Związek Powiatów Polskich Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Wschodniego
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Archiwum 2012 rok
Komunikaty i Obwieszczenia Starostwa Powiatowego w Łodzi


Łódź, dnia 28.12.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227/ zawiadamiam, że w dniu 12.12.2012r. została wydana decyzja nr 239.2012.K dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę instalacji rurociągowej na froncie kolejowym o średnicy DN300 o łącznej długości około 160,0 m. i włączenie w istniejącą instalację w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, ul. Naftowa 1, na działce nr 23/2 w obrębie 2 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:00.



Łódź, dnia 21.12.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5a ust 1 – Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu 20.12.2012 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla „SILCO” Włodzimierz Borkowski, ul. Dąbrówki 9 lok. 4, 92-413 Łódź, nr 97/12/B z dnia 20.12.2012 r. w zakresie:

budowy budynku produkcyjno - magazynowego z częścią biurową - powierzchnia zabudowy-1183,30 m2, powierzchnia użytkowa brutto – 1261,90 m2, kubatura – 7311,30 m3 wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie:

– wewnętrznych instalacji: wod – kan, elektrycznej, gazowej, wentylacji mechanicznej oraz centralnego ogrzewania,

– instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej z trzema studniami chłonnymi,

– instalacji kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na ścieki,

– instalacji kanalizacji technicznej z trzema zbiornikami na ścieki chemiczne,

– zewnętrznej instalacji elektrycznej,

– zewnętrznej instalacji gazowej,

– przyłącza wody,

– dróg wewnętrznych i parkingów na działkach nr ewid. 826, 841, 843 w miejscowości Bukowiec, ul. Mineralna 7, gm. Brójce.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy Brójce pokój 20, I piętro w godz. 730 – 1400.


Łódź, dnia 10.12.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu że w dniu 28 listopada 2012r. na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

 

1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb zbiornika wodnego „Kotliny” położonego w miejscowości Kotliny, gmina Brójce, powiat łódzki wschodni – działki o nr ew. 118, 533, 534 obręb Kotliny polegające na:

a) piętrzeniu wód rzeki Miazgi przy pomocy jazu zlokalizowanego w km. 4+650 do rzędnych:

- NPP = MaxPP (norm. poziom piętrzenia) = 190,50 m. npm, przy wysokości piętrzenia = 4,60 m.

- NadPP (nadzwyczajny poziom piętrzenia) = 190,70 m. npm przy wysokości piętrzenia = 4,80 m.

- MinPP (minimalny poziom piętrzenia) = 189,00 m. npm. przy wysokości piętrzenia = 3,10 m.

- PP dla celów remontowych i przeglądów = 189,80 m. npm.

b) retencjonowaniu wody w zbiorniku w ilości:

- NPP =MaxPP = 190,50 m. npm. V = 374 000 m3

- NadPP = 190,70 m. npm. V = 420 000 m3

- MinPP = 189,00 m. npm. V = 47 000 m3

- PP dla celów remontowych i przeglądów = 189,80 m. npm. V = 210 000 m3

 

2. zatwierdzenia Instrukcji Gospodarowania Wodą dla Zbiornika „Kotliny”

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 – IX piętro, tel. (42)632 77 91.


Łódź, dnia 04.12.2012 r.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza / przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność skarbu państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7 o paw. 0,4631 ha.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 7 o pow. 0,4631 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00067889/8.

pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 04.12.2012 r.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza i przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność skarbu państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5 o pow. 2,6471 ha.

przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność skarbu państwa, położona na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 5 o pow. 2,6471 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00067889/8.

pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 04.12.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (dz. u. nr 207, poz. 2108),

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
informuje

że, w dniu 22.10.2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3, został przeprowadzony i przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, która jest własnością skarbu państwa, położonej na terenie gminy Rzgów, w obrębie ewidencyjnym Bronisin Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 222/10 o pow. 0,0757ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW NR lD1P/00042251/7.

pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 03.12.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5a ust 1 – Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu 03.12.2012 r. zostało wszczęte na wniosek „SILCO” Włodzimierz Borkowski, ul. Dąbrówki 9 lok 4, 92-413 Łódź postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurową wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz z przyłączem wody, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do szczelnego bezodpływowego zbiornika V = 10 m3, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do trzech studni chłonnych, zewnętrzną instalacją technologiczną (trzy zbiorniki na ścieki chemiczne V=10m3), zewnętrzną doziemną instalacją elektryczną (WLZ), zewnętrzną doziemną instalacją gazu, nawierzchnią utwardzoną pełniąca funkcję placu manewrowego i parkingu (5 miejsc postojowych), śmietnika – placyk gospodarczy o nawierzchni utwardzonej na nieruchomości położonej w Bukowcu, przy ul. Mineralnej 7, dz. nr ewid. 826, 841, 843, gm. Brójce.

