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego w miejscowości Kotliny, gmina Brójce w ilości Qmaxh=17,75 m3/h, Qśrd=142,0 m3/d, Qr=51 850,0 m3/r.

• odprowadzanie wód popłucznych (ścieków technologicznych) do bezimiennego rowu melioracyjnego w ilości: Qmaxh=8,4 m3/h, Qśrd=25,15 m3/d, Qr=654,0 m3/r.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentami w sprawie znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3– IX piętro, pok. 905 tel. (0-42) 632 77 91. Sprawę prowadzi insp. Iwonna Lichwierowicz


Łódź, dnia 03.12.2012 r.

Starosta Łódzki Wschodni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oZllaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7 o pow. 0,4631 ha.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.


Łódź, dnia 03.12.2012 r.

Starosta Łódzki Wschodni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5 o pow. 2,6471 ha.

Peł treść ogłoszenia do pobrania tutaj.


Łódź, dnia 29.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19.11.2012 r. została wydana decyzja nr 327/2012 dla Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92 - 703 Łódź o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z miejscowości Teolin i Natolin, gmina Nowosolna - działki nr ewid. 14/4, 14/5, 68/1, 81, 82

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, X Piętro, pokój 1004, tel. ( 042 ) 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30Łódź, dnia 27.11.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5a ust 1 – Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu 27.11.2012 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39 z dnia 26.11.2012 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody i stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną tj.: obudów studni głębinowych z wyposażeniem, budynku stacji wodociągowej, zbiorników wyrównawczych z niezbędnym uzbrojeniem i orurowaniem, instalacji wod. – kan. i elektrycznej, kanalizacji lokalnej ze zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz chlorowni, rurociągów na terenie stacji z podłączeniem do istniejącej i projektowanej wodociągowej sieci gminnej, wewnętrznej sieci zasilającej nn, drogi wewnętrznej. Bukowiec, gm. Brójce, działki nr ewid. 424/2, 432/2, 432/4, 432/7, 432/10.

Z załącznikiem graficznym przedstawiającym przebieg trasy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brójce pokój 20, I piętro w godz. 7.30 – 14.00.


Łódź, dnia 27.11.2012 r.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 o powierzchni użytkowej 18,08 m2, znajdującego się na nieruchomości zabudowanej położonej w Katarzynowie, gmina Koluszki, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 342/1 o powierzchni 1167 m2, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1B/00031316/7.

Pełna treść ogłszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 21.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623), art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.11.2012r. zostało wszczęte na żądanie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Spółka z o.o. zs. 09-410 Płock ul. Wyszogrodzka 133 postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji do rozładunku oleju napędowego z cystern kolejowych w Bazie Paliw nr 1 na działce nr 23/2 obr. 2 m. Koluszki przy ul. Naftowej.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel./44/714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Łódź, dnia 20.11.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5a ust 1 – Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu 19.11.2012 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Łódź nr 88/12/B z dnia 19.11.2012 r. w zakresie : budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ф 63 mm PE w ulicach: Nowej i Żółkiewskiego w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce, działki nr ewid. 160/2, 163/6, 163/7.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy Brójce pokój 20, I piętro, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 , tel. kontaktowy (42) 295-01-21.


Łódź, dnia 14.11.2012 r.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż części składowych nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 12/7 o pow. 0,6412 ha tj. trzech pieców kotłowniczych wraz z instalacją i dwóch wentylatorów zanajdujących się w budynku kotłowni zlokalizowanym na działce nr 12/7 oraz płyt betonowych z terenu przyległego do powyższej kotłowni o łącznej powierzchni 1737,95 m2.

Pełne treść ogłoszenia do pobrania tutaj.


Łódź, dnia 06.11.2012 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287) Starosta Łódzki Wschodni informuje, że projekty operatów opisowo – kartograficznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Kaletnik, Żakowice, gmina Koluszki, zostały wyłożone do wglądu osób ujawnionych w ewidencji gruntów na okres 15 – tu dni roboczych, tj. od dnia 11.10.2012r. do dnia 31.10.2012r. a ogłoszenie o terminie wyłożenia zostało zamieszczone w prasie o zasięgu krajowym w dniu 25.09.2012r.

Po upływie wskazanego terminu wyłożenia, projekty operatów opisowo – kartograficznych stały się operatami kartograficznymi ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Kaletnik, Żakowice, gmina Koluszki.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wymienionym operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 – tu dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych do Starosty Łódzkiego Wschodniego.


Łódź, dnia 31.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

 • budowę urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych (studni nr S1 i S2) na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu – działka nr 432/10 obręb Bukowiec
 • pobór wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego w miejscowości Bukowiec, gmina Brójce w ilości Qmaxh=150,0m3/h, Qśrd=1370,0 m3/d, Qr=456 450,0 m3/r.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentami w sprawie znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3– IX piętro, pok. 905 tel. (0-42) 632 77 91.

Sprawę prowadzi insp. Iwonna LichwierowiczŁódź, dnia 31.10.2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczonych do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt 2, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)


Pełna treść wykazu do pobrania tutaj.Łódź, dnia 26.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2012r. na wniosek Pani Agnieszki Podemskiej z Autorskiej Pracowni Architektonicznej „Master Projekt" z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 133d/217A, 92-318 Łódź, działającej na podstawie pełnomocnictwa firmy „SOLCO" Włodzimierz Borkowski, 92-413 Łódź, ul. Dąbrówki 9, m. 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci trzech studni chłonnych o średnicy Ø 1500 mm z kręgów betonowych pokrytych żelbetową pokrywą grubości 15 cm z włazem żeliwnym typu lekkiego średnicy Ø 600 mm.
 2. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych do ziemi poprzez studnie chłonne w ilości:
  Qmax.h = 7,06 m3/h
  Ośr.d = 0,82 m3/d
  Qroczne = 436,56 m3/r

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki o nr ew. 826 obręb 2-Bukowiec w miejscowości Bukowiec , ul. Mineralna 7, gmina Brójce, powiat łódzki wschodni.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - IX piętro, tel. (42) 632 77 91.Łódź, dnia 23.10.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5a ust 1 – Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu 23.10.2012 r. zostało wszczęte na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź z dnia 23.10.2012 r. postępowanie w sprawie

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej Ø 63 mm PE ś/c w miejscowości Bukowiec w ulicach Nowej i Żółkiewskiego, gm. Brójce, na działkach oznaczonych w rejestrze numerami ewidencyjnymi: 160/2, 163/6, 163/7.

Z załącznikiem graficznym przedstawiającym przebieg trasy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brójce pokój 20, I piętro, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30÷15:30, wtorek 7:30÷17:00, piątek 7:30÷14:00 , tel. kontaktowy (42) 295-01-21.Łódź, dnia 22.10.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamia się, że w dniu 28.09.2012 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Nowosolna, 92 - 703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z miejscowości Teolin i Natolin, gmina Nowosolna - działki nr ewid. 14/4, 14/5, 68/1, 81, 82

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łodzi w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3, piętro X, pok. 1004, tel. ( 042 ) 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Łódź, dnia 22.10.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.10.2012 r. została wydana decyzja nr 285/2012 dla Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92 - 703 Łódź o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Natolin, gmina Nowosolna - Etap II - działki nr ewid. 28/1, 68/5, 68/7, 93/8, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 97/3, 99/1, 100, 101/1, 102/1

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, X Piętro, pokój 1004, tel. ( 042 ) 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30.Łódź, dnia 22.10.2012 r.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Ogłasza, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 na tablicy ogłoszeń na X piętrze w dniach od 19 października 2012 r. do 8 listopada 2012 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.Łódź, dnia 18.10.2012 r.