Z załącznikiem graficznym przedstawiającym przebieg trasy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brójce pokój 20, I piętro w godz. 7.30 – 14.00.


Łódź, dnia 03.12.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie firmy COLFAR w miejscowości Konstantyna 7a, gmina Rzgów, w ilości Qmaxh= 20,0 m3/h, Qśrd = 176,0 m3/d, Qmaxa= 44 000 m3/r. Woda z przedmiotowego ujęcia wykorzystana będzie na cele technologiczne oraz gospodarcze Zakładu.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych z przedmiotowego ujęcia znajdującym się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3 – IX piętro, pok. 905. Sprawę prowadzi insp. Iwonna Lichwierowicz – tel. (0-42) 632 77 91


Łódź, dnia 03.12.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.11.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

• pobór wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego w miejscowości Kotliny, gmina Brójce w ilości Qmaxh=17,75 m3/h, Qśrd=142,0 m3/d, Qr=51 850,0 m3/r.

• odprowadzanie wód popłucznych (ścieków technologicznych) do bezimiennego rowu melioracyjnego w ilości: Qmaxh=8,4 m3/h, Qśrd=25,15 m3/d, Qr=654,0 m3/r.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentami w sprawie znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3– IX piętro, pok. 905 tel. (0-42) 632 77 91. Sprawę prowadzi insp. Iwonna Lichwierowicz


Łódź, dnia 03.12.2012 r.

Starosta Łódzki Wschodni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oZllaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7 o pow. 0,4631 ha.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.


Łódź, dnia 03.12.2012 r.

Starosta Łódzki Wschodni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5 o pow. 2,6471 ha.

Peł treść ogłoszenia do pobrania tutaj.


Łódź, dnia 29.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19.11.2012 r. została wydana decyzja nr 327/2012 dla Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92 - 703 Łódź o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z miejscowości Teolin i Natolin, gmina Nowosolna - działki nr ewid. 14/4, 14/5, 68/1, 81, 82

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, X Piętro, pokój 1004, tel. ( 042 ) 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30



Łódź, dnia 27.11.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5a ust 1 – Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu 27.11.2012 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Brójce, 95-006 Brójce 39 z dnia 26.11.2012 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody i stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną tj.: obudów studni głębinowych z wyposażeniem, budynku stacji wodociągowej, zbiorników wyrównawczych z niezbędnym uzbrojeniem i orurowaniem, instalacji wod. – kan. i elektrycznej, kanalizacji lokalnej ze zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz chlorowni, rurociągów na terenie stacji z podłączeniem do istniejącej i projektowanej wodociągowej sieci gminnej, wewnętrznej sieci zasilającej nn, drogi wewnętrznej. Bukowiec, gm. Brójce, działki nr ewid. 424/2, 432/2, 432/4, 432/7, 432/10.

Z załącznikiem graficznym przedstawiającym przebieg trasy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brójce pokój 20, I piętro w godz. 7.30 – 14.00.


Łódź, dnia 27.11.2012 r.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 o powierzchni użytkowej 18,08 m2, znajdującego się na nieruchomości zabudowanej położonej w Katarzynowie, gmina Koluszki, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 342/1 o powierzchni 1167 m2, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1B/00031316/7.

Pełna treść ogłszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 21.11.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623), art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z póź. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.11.2012r. zostało wszczęte na żądanie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Spółka z o.o. zs. 09-410 Płock ul. Wyszogrodzka 133 postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji do rozładunku oleju napędowego z cystern kolejowych w Bazie Paliw nr 1 na działce nr 23/2 obr. 2 m. Koluszki przy ul. Naftowej.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel./44/714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.



Łódź, dnia 20.11.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5a ust 1 – Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu 19.11.2012 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4, 90-137 Łódź nr 88/12/B z dnia 19.11.2012 r. w zakresie : budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ф 63 mm PE w ulicach: Nowej i Żółkiewskiego w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce, działki nr ewid. 160/2, 163/6, 163/7.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy Brójce pokój 20, I piętro, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 , tel. kontaktowy (42) 295-01-21.


Łódź, dnia 14.11.2012 r.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż części składowych nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta Tuszyn, w obrębie ewidencyjnym nr 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 12/7 o pow. 0,6412 ha tj. trzech pieców kotłowniczych wraz z instalacją i dwóch wentylatorów zanajdujących się w budynku kotłowni zlokalizowanym na działce nr 12/7 oraz płyt betonowych z terenu przyległego do powyższej kotłowni o łącznej powierzchni 1737,95 m2.

Pełne treść ogłoszenia do pobrania tutaj.


Łódź, dnia 06.11.2012 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287) Starosta Łódzki Wschodni informuje, że projekty operatów opisowo – kartograficznych dotyczących ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Kaletnik, Żakowice, gmina Koluszki, zostały wyłożone do wglądu osób ujawnionych w ewidencji gruntów na okres 15 – tu dni roboczych, tj. od dnia 11.10.2012r. do dnia 31.10.2012r. a ogłoszenie o terminie wyłożenia zostało zamieszczone w prasie o zasięgu krajowym w dniu 25.09.2012r.

Po upływie wskazanego terminu wyłożenia, projekty operatów opisowo – kartograficznych stały się operatami kartograficznymi ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Kaletnik, Żakowice, gmina Koluszki.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wymienionym operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 – tu dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych do Starosty Łódzkiego Wschodniego.


Łódź, dnia 31.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.10.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

 • budowę urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych (studni nr S1 i S2) na terenie ujęcia i stacji wodociągowej w Bukowcu – działka nr 432/10 obręb Bukowiec
 • pobór wód podziemnych z ujęcia czwartorzędowego w miejscowości Bukowiec, gmina Brójce w ilości Qmaxh=150,0m3/h, Qśrd=1370,0 m3/d, Qr=456 450,0 m3/r.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentami w sprawie znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3– IX piętro, pok. 905 tel. (0-42) 632 77 91.

Sprawę prowadzi insp. Iwonna Lichwierowicz



Łódź, dnia 31.10.2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczonych do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt 2, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)


Pełna treść wykazu do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 26.10.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2012r. na wniosek Pani Agnieszki Podemskiej z Autorskiej Pracowni Architektonicznej „Master Projekt" z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 133d/217A, 92-318 Łódź, działającej na podstawie pełnomocnictwa firmy „SOLCO" Włodzimierz Borkowski, 92-413 Łódź, ul. Dąbrówki 9, m. 4, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci trzech studni chłonnych o średnicy Ø 1500 mm z kręgów betonowych pokrytych żelbetową pokrywą grubości 15 cm z włazem żeliwnym typu lekkiego średnicy Ø 600 mm.
 2. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych do ziemi poprzez studnie chłonne w ilości:
  Qmax.h = 7,06 m3/h
  Ośr.d = 0,82 m3/d
  Qroczne = 436,56 m3/r

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki o nr ew. 826 obręb 2-Bukowiec w miejscowości Bukowiec , ul. Mineralna 7, gmina Brójce, powiat łódzki wschodni.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - IX piętro, tel. (42) 632 77 91.



Łódź, dnia 23.10.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5a ust 1 – Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu 23.10.2012 r. zostało wszczęte na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź z dnia 23.10.2012 r. postępowanie w sprawie

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej Ø 63 mm PE ś/c w miejscowości Bukowiec w ulicach Nowej i Żółkiewskiego, gm. Brójce, na działkach oznaczonych w rejestrze numerami ewidencyjnymi: 160/2, 163/6, 163/7.

Z załącznikiem graficznym przedstawiającym przebieg trasy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brójce pokój 20, I piętro, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30÷15:30, wtorek 7:30÷17:00, piątek 7:30÷14:00 , tel. kontaktowy (42) 295-01-21.



Łódź, dnia 22.10.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamia się, że w dniu 28.09.2012 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Nowosolna, 92 - 703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z miejscowości Teolin i Natolin, gmina Nowosolna - działki nr ewid. 14/4, 14/5, 68/1, 81, 82

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łodzi w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3, piętro X, pok. 1004, tel. ( 042 ) 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.



Łódź, dnia 22.10.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.10.2012 r. została wydana decyzja nr 285/2012 dla Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92 - 703 Łódź o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Natolin, gmina Nowosolna - Etap II - działki nr ewid. 28/1, 68/5, 68/7, 93/8, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 97/3, 99/1, 100, 101/1, 102/1

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, X Piętro, pokój 1004, tel. ( 042 ) 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30.