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem z dnia 11 października 2012r. Biura Projektowego Anna Andrzejczak z siedzibą w Łodzi, Oddział Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, działającego na podstawie pełnomocnictwa gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi poprzez istniejące rowy przydrożne i rów – dopływ do rzeki Moszczenicy z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Głogowiec, gmina Nowosolna w km. 0+280 wylotami Nr 1 i 2 w ilości:

Wylot nr 1:

Qmax.h = 12,00 m3/h

Qśr..d = 12,99 m3/d

Qmax.roczne = 7900,00m3/rok

Wylot Nr 2;

Qmax.h = 3,90 m3/h

Qśr..d = 3,56 m3/d

Qmax.roczne = 1300,00 m3/rok

o parametrach nie przekraczających:

- zawiesina ogólna: 100 g/m3

- węglowodory ropopochodne: 15 mg/m3

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 – piętro IX. Sprawę prowadzi P. Czesław Kubiak – tel. (42) 632 77 91.Łódź, dnia 18.10.2012 r.

Ogłoszenie

Starosta Łódzki Wschodni ogłasza, że na podstawie art. 35 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3 na tablicy ogłoszeń na X piętrze, w dniach od dnia 18.10.2012 r. do dnia 07.11.2012 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości oraz części składowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego:

- Tuszyn, obręb 16 miasta Tuszyn, działka nr 5 o pow. 2,6471 ha,

- Tuszyn, obręb 16 miasta Tuszyn, działka nr 7 o pow. 0,4631 ha,

- trzy piece kotłownicze wraz z instalacją i dwa wentylatory znajdujące się w budynku kotłowni zlokalizowanym na działce 12/7 o pow. 0,6412 ha, położonej w Tuszynie, obręb 16 oraz płyty betonowe z terenu przyległego do powyższej kotłowni o łącznej powierzchni 1737,95 m2.

Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 29.11.2012 r.Łódź, dnia 11.10.2012 r.

Informacja
o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w dniu 04 października 2012 roku na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 3, znajdującego się w budynku położonym w Gałkowie Dużym, przy ul. Dzieci Polskich 12a


1. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3, w dniu 04 października 2012 roku o godzinie 10.00 rozpoczął się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w samodzielnego lokalu użytkowego - komórki nr 3 o pow. użytkowej 13,05 m2, który znajduje się na parterze w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12a, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 223/2 o pow. 588 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW NR 37617, z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 1305/17405 w częściach wspólnych budynku oraz w takiej samej części udziału w działce gruntu.


Pełna treść informacji do pobrania tutaj.Łódź, dnia 9.10.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 / zawiadamia się, że w dniu 08. 10. 2012 r., wydana została decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 176/2012/R dla P. Urszuli Wrony, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku warsztatu samochodowego z częścią mieszkalną na działce nr 169 w Starej Gadce przy ul. Czartoryskiego 17 A, gmina Rzgów.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w. w. decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi - stanowisku mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, w pok. nr 5, w godz. 9:00 - 14:30, tel. 42 214 11 42.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 8.10.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana w dniu 03.10.2012r. decyzja nr 195.2012.K dla Gminy Koluszki o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę odcinka części kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntu: 2/7, 80, 2/2, 2/9, 2/10, 1 - w obrębie Przanowice Majątek; 1, 62, 61/2, 61/1, 60/1, 60/2, 58/1, 58/5, 59/1, 59/2, 180, 179 - w obrębie 1 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Łódź, dnia 27.09.2012 r.

OGŁOSZENIE

W związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Łódzkim Wschodnim, będącej organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy, informuję, że do dnia 19 października 2012r. do godz. 14.00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 (pokój nr 809, piętro VIII) można pisemnie zgłaszać kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Łódzkim Wschodnim na okres kadencji 2012-2016.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 25.09.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.09.2012 r. na wniosek Gminy Brójce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, z ujęcia zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Kurowice, ul. Rządowa, gmina Brójce. Użytkownik wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego poprzez studnie nr 1 i 2 w ilości: Qmaxh=28,0 m3/h, Qśrd=224,0 m3/d, Qmaxa=81 800,0 m3/rok.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentami w sprawie znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 – IX piętro, pok. 905 tel. (0-42) 632 77 91.

Sprawę prowadzi insp. Iwonna LichwierowiczŁódź, dnia 25.09.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem z dnia 17 września 2012r. Pana Rafała Stępnia zamieszkałego w Pabianicach, ul. Śniadeckiego 2, m. 20, 95-200 Pabianice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w obrębie rowu odwadniającego drogi krajowej Nr 71 w km. 50+200, polegających na rozbiórce istniejącego przepustu oraz wykonaniu nowego przepustu na zjeździe w kierunku działki nr ew. 145/1 z ul. Pabianickiej w miejscowości Gospodarz, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, o następujących parametrach technicznych:
- światło przepustu: 0,50 m.
- długość przepustu: 8.00 m.
- rzędna wlotu do przepustu: 192,79 m. n.p.m
- rzędna wylotu z przepustu: 192,77 m. n.p.m.
- szerokość jezdni na przepuście: 6.00 m.
- spadek podłużny dna przepustu: ~0,25%

Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 139/1, będącej we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Łódź, ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - piętro IX.

Sprawę prowadzi P. Czesław Kubiak - tel. (42) 632 77 91.Łódź, dnia 25.09.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227/ zawiadamiam, że w dniu 12.09.2012r. została wydana decyzja nr 170.2012.K dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia rozbudowę i przebudowę części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach.
na działkach o nr ewid. gruntu: 51/2, 94/2, 96/4, 110/2, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 - w obrębie 8 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi Stanowiska Pracy w Referacie Budownictwa w Koluszkach, ul. Brzezińska 32 pokój 33 telefon /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:30.Łódź, dnia 18.09.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 21.08.2012 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Nowosolna, 92 - 703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Natolin, gmina Nowosolna - Etap II - działki nr ewid. 28/1, 68/5, 68/7, 93/8, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 99/1, 100, 101/1, 102/1.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łodzi w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3, piętro X, pok. 1004, tel. ( 042 ) 631-07-15 w godz. 8:00- 15:30

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Łódź, dnia 12.09.2012 r.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Rzgów, w obrębie ewidencyjnym Bronisin Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 222/10 o pow. 0,0757ha.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona na terenie Gminy Rzgów, w obrębie Bronisin Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 222/10 o pow. 0,0757ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW LD1P/00042251/7.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 12.09.2012 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./,

zawiadamiam:

że w dniu 10. 09. 2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. Urszuli Wrony postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku warsztatu samochodowego z częścią mieszkalną na działce nr 169 w Starej Gadce przy ul. Czartoryskiego, gm. Rzgów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia i wywieszenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą składać wnioski i wyjaśnienia. Po upływietego terminu wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych akt i dokumentów.

Informacje w sprawie można uzyskać i składać wnioski w sprawie w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi - stanowisku pracy mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pok. nr 5, tel. 42 214 11 42 w godz. 9:00 - 14:30.Łódź, dnia 03.09.2012 r.

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego - komórki nr 3 o powierzchni użytkowej 13,05 m2, który znajduje się na parterze w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12a, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 223/2 o pow. 588 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta - KW NR LD1B/00037617/9.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 30.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z póżn. zm.) zawiadamia się, że 23.05.2012r. została wydana decyzja nr 87.2012.K dla Gminy Koluszki o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę jednostronnego chodnika dla pieszych z przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2917E w miejscowości Katarzynów
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 443/2, 438, 310 w obrębie Katarzynów, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej obwieszczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Łódź, dnia 22.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Centrum Targowego PTAK S.A. w Rzgowie ul. Rzemieślnicza nr 35 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji –pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - studni nr 1 oraz na pobór wód podziemnych poprzez studnię nr 1 zlokalizowaną na działce nr 211 w miejscowości Rzgów ul. Żeromskiego.

Użytkownik wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego na cele socjalno bytowe w ilości Qmaxh=5,0 m3/h, Qśrd=13,6 m3/d, i Qmaxrok=1795 m3/rok oraz cele pożarowe w ilości Qmaxh=96,0 m3/h i Qśrd=384 m3/d.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Zainteresowani mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych z przedmiotowego ujęcia znajdującym się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul Sienkiewicza 3 – IX piętro, pok. 905 tel. 0-42 632 77 91Łódź, dnia 21.08.2012 r.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

ogłasza, że na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3 na tablicy ogłoszeń na X piętrze w dniach 21.08.2012 r. - 10.09.2012 r. - zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich pozostałych współwłaścicieli w zamian za nabycie przez Skarb Państwa udziałów we własności w innej nieruchomości.Łódź, dnia 16.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 08.08.2012r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Koluszki postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Brzezińskiej w Koluszkach
na działkach o nr ewid. gruntu: 2/7, 80, 2/2, 2/9, 2/10, 1 - w obrębie Przanowice Majątek;
1, 62, 61/2, 61/1, 60/1, 60/2, 58/1, 58/5, 59/1, 59/2, 180, 179 - w obrębie 1 m. Koluszki.

Informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dot. w/w. inwestycji w siedzibie Referatu Budownictwa w Koluszkach, ul. Brzezińska 32 pokój 33 telefon /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:30 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 06.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 2012r, na wniosek Państwa Agnieszki i Jana Pruchniak zamieszkałych w Łodzi przy ul. Natalii 4, m. 45, 93-318 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego na działce nr ewid. 839 w Rzgowie przy ul. Grodziskiej 98, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 3.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zgodnie z art. 11 a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721 z późn. zm./ oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami/

zawiadamiam

że na wniosek Burmistrza Koluszek - Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65 z dnia 24 sierpnia 2011r., została wydana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzja nr 1/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego - budowie chodnika dla pieszych oraz zjazdów indywidualnych w ulicy Słowackiego w Koluszkach.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.


Łódź, dnia 31.07.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r, poz. 145) oraz art.49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (D.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Obwieszczam

że w Starostwie Łódzkim – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzone jest na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Markowicza z firmy „Mosty Katowice”, postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 17.05.2012r. znak: RGRiOŚ.6341.14.2012.CK w zakresie danych omyłkowo nieujętych lub błędnie podanych w operacie wodnoprawnym załączonym do wniosku z dnia 02.04.2012r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 26.07.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2012 r. na wniosek pełnomocnika Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, pana Stanisława Jędryki - Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź, działającego na rzacz Marszałka Wojweództwa Łódzkiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piłsudzkiego 8, 90-051 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegowej pomiędzy działkami stanowiącymi wody rzeki Małej Widawki.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 26.07.2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w trybie art. 37 ust. 2 pkt 1, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)


Pełna treść wykazu do pobrania tutaj.Łódź, dnia 26.07.2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego w trybie art. 37 ust. 1, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)


Pełna treść wykazu do pobrania tutaj.Łódź, dnia 24.07.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 24.07.2012 r. zostało wszczęte na żądanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. postepowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę i przebudowę części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach.

Informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dot. ww. inwestycji w siedzibie Referatu Budownictwa w Koluszkach, ul. Brzezińska 32 pokój 33 tel. 44 714 58 55 w godz. 9.00 - 15.30 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej widomości niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 06.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 ) zawiadamia się, że w dniu 27.06.2012 r. została wydana dla Gminy Tuszyn decyzja nr 75/2012/T o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi - ulicy Zielonka w Górkach Dużych gmina Tuszyn, na terenie działek nr ew.: 181, 232, 254, 252, 685, 679, 678, 228, 222, 220, 218, 216, 214, 212, 210, 179, 177, 175, 173, 171, 157/1, 161, 251, 249, 247, 245, 243, 241, 239/1, 237, 235, 231/1, 681/2, 694, 695, 229, 227, 225, 223, 172, 170, 168/1, 167, 166.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi - Referat Budownictwa w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4, I piętro, pokój 18, tel. 42 61 43 426 w. 24 w godz. 8.00 - 15.00

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienia o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 27.06.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.06.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, z ujęcia zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna. Użytkownik wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągu w Lipinach w ilości Qmaxh=19,2 m3/h, Qśrd=128,3 m3/d, oraz dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągów w Lipinach i awaryjnie w Teolinie i w ilości Qmaxd=416,0 m3/d Qśrd=240,0 m3/d.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentami w sprawie znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3– IX piętro, pok. 905 tel. (0-42) 632 77 91.

Sprawę prowadzi insp. Iwonna LichwierowiczŁódź, dnia 01.06.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r, poz. 145) oraz art.49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (D.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) obwieszczam, że w Starostwie Łódzkim – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzone jest na wniosek firmy „JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Łodzi, ul. Omłotowa 12, reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Kabacińskiego z Akademickiego Ośrodka Naukowo-Technicznego „aon-t” postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 23.05.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2012r, na wniosek Pana Janusza Władysława Frąckowicza zamieszkałego w Grodzisku 51, 95-030 Rzgów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego na działce nr ewid. 372/1 w miejscowości Grodzisko, Gm. Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni, Województwo Łódzkie. Zakres prac obejmuje wykonanie stawu ziemnego w całkowitym wykopie. .Będzie on napełniany wyłącznie wodami gruntowymi oraz z podsiąku z terenów przyległych, wyżej położonych. Podstawowe dane charakterystyczne zadania przedstawiają się następująco:

- powierzchnia brutto stawu 8621 m2
- powierzchnia lustra wody 6839 m2
- powierzchnia dna stawu 4800 m2
- średnia głębokość stawu 1,57 m.
- pojemność całkowita 9137 m3
- przyjęty poziom lustra wody 190,00 m. n.p.m.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 – piętro IX.

Sprawę prowadzi P.Czesław Kubiak – Tel. (42) 632 77 91.


Łódź, dnia 23.05.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227)

 

informuję

że w dniu 24.04.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Tuszyn z siedzibą w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę ulicy Zielonka w Górkach Dużych, gmina Tuszyn, na działkach nr ew.: 181, 232, 254, 252, 685, 679, 678, 228, 222, 220, 218, 216, 214, 212, 210, 179, 177, 175, 173, 171, 157/1, 161, 251, 249, 247, 245, 243, 241, 239/1, 237, 235, 231/1, 681/2, 694, 695, 229, 227, 225, 223, 172, 170, 168/1, 167, 166.

 

W terminie siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowego postępowania, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski do ww. sprawy.

Miejscem udostępnienia dokumentacji i składania uwag i wniosków jest Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi z siedzibą w Urzędzie Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, I piętro, p. 18, tel. 42 61-43-426 w. 24 w godz. 8.00 - 15.00.