Łódź, dnia 22.10.2012 r.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Ogłasza, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 na tablicy ogłoszeń na X piętrze w dniach od 19 października 2012 r. do 8 listopada 2012 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.



Łódź, dnia 18.10.2012 r.

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem z dnia 11 października 2012r. Biura Projektowego Anna Andrzejczak z siedzibą w Łodzi, Oddział Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, działającego na podstawie pełnomocnictwa gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi poprzez istniejące rowy przydrożne i rów – dopływ do rzeki Moszczenicy z pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Głogowiec, gmina Nowosolna w km. 0+280 wylotami Nr 1 i 2 w ilości:

Wylot nr 1:

Qmax.h = 12,00 m3/h

Qśr..d = 12,99 m3/d

Qmax.roczne = 7900,00m3/rok

Wylot Nr 2;

Qmax.h = 3,90 m3/h

Qśr..d = 3,56 m3/d

Qmax.roczne = 1300,00 m3/rok

o parametrach nie przekraczających:

- zawiesina ogólna: 100 g/m3

- węglowodory ropopochodne: 15 mg/m3

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 – piętro IX. Sprawę prowadzi P. Czesław Kubiak – tel. (42) 632 77 91.



Łódź, dnia 18.10.2012 r.

Ogłoszenie

Starosta Łódzki Wschodni ogłasza, że na podstawie art. 35 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3 na tablicy ogłoszeń na X piętrze, w dniach od dnia 18.10.2012 r. do dnia 07.11.2012 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości oraz części składowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego:

- Tuszyn, obręb 16 miasta Tuszyn, działka nr 5 o pow. 2,6471 ha,

- Tuszyn, obręb 16 miasta Tuszyn, działka nr 7 o pow. 0,4631 ha,

- trzy piece kotłownicze wraz z instalacją i dwa wentylatory znajdujące się w budynku kotłowni zlokalizowanym na działce 12/7 o pow. 0,6412 ha, położonej w Tuszynie, obręb 16 oraz płyty betonowe z terenu przyległego do powyższej kotłowni o łącznej powierzchni 1737,95 m2.

Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 29.11.2012 r.



Łódź, dnia 11.10.2012 r.

Informacja
o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

przeprowadzonego w dniu 04 października 2012 roku na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 3, znajdującego się w budynku położonym w Gałkowie Dużym, przy ul. Dzieci Polskich 12a


1. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3, w dniu 04 października 2012 roku o godzinie 10.00 rozpoczął się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w samodzielnego lokalu użytkowego - komórki nr 3 o pow. użytkowej 13,05 m2, który znajduje się na parterze w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12a, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 223/2 o pow. 588 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW NR 37617, z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 1305/17405 w częściach wspólnych budynku oraz w takiej samej części udziału w działce gruntu.


Pełna treść informacji do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 9.10.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 / zawiadamia się, że w dniu 08. 10. 2012 r., wydana została decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego nr 176/2012/R dla P. Urszuli Wrony, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku warsztatu samochodowego z częścią mieszkalną na działce nr 169 w Starej Gadce przy ul. Czartoryskiego 17 A, gmina Rzgów.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w. w. decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi - stanowisku mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, w pok. nr 5, w godz. 9:00 - 14:30, tel. 42 214 11 42.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 8.10.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana w dniu 03.10.2012r. decyzja nr 195.2012.K dla Gminy Koluszki o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę odcinka części kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gruntu: 2/7, 80, 2/2, 2/9, 2/10, 1 - w obrębie Przanowice Majątek; 1, 62, 61/2, 61/1, 60/1, 60/2, 58/1, 58/5, 59/1, 59/2, 180, 179 - w obrębie 1 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Łódź, dnia 27.09.2012 r.

OGŁOSZENIE

W związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Łódzkim Wschodnim, będącej organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy, informuję, że do dnia 19 października 2012r. do godz. 14.00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 (pokój nr 809, piętro VIII) można pisemnie zgłaszać kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Łódzkim Wschodnim na okres kadencji 2012-2016.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 25.09.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.09.2012 r. na wniosek Gminy Brójce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, z ujęcia zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Kurowice, ul. Rządowa, gmina Brójce. Użytkownik wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego poprzez studnie nr 1 i 2 w ilości: Qmaxh=28,0 m3/h, Qśrd=224,0 m3/d, Qmaxa=81 800,0 m3/rok.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentami w sprawie znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 – IX piętro, pok. 905 tel. (0-42) 632 77 91.