Jednocześnie ywjaśniam, że w myśl art. 49 KPA przedmiotowe zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 21.05.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lutego 2012r. na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędobył z firmy „PERFEKO’, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32 –pełnomocnika firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Spółka z. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

wprowadzenie do ziemi poprzez istniejący drenaż rozsączający ścieków bytowych podczyszczonych w oczyszczalni ścieków w ilościach:

Qmax.h = 0,276 m3/h

Ośr.d = 1,7 m3/d

Qroczne = 595,2 m3/rok

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Centrum Logistycznego BSH w Bukowcu, gmina Brójce przy ul. Metalowej 3/9, działka nr ewidencyjny: 788 i 789 Bukowiec.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 – IX piętro, tel. (42)632 77 91.Łódź, dnia 17.05.2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt. 1a, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1,3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 3, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r, poz. 145), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 roku z późniejszymi zmianami), w związku z § 19 ust.1 pkt 1, art. §21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Markowicza, przedstawiciela firmy „Mosty Katowice” Spółka z o.o, z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 12, 400-555 Katowice, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach projektowanej rozbudowy drogi krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800 – odcinek I od km. 372+688 do km. 375+450

orzekam, co następuje:

Udzielam Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Przebudowa Drogi Krajowej Nr 1 – - II etap od km. 375+450 do km.381+800 na:

Pełna treść decyzji do pobrania tutaj.Łódź, dnia 08.05.2012 r.

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego - komórki nr 3 o pow. użytkowej 13,05 m2, który znajduje się na parterze w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12a, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 223/2 o pow. 588 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta - KW NR LD1B/00037617/9.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 04.05.2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt. 1a, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1,3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 3, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r, poz. 145), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 roku z późniejszymi zmianami), w związku z § 19 ust.1 pkt 1, art. §21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Markowicza, przedstawiciela firmy „Mosty Katowice” Spółka z o.o, z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 12, 400-555 Katowice, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach projektowanej rozbudowy drogi krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800 – odcinek I od km. 372+688 do km. 375+450

orzekam, co następuje:

Udzielam Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Przebudowa Drogi Krajowej Nr 1 – - I etap od km. 372+688 do km.375+450 na:

Pełna treść decyzji do pobrania tutaj.Łódź, dnia 25.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Koluszki postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami do granicy pasa drogowego w ul. Paderewskiego w Koluszkach.

Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu 526/1 i 515 w obrębie 4 m. Koluszki.

Projekt zamierzonej inwestycji znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 32, pokój 33 w godzinach 9:00 - 15:00. Telefon (44) 714-58-55

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy w formie pisemnej składać na adres Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat Budownictwa w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.Łódź, dnia 19.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Przedsiębiorstwa „AGAT” S.A. z siedzibą w Koluszkach ul Paderewskiego 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenie pozwolenia wodnopranego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Bazy Magazynowo - Warsztatowej w Zygmuntowie Nr 37, gmina Koluszki.

Użytkownik wnioskuje o udzielenie pozwolenia na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez studnie głębinową w ilości: Qmaxh=5,0 m3/h, Qśrd = 11,6 m3/d, Qmaxrok = 3 724,0 m3/r na potrzeby gospodarczo -bytowe, socjalne i przemysłowe w/w Bazy.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3– IX piętro, pok. 905 tel. 632 77 91

Sprawę prowadzi insp. Iwona Lichwierowicz tel. 0-42 632 77 91Łódź, dnia 19.04.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 kwietnia 2012r, na wniosek pełnomocnika Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol - Pana Pawła Jodaniewskiego, właściciela firmy Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje z siedzibą w Łęczycy, ul. Dworcowa 5d/7, 99-100 Łęczyca, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Miazgi w ciągu ul. Sienkiewicza w Bedoniu Nowym obiektu inżynierskiego - przepustu w km. 17+690 oraz wykonania robót w wodach dla potrzeb projektowanej inwestycji tj.

 1. rozbiórkę istniejącego mostu znajdującego się w km. 17+690 na rzece Miazdze w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza (działka o nr ew. 75) w Bedoniu Nowym, Gmina Andrespol
 2. budowę nowego przepustu dwuotworowego z blachy falistej typu HCPA - 17 o długości L = 2 x 12,00 m. w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza (działka nr ew. 75) w miejsce likwidowanego mostu na rzece Miazga w km. 17+690 (oś ulicy).

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu ul. Sienkiewicza w Bedoniu Nowym nad rzeką Miazgą, nr ewid. działek: obręb 7 - działki 70/1, 75, 76/8, 21/1 obręb 3 - działki 363, 367, 390.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - piętro IX.

Sprawę prowadzi P.Czesław Kubiak - Tel. (42) 632 77 91.Łódź, dnia 17.04.2012 r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 19 marca 2Q12r, decyzja nr 41.2012.K dla Gminy Koluszki o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę ulicy Reja w Koluszkach wraz z budową kanalizacji sanitarnej
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 504/1, 505/1, 506/1, 506/2, 1/1, 1/2, 524 w obrębie 5 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Łódź, dnia 17.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r, poz. 145) oraz art.49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania adininistracyjnego (D.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Obwieszczam,

że w Starostwie Łódzkim - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzone jest na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Markowicza z firmy „Mosty Katowice", postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. przebudowę urządzeń wodnych - wylotów z kanalizacji deszczowej w tym wylotów z wpustów drogowych, ścieków skarpowych, ścieków korytkowych do odbiorników poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych wg załącznika nr 1 do niniejszego pisma,
 2. przebudowę urządzeń wodnych - włączeń rowów przydrożnych i zarurowanych rowów do środowiska (grunt) poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych wg załącznika nr 2 do niniejszego pisma,
 3. przebudowę urządzeń wodnych - wylotów z przykanalików, drenażu drogowego poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma,
 4. przebudowę urządzeń wodnych - wylotu planowanego do przebudowy przy parametrach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma,
 5. przebudowę urządzeń wodnych - wylotów z przykanalików, ścieków skarpowych, ścieków korytkowych, drenażu drogowego do rowów przydrożnych poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych w znaczniku nr 4 do niniejszego pisma,
 6. przebudowę urządzeń wodnych - lokalizacji projektowanych zastawek na rowach przydrożnych nieszczelnych poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych w załączniku nr 5 do niniejszego pisma,
 7. przebudowę urządzeń wodnych - wykonanie rowów przydrożnych i zarurowanych rowów przy parametrach określonych w załączniku nr 6 do niniejszego pisma,
 8. przebudowę urządzeń wodnych - przełożenie istniejących rowów przydrożnych przy parametrach określonych w załączniku nr 7 do niniejszego pisma,
 9. przebudowę urządzeń wodnych - rowy przydrożne, przepusty, poprzez ich likwidację przy parametrach określonych w załączniku nr 8 do niniejszego pisma,
 10. przebudowę urządzeń wodnych poprzez wykonanie przepustów i zarurowań na rowach przydrożnych przy parametrach określonych w załączniku nr 9 do niniejszego pisma,
 11. przebudowę urządzeń wodnych poprzez przełożenie istniejących przepustów na rowach przy parametrach określonych w załączniku nr 10 do niniejszego pisma,
 12. przebudowę urządzeń wodnych poprzez wykonanie rowów będących łącznikami pomiędzy rowami drogowymi a odbiornikiem przy parametrach określonych w załączniku nr 11 do niniejszego pisma.
 13. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do środowiska oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi w ilości określonej w załączniku nr 12 do niniejszego pisma.

Wymienione roboty wykonane zostaną dla potrzeb projektowanej rozbudowy drogi krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800 - odcinek II od km. 375+450 do km. 381+800.

Akta sprawy znajdują się w Starostwie Łódzkim - Wydział Rozwoju Regionalnego. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Łodzi. ul. Sienkiewicza 3. pokój 905. piętro IX. tel. 42 632 77 91, gdzie można w terminie do 7 maja 2012r. zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski.

Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Adres do korespondencji: Starostwo Łódzkie, Wydział Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 127 ust.6 Prawa wodnego
Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Pełna treść ogłoszenia z załącznikami do pobrania tutaj.Łódź, dnia 16.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 04.04.2012r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Koluszki postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę jednostronnego chodnika dla pieszych z przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2917E w miejscowości Katarzynów

Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. grantu: 443/2, 438, 310 w obrębie Katarzynów, gmina Koluszki.

Informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dot. w/w. sprawy w Starostwie Powiatowym w siedzibie Referatu Budownictwa w Koluszkach, ul. Brzezińska 32 pokój 33 telefon /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 -15:30 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 13.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r, poz. 145) oraz art.49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (D.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Obwieszczam,

że w Starostwie Łódzkim - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzone jest na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Markowicza z firmy „Mosty Katowice", postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. przebudowę urządzeń wodnych - wylotów z kanalizacji deszczowej w tym wylotów z wpustów drogowych do odbiorników poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych wg załącznika nr 1 do niniejszego pisma,
 2. przebudowę urządzeń wodnych - włączeń rowów przydrożnych poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych wg załącznika nr 2 do niniejszego pisma,
 3. przebudowę urządzeń wodnych - wylotów z przykanalików, drenażu drogowego poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma,
 4. przebudowę urządzeń wodnych - rowów przydrożnych i zarurowań rowów poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych w znaczniku nr 4 do niniejszego pisma,
 5. przebudowę urządzeń wodnych - przełożenie istniejących rowów przydrożnych przy parametrach określonych w załączniku nr 5 do niniejszego pisma,
 6. przebudowę urządzeń wodnych - likwidacja istniejących rowów i przepustów przy parametrach określonych w załączniku nr 6 do niniejszego pisma,
 7. przebudowę urządzeń wodnych poprzez wykonanie nowych przepustów na rowach przydrożnych przy parametrach określonych w załączniku nr 7 do niniejszego pisma,
 8. przebudowę urządzeń wodnych poprzez przełożenie istniejących przepustów na rowach przy parametrach określonych w załączniku nr 8 do niniejszego pisma,
 9. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do środowiska oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi w ilości określonej w załączniku nr 9 do niniejszego pisma.

Wymienione roboty wykonane zostaną dla potrzeb projektowanej rozbudowy drogi krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800 - odcinek I od km. 372+688 do km. 375+450.

Akta sprawy znajdują się w Starostwie Łódzkim - Wydział Rozwoju Regionalnego. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Lodzi. ul. Sienkiewicza 3, pokój 905, piętro IX, tel. 42 632 77 91, gdzie można w terminie do 30 kwietnia 2012r. zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski.

Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Adres do korespondencji: Starostwo Łódzkie. Wydział Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 127 ust.6 Prawa wodnego
Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Pełna treść ogłoszenia z załącznikami do pobrania tutaj.Łódź, dnia 04.04.2012 r.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Działając na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz 1194 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jed. Dz. U. z 2000 r. Nr 98., poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19 marca 2012 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego nr 95/2012, znak:IA-II.7821.4.2011.BW uchylająca:

- decyzję Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18.11.2011 r., Nr 3/11, znak BGiGN.7012.2016.9359.2011 zezwalająca Burmistrzowi Koluszek z siedzibą: Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego i budowie chodnika dla pieszych oraz zjazdów indywidualnych w ulicy Słowackiego w Koluszkach - zatwierdzającą projekt budowlany i podział nieruchomości, obejmującą nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Obręb 1: Koluszki: 215/6 (215/8, 215/9), 216/3 (216/5, 216/6), 217/1 (217/3, 217/4), 198/3 (198/5, 198/6), 199/1 (199/3, 199/4), 200/1 (200/3, 200/4), 201/4 (201/6, 201/7), 202/1 (202/3, 202/4), 204/1 (204/3, 204/4), 205/1 (205/3, 205/4), 207/1 (207/3, 207/4), 208/3 (208/5, 208/6), 209/3 (209/5, 209/6), 210/1 (210/3, 210/4), 211/5 (211/7, 211/8), 212/5 (212/7, 212/8)

Obręb 4: Koluszki: 559 (559/3, 559/4), 560 (560/1, 560/2), 561 (561/1, 561/2), 562/1 (562/3, 562/4), 562/2 (562/5, 562/6), 563/1 (563/3, 563/4), 564/1 (564/5, 564/6), 565 (565/1, 565/2)

X - numer ewidencyjny działki przed podziałem

X - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowe drogi

X - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela

i przekazującą przedmiotową sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewókiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek E, IV piętro, pokój 426.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję tą służy stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Łódź, dnia 04.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz, U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało została wydana w dniu 21 marca 2012r. decyzja nr 45.2012.K dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Turobowice, gmina Koluszki
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. gruntu:298 w obrębie Długie; 181, 226, 103 w obrębie Turobowice; 54 w obrębie Kazimierzów.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 28.03.2012 r.

ZARZĄD POWIATU ŁODZKIEGO WSCHODNIEGO

ogłasza, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3 na tablicy ogłoszeń na X piętrze w dniach 15.03.2012 r. - 04.04.2012 r. - zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Łódź, dnia 27.03.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiat Łódzki Wschodni zleci wykonanie ekspertyzy technicznej zrealizowanego w latach 2004-2005 ocieplenia dachu budynku Warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.Łódź, dnia 13.03.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem z dnia 6 marca 2012r. firmy „Mosty Katowice" Spółka z o.o, z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź, w dniu 7 marca 2012r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj:

 1. likwidacji przepustów na rowach: R-2 w km. rowu 5+705,5+725, 5+744, R-Al w km. rowu 0+445, 0+485, 0+515, R-A w km. rowu 2+245, 2+ 265, 2+285, R-l w km. rowu 6+935, rów bez nazwy 1 w km. rowu 1+490, 1+508, rów do zasypania 1 w km. rowu 0+018, rów do zasypania 2 (długość 14,0 m.)
 2. przebudowy odcinków rowów: R-2 na odcinku od 5+691,9 do 5+758,5, R-A na odcinku od 232,3 do 2+292,0, R-1 na odcinku od 6+894,5 do 6+974,4, rów bez nazwy od 1+359,0 dO 1+520,9.
 3. wykonaniu nowych przepustów na rowach: R-2 w km. rowu 5+703, 5+726, 5+749, R-A w km. rowu 2+244, 2+267, 2+288, R-l w km. rowu 6+900, 6+937, 6+964, rów bez nazwy 1 w km. rowu 1+410, 1+464, 1+489, 1+512.
 4. przebudowy istniejącego systemu drenażu rolniczego poprzez wykonanie ciągów zbieraczy zbiorczych z wylotami do rowów melioracyjnych:
  - zbieracz Nr 1: wylot W-1 do rowu R-2 w km. 5+761,1, brzeg lewy, rzędna wylotu 224,86 m. n.p.m, o długości 289,0 m, średnicy Ø20,0 cm, studnie - 7 szt
  - zbieracz Nr 2: wylot W-2 do rowu R-2 w km. 5+761,2, brzeg prawy, rzędna wylotu 224,86 m. n.p.m, o długości 204,4 m, średnicy Ø0,20 cm, studnie - 5 szt.
  - zbieracz Nr 3: wylot W-3 do rowu R-A w km. 2+290,7, brzeg lewy, rzedną wylotu 223,51 m. n.p.m., o długości 161,8 m, średnicy Ø 0,20 cm, studnie - 5 szt.
  - zbieracz Nr 4: wylot W-4 do rowu R-A w km. 2+290,4, brzeg prawy, rzędna wylotu 223,31 m. n.p.m, o długości 626,8 m, o średnicy Ø 20 cm, studnie - 16 szt.
  - zbieracz 4.1: długość 58,1 m, o średnicy Ø 20,0 cm, studnie - 3 szt.
  - zbieracz Nr 5: wylot W-5 do rowu R-1 w km. 6+973,0, brzeg lewy, rzedną wylotu 221,84 m. n.p.m, o długości 432,8 m, o średnicy Ø 20,0 cm, studnie - 8 szt.

Inwestycja realizowana będzie w ramach „Przebudowy Drogi Krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800" - II etap od km. 375+450 do km.381+800, na działkach o numerze ewidencyjnym:

 1. Obręb Kruszów
  Działki: 86/3, 86/4, 85/3, 249, 80/3, 80/4, 86/5, 85/4, 70/3, 71/3, 71/4, 74/4, 75/4, 79/4, 83/1 84/1, 87/1, 88/5, 249, 113/3, 113/4, 112/3, 112/4, 117/1, 117/3, 114/3, 132/3, 249, 360/3, 360/6, 359/3, 359/4, 329/3, 250/3, 250,5, 250/6, 250/7, 251, 233/4, 239/4, 244/4 233/3, 239/3, 244/3, 249, 264/3, 258/3, 264, 258/7, 258/6, 257, 250/7, 237/5, 237/3, 238/3
 2. Obręb Głuchów:
  Działki: 45/2, 43/2, 43/1, 40/5, 40/2, 262/2, 39/2, 39/3, 39/4, 44/4, 42/2, 42/1, 40/3, 44/3, 41/1.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - piętro IX.
Sprawę prowadzi P. Czesław Kubiak - Tel. (42) 632 77 91.Łódź, dnia 13.03.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem z dnia 6 marca 2012r. firmy „Mosty Katowice" Spółka z o.o, z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź, w dniu 7 marca 2012r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj:

 1. likwidację przepustów i zarurowań na rowach: R-A w km. rowu 1+590, R-B w km. rowu 3+938 (most o szerokości 7,5 m. i długości całkowitej 26,0 m.) oraz w km. rowu od 3+917 do 3+920 (zarurowanie rowu Ø1600 mm.), R-B4 w km. rowu od 0+502 do 0+515;
 2. przebudowę odcinków rowów: R-A na odcinku od 1+568,2 do 1+616,7, R-B na odcinku 3+916,6 do 3+975,9 oraz R-B4 na odcinku od 0+498,5 do 0+ 515,8;
 3. wykonanie nowych przepustów na rowach w km. rowu: R-A - 1+593, R-B4 - 0+508 (przepust ze studnią wpadową na wlocie).

Inwestycja realizowana będzie w ramach „Przebudowy Drogi Krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800" - I etap od km. 372+688 do km.375+450, na działkach o numerze ewidencyjnym:

 1. rów R-A:
  - 1/1, obręb 6, Miasto Tuszyn
  - 259/1, obręb 7, Miasto Tuszyn
 2. rów R-B:
  - 352,, 297, 353/3, obręb 11, Miasto Tuszyn
  - 200/3, 256/12, 257/11, 227, 228, 225, obręb 10, Miasto Tuszyn
 3. rów R - B4:
  - 250/3, obręb Tuszynek Majoracki
  - 255/1, obręb 10, Miasto Tuszyn

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy-znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - piętro IX.
Sprawę prowadzi P.Czesław Kubiak - Tel. (42) 632 77 91.Łódź, dnia 7.03.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 ) zawiadamia się, że w dniu 01.03.2012 r. została wydana decyzja nr 53/2012 dla Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej - etap I, działki nr 14/4, 14/5, 44, 68/1, 68/7, 81, 93/8, 93/10, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 97/3, 99/1, 100, 101/1, 102/1, 120/1, gmina Nowosolna.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, X piętro, pokój 1004, tel. ( 0 42 ) - 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienia o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 7.03.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art, 5A ust.1 -Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 24.02.2012r. decyzja nr 25.2012.K dla PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia budowę linii kablowej dla zasilania działek w miejscowości Galków Mały, ul. Zacisze, gmina Koluszki.
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 65/22, 65/17 - obręb Gałków Mały.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Łódź, dnia 24.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz, U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało została wydana w dniu 15 lutego 2012r. decyzja nr 20.2012.K dla Gminy Koluszki o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę chodnika dla pieszych i zjazdów na posesje przyległe wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2917E
Inwestycja będzie realizowana na działce o nr ewid. gruntu 159 obr. Felicjanów, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 22.02.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust. 1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Koluszki postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę ulicy Reja w Koluszkach wraz z budową kanalizacji sanitarnej
inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 504/1, 505/1, 506/1, 506/2, 1/1,1/2, 524 w obrębie 5 m. Koluszki.

Projekt zamierzonej inwestycji znąjduje się do wglądu w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 32, pokój 33 w godzinach 9:00 - 15:00.
Telefon (44)714-58-55

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy w formie pisemnej składać na adres Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat Budownictwa w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.Łódź, dnia 22.02.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust. 1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego we wsi Turobowice, gmina Koluszki
inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 298 w obrębie Długie; 181, 226, 103 w obrębie Turobowice; 54 w obrębie Kazimierzów.

Projekt zamierzonej inwestycji znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 32, pokój 33 w godzinach 9:00 - 15:00.
Telefon (44)714-58-55

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy w formie pisemnej składać na adres Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat Budownictwa w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.Łódź, dnia 20.02.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2012r. na wniosek Gminy Tuszyn z siedzibą w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 czerwca 2011r. znak: RGRiOŚ.6341.12.2011.MF w zakresie zmiany numeru ewidencyjnego działki, na której zaprojektowano fragment lewego rowu infiltracyjno-odparowującego z numeru 251/2 na numer 251.
Inwestycja zlokalizowana jest w Górkach Dużych wzdłuż ul. Zielonki.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 - IX piętro, tel. (42)632 77 91.

Sprawę prowadzi Pan Czesław Kubiak - tel. (42)632 77 91Łódź, dnia 14.02.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227/ zawiadamiam, że w dniu 10.02.2012r. została wydana decyzja nr 17.2012.K o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ul. Listopada w Koluszkach.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel, /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Łódź, dnia 13.02.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak: 200-552-31Ł11/375/2294/11 z dnia 4 stycznia 2012r, którym Starosta Powiatu łódzkiego Wschodniego wyznaczony został do prowadzenia postępowania w sprawie z wniosku z dnia 14.12.2011r. Pana Mariusza Kowala, właściciela Biura Inżynierskiego CONCEPT w Gliwicach, ul. Jasna 31b, 44-122 Gliwice, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, po uzupełnieniu na wezwanie Starosty łódzkiego Wschodniego złożonego wniosku przez wnioskodawcę, ,w dniu 30 stycznia 2012r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na':

 1. rozbiórkę istniejącego mostu znajdującego się w km. 9+620 na rzece Olchówce w ciągu ul. Tomaszowskiej w Łodzi
 2. budowę urządzenia wodnego - przepustu w km. 9+620 rzeki Olchówki, rzędna dna wlotu/wylotu 198,95/198,89 m.n.p.m.
  rzędna posadowienia wlotu/wylotu 198,05/197,99 m.n.p.m.
 3. poszerzenie i odtworzenie umocnienia koryta rzeki Olchówki w rejonie wlotu (km. 9+624,2 do 9+625,7) na długości 1,50 m. oraz wylotu (km. 9+611,3 do km. 9+612,8) na długości 1,50 m.
 4. przekroczenie rzeki Olchówki w km.9+611,7 linią kablową XzTKMXpw 100x4x0,8 mm. w rurze osłonowej RHDPE 110/6,3 mm, w ramach przełożenia kabla teletechnicznego (wykonanie przewiertu pod ciekiem na głębokości 1,00 m. poniżej umocnionego dna rzeki Olchówki)
Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu ul. Tomaszowskiej w Łodzi nad rzeką Olechówką., nr ewid. działek: obręb G-19: działki 4/3, 3/2, obręb G-20 - działki 2/6, 2,2, 18/37, 18/50, 3/8.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - piętro IX.
Sprawę prowadzi P.Czesław Kubiak - Tel. (42) 632 77 91.Łódź, dnia 9.02.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 lutego 2012r. na wniosek pełnomocnika Pani Marty Konarskiej, przedstawiciela firmy GT Projekt Sp. z o.o & Co,., z siedzibą w Swadzimiu, ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, działającej na rzecz spółki „Shell Polska" Spółka z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a, 02-366 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na':
szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków , sanitarno-bytowych do gruntu z terenu stacji paliw płynnych „Shell Polska" Nr R 1128 położonej Rzgowie przy ul. Katowickiej 126 w ilościach:
          Qmax.h = 2,49 m3/h
          Ośr.d = 23,60 m3/d
          Qrocznne = 9741,90 m3/r

Poprzez istniejącą studnię chłonną o współrzędnych geograficznych:
          51°38'41,85" szerokości geograficznej północnej
          - 19°29'29,39" długości geograficznej wschodniej

Inwestycja zlokalizowana jest w Rzgowie przy ul. Katowickiej 126, nr ewid. działek: 219/1, 219/2, 222/2, 223, 224.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 - IX piętro, tel. (42) 632 77 91.Łódź, dnia 9.02.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lutego 2012r. na wniosek pełnomocnika Domu Handlowego PROTEA Sp. z o.o., przedstawiciela firmy PBO Projekt Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 10/6, 61-731 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu ścieków deszczowych, roztopowych do gruntu w ilościach:
  Qmax.h = 62,3 m3/h
  Ośr.d = 4,91 m3/d
  Qrocznne = 1793 m3/r
  (przy natężeniu deszczu miarodajnego 212 dm3/s/ha o stężeniu zanieczyszczeń nie przekraczającym 100 mg/l zawiesin ogólnych i 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych)
 2. wykonanie urządzeń wodnych - systemu rozsączającego w postaci skrzynek rozsączających, odprowadzającego w/w ścieki do gruntu o parametrach:
  - wymiary: 30,0 x 1,5 x 0,4 m. na działce nr 199
  - położenie urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych geograficznych:
  51°36'25,71" szerokości geograficznej północnej
  19°32'3,59" długości geograficznej wschodniej (współrzędne określają punkt wlotu do urządzenia wodnego)

Inwestycja zlokalizowana jest w Tuszynie przy ul. Rzgowskiej na działkach o nr ewid. 199 oraz 205/l.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 - IX piętro, tel. (42) 632 77 91.Łódź, dnia 9.02.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lutego 2012r. na wniosek Leśnictwa Miejskiego Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Łagiewnicka 305, 91-509 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu podczyszczonych przez oczyszczalnię ścieków do gruntu w ilościach:
  Qmax.h = 0,09 m3/h
  Ośr.d = 0,60 m3
  Qrocznne = 284,7 m3
 2. wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozłączającego składającego się z trzech ciągów perforowanych rur typu drenarskiego Ø 110 mm., o rozstawie 1,5 m, ułożonych na głębokości 0,70 m. - 1,20 w obsypce materiału filtrującego, i o łącznej długości 54,0m,

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Łodzi przy ul Wycieczkowej 103, działka nr 45/3, obręb B-16.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 - IX piętro, tel. (42) 632 77 91.Łódź, dnia 8.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust. 1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 01.02.2012 r. decyzja nr 13.2012.K dla firmy WINDPROJEKT sp. z o.o. S.K.A. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę drogi dojazdowej wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 92, 93, 134, 72, 47, 159,160, - w obrębie Jeziorko, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 3.02.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

W związku z art. 28 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ), art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.12.2011 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin w gminie Nowosolna - I Etap na działkach nr ewid. 14/4, 14/5, 44, 68/1, 68/7, 81, 93/8, 93/10, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 97/3, 99/1, 100, 101/1, 102/1, 120/1.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3, X piętro, pok. 1004, tel. (0 42)631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30.Łódź, dnia 1.02.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust. 1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę linii kablowej dla zasilania działek w miejscowości Galków Mały, ul. Zacisze, gmina Koluszki.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 65/22, 65/17 - obręb Gałków Mały.

Projekt zamierzonej inwestycji znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 32, pokój 33 w godzinach 9:00 - 15:00. Telefon (44) 714-58-55

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy w formie pisemnej składać na adres Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat Budownictwa w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.Łódź, dnia 1.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zgodnie z art. 11 a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721 z późn. zm./ oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami/

zawiadamiam

że na wniosek Burmistrza Koluszek - Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65 z dnia 24 sierpnia 2011r., została wydana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzja nr 3/11 z dnia 18 listopada 2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego i budowie chodnika dla pieszych oraz zjazdów indywidualnych w ulicy Słowackiego w Koluszkach.


Wydaną decyzją objęte są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Obręb 1: Koluszki: 215/6 (215/8, 215/9), 216/3 (216/5, 216/6), 217/1 (217/3, 217/4), 198/3 (198/5, 198/6), 199/1 (199/3, 199/4), 200/1 (200/3, 200/4), 201/4 (201/6, 201/7), 202/1 (202/3, 202/4), 204/1 (204/3, 204/4), 205/1 (205/3 205/4), 207/1 (207/3, 207/4), 208/3 (208/5, 208/6), 209/3 (209/5, 209/6), 210/1 (210/3, 210/4), 211/5 (211/7, 211/8), 212/5 (212/7, 212/8)

Obręb 4: Koluszki: 559 (559/3, 559/4), 560 (560/1, 560/2), 561 (561/1, 561/2), 562/1 (562/3, 562/4), 562/2 (562/5, 562/6), 563/1 (563/3, 563/4), 564/1 (564/5, 564/6), 565 (565/1, 565/2)

 • 215/6 - numer ewidencyjny działki przed podziałem
 • 215/8 - numer ewidencyjny działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi
 • 215/9 - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informuje się, że nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren drogi stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych postępowaniach.

Strony mogą zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3 (X piętro, pok. 1004, tel. /0-42/- 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30) . Stronami postępowania są osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości objętych rozstrzygnięciem decyzji. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w sąsiedztwie drogi.Łódź, dnia 31.01.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227/ zawiadamia się, że w dniu 27.01.2012 r. została wydana decyzja nr 20/2012 dla Pana Zbigniewa Kruka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Mięsny „ZBYSZKO Zbigniew Kruk, Bedoń Wieś, ul. Słowiańska 9 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Mięsnego „ZBYSZKO" o wydział przetwórstwa mięsa wraz z infrastrukturą techniczną, działki nr ew. : 57/3, 57/4, 58, 399, 400 - obręb Nowy Bedoń oraz działka nr ew. 97/1 - obręb Bedoń Wieś.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3, X piętro, pok. 1004, tel. /0-42/-631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody łódzkiego za pośrednictwem Starosty łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.Łódź, dnia 27.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zgodnie z art. 1 la ust. 1, art. 1 lf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721 z późn. zm./ oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami/

zawiadamiam

że na wniosek Burmistrza Miasta Tuszyna - Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 z dnia 16 września 2011r. została wydana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzja nr 5/11 z dnia 28 grudnia 2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej klasy L - ul. Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+133,00 do km 0+591,86.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.


Wydaną decyzją objęte są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Obręb 20: Tuszyn: 53/2 (53/5, 53/6, 53/7), 56 (56/1, 56/2), 58 (58/1, 58/2), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 61 (61/1, 61/2), 62 (62/1, 62/2), 63 (63/1, 63/2), 64 (64/1, 64/2), 65 (65/1, 65/2), 66 (66/1, 66/2), 70 (70/1, 70/2), 73 (73/1, 73/2), 74 (74/1, 74/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 103 (103/1, 103/2, 103/3), 104 (104/1, 104/2, 104/3), 105 (105/1, 105/2, 105/3), 106 (106/1, 106/2, 106/3), 107/1 (107/5, 107/6), 108/2 (108/3, 108/4), 109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 115 (115/1, 115/2), 119 (119/1, 119/2), 120 (120/1, 120/2), 100, 55/2, 54/2, 52/2, 102/3, 101/7, 53/4, 51/2

 • X - numer ewidencyjny działki przed podziałem
 • X - numer ewidencyjny działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi
 • X - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela
 • X - numer ewidencyjny działki niepodlegającej podziałowi, objętej liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informuje się, że nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi-teren drogi stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych postępowaniach.

Strony mogą zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3 ( X piętro, pok. 1004, tel. /0-42/- 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30). Stronami postępowania są osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości objętych rozstrzygnięciem decyzji. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w sąsiedztwie drogi.Łódź, dnia 25.01.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Koluszek postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę chodnika i zjazdów na posesje wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2917E wraz ze studnią chłonno-odsącząjącą i studzienką kanalizacyjną. Inwestycja będzie realizowana na działce o nr ewid. gruntu 159 obr. Felicjanów od posesji nr 40 do działki nr 160/2 we wsi Felicjanów, gmina Koluszki.

Projekt zamierzonej inwestycji znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 32, pokój 33 w godzinach 9:00 - 15:00. Telefon (44)714-58-55

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy w formie pisemnej składać na adres Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat Budownictwa w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.Łódź, dnia 25.01.2012 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (tj. Dz. U. 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.01.2012 r., na wniosek Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul Okólna 181 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenie pozwolenia wodnopranego na likwidację urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni nr 3 - zlokalizowanego na terenie Specjalistycznego Szpitala Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul Szpitalnej nr 5.

Zainteresowani mogą zapoznać się aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 – IX piętro, pok. 905, w terminie do 8.02.2012 r.

Sprawę prowadzi insp. Iwona Lichwierowicz tel. 42 632 77 91.Łódź, dnia 25.01.2012 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.01.2012 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, z ujęcia zlokalizowanego na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna. Użytkownik wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę grupowego wodociągu wiejskiego we Wiączyniu Dolnym w ilości Qmaxh = 17,0 m3/h, Qśrd = 89,3 m3/d, Qmaxrok = 59 502 m3/r

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 – IX piętro, pok. 905, w terminie do 8.02.2012 r.

Sprawę prowadzi insp. Iwona Lichwierowicz tel. (0-42) 632 77 91Łódź, dnia 16.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zgodnie z art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721 z późn. zm./ oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami/

zawiadamiam

że na wniosek Burmistrza Miasta Tuszyna - Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 z dnia 16 września 2011r. została wydana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzja nr 4/11 z dnia 30 listopada 2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej klasy L- ul. Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+000 do km 0+861,72.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.


Wydaną decyzją objęte są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Obręb 20: Tuszyn: 55/11 (55/15, 55/16), 55/13 (55/17, 55/18), 101/5 (101/11, 101/12), 101/4 (101/13, 101/14), 101/6 (101/15, 101/16), 102/2 (102/4, 102/5), 103 (103/1, 103/2, 103/3), 104 (104/1, 104/2, 104/3), 105 (105/1, 105/2, 105/3), 106 (106/1, 106/2, 106/3), 107/3 (107/7, 107/8), 107/4 (107/9, 107/10), 108/1 (108/5, 108/6), 111 (111/1, 111/2), 112 (112/1, 112/2), 118/2 (118/3, 118/4), 121/2 (121/3, 121/4), 130 (130/1, 130/2), 129 (129/1, 129/2), 149/1 (149/6, 149/7), 149/2 (149/8, 149/9), 150 (150/1, 150/2), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2), 155 (155/1, 155/2), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 158/2 (158/5, 158/6), 158/3 (158/7, 158/8), 159 (159/1, 159/2), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 163/1 (163/3, 163/4), 163/2 (163/5, 163/6), 164/3 (164/4, 164/5), 164/2 (164/4, 164/7), 100, 131

Obręb 14: Tuszynek Majoracki: 252 (252/1, 252/2),

 • X - numer ewidencyjny działki przed podziałem
 • X - numer ewidencyjny działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi
 • X - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela
 • X - numer ewidencyjny działki niepodlegającej podziałowi, objętej liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informuje się, że nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren drogi stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych postępowaniach.

Strony mogą zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3 ( X piętro, pok. 1004, tel. /0-42/- 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30) Stronami postępowania są osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości objętych rozstrzygnięciem decyzji. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w sąsiedztwie drogi.Łódź, dnia 11.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 05.0l.2012r. decyzja nr 2.2012.K dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączem w granicy pasa drogowego w ul. Rynek w Koluszkach
inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 400, 401 w obrębie 5 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Łódź, dnia 11.01.2012 r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało została wydana w dniu 5 stycznia 2012r. decyzja nr 3.2011.K dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem w granicy pasa drogowego w ul. Rynek w Koluszkach
inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 400, 401 w obrębie 5 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /42/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Łódź, dnia 10.01.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227/ zawiadamiam, że w dniu 05.01.2012r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Koluszki postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę „przebudowa drogi powiatowej nr 2918E ul. 11 Listopada, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu i ciepłociągu
na działkach o nr ewid. gruntu: 502/3, 1263, 1272, 1347, 555, 251/3, 253, 1264/1, 441/2, 458, 470, 262, 500/1, 501/1, 503/4, 503/9, 1/1, 1/2, 504/3, 503/5, 1293, 502/1 - w obr. 5m.; 24/1, 24/3, 25, 26/27, 28, - w obr. 7m.; 462, - w obr. Katarzynów; gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z projektem budowy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie czternastu dni od daty zawiadomienia.

Informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Łódź, dnia 2.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust. 1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 30.12.2011r. decyzja nr 255.2011.K dla WINDPROJEKT sp z o.o. S.K.A. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia przebudowę drogi wraz z jej włączeniem do drogi powiatowej nr 2918E
na działkach nr ewid. gruntu: 295, 303, 304 w obrębie Długie, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Łódź, dnia 2.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 30.12.2011r. decyzja nr 254.2011.K dla WINDPROJEKT sp z o.o. S.K.A. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia budowę drogi wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej
na działkach nr ewid. gruntu: 472, 487, 483, 471, 482, 481, - w obrębie Stefanów, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Łódź, dnia 2.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 30.12.2011r. decyzja nr 256.2011.K dla WINDPROJEKT sp z o.o. S.K.A. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia budowę drogi wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej
zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntu: 471, 482, 483, w obrębie Stefanów; 233 w obrębie Turobowice; 84 w obrębie Kazimierzów, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Łódź, dnia 2.01.2012 r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało została wydana w dniu 29 grudnia 2011r. decyzja nr 252.2011.K dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wileńskiej w Koluszkach,
inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 635, 644, 634, 632, 657, - obręb 4 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.Powrót na górę strony