Sprawę prowadzi insp. Iwonna Lichwierowicz



Łódź, dnia 25.09.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem z dnia 17 września 2012r. Pana Rafała Stępnia zamieszkałego w Pabianicach, ul. Śniadeckiego 2, m. 20, 95-200 Pabianice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w obrębie rowu odwadniającego drogi krajowej Nr 71 w km. 50+200, polegających na rozbiórce istniejącego przepustu oraz wykonaniu nowego przepustu na zjeździe w kierunku działki nr ew. 145/1 z ul. Pabianickiej w miejscowości Gospodarz, gmina Rzgów, powiat łódzki wschodni, o następujących parametrach technicznych:
- światło przepustu: 0,50 m.
- długość przepustu: 8.00 m.
- rzędna wlotu do przepustu: 192,79 m. n.p.m
- rzędna wylotu z przepustu: 192,77 m. n.p.m.
- szerokość jezdni na przepuście: 6.00 m.
- spadek podłużny dna przepustu: ~0,25%

Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ew. 139/1, będącej we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Łódź, ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - piętro IX.

Sprawę prowadzi P. Czesław Kubiak - tel. (42) 632 77 91.



Łódź, dnia 25.09.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227/ zawiadamiam, że w dniu 12.09.2012r. została wydana decyzja nr 170.2012.K dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia rozbudowę i przebudowę części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach.
na działkach o nr ewid. gruntu: 51/2, 94/2, 96/4, 110/2, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 - w obrębie 8 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi Stanowiska Pracy w Referacie Budownictwa w Koluszkach, ul. Brzezińska 32 pokój 33 telefon /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:30.



Łódź, dnia 18.09.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 21.08.2012 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Nowosolna, 92 - 703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Natolin, gmina Nowosolna - Etap II - działki nr ewid. 28/1, 68/5, 68/7, 93/8, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 99/1, 100, 101/1, 102/1.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łodzi w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3, piętro X, pok. 1004, tel. ( 042 ) 631-07-15 w godz. 8:00- 15:30

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.



Łódź, dnia 12.09.2012 r.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Rzgów, w obrębie ewidencyjnym Bronisin Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 222/10 o pow. 0,0757ha.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona na terenie Gminy Rzgów, w obrębie Bronisin Dworski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 222/10 o pow. 0,0757ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW LD1P/00042251/7.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 12.09.2012 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./,

zawiadamiam:

że w dniu 10. 09. 2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. Urszuli Wrony postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku warsztatu samochodowego z częścią mieszkalną na działce nr 169 w Starej Gadce przy ul. Czartoryskiego, gm. Rzgów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia i wywieszenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą składać wnioski i wyjaśnienia. Po upływietego terminu wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych akt i dokumentów.

Informacje w sprawie można uzyskać i składać wnioski w sprawie w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi - stanowisku pracy mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pok. nr 5, tel. 42 214 11 42 w godz. 9:00 - 14:30.



Łódź, dnia 03.09.2012 r.

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego - komórki nr 3 o powierzchni użytkowej 13,05 m2, który znajduje się na parterze w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12a, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 223/2 o pow. 588 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta - KW NR LD1B/00037617/9.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 30.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z póżn. zm.) zawiadamia się, że 23.05.2012r. została wydana decyzja nr 87.2012.K dla Gminy Koluszki o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę jednostronnego chodnika dla pieszych z przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2917E w miejscowości Katarzynów
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 443/2, 438, 310 w obrębie Katarzynów, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej obwieszczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Łódź, dnia 22.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Centrum Targowego PTAK S.A. w Rzgowie ul. Rzemieślnicza nr 35 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji –pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - studni nr 1 oraz na pobór wód podziemnych poprzez studnię nr 1 zlokalizowaną na działce nr 211 w miejscowości Rzgów ul. Żeromskiego.

Użytkownik wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego na cele socjalno bytowe w ilości Qmaxh=5,0 m3/h, Qśrd=13,6 m3/d, i Qmaxrok=1795 m3/rok oraz cele pożarowe w ilości Qmaxh=96,0 m3/h i Qśrd=384 m3/d.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Zainteresowani mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych z przedmiotowego ujęcia znajdującym się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul Sienkiewicza 3 – IX piętro, pok. 905 tel. 0-42 632 77 91



Łódź, dnia 21.08.2012 r.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

ogłasza, że na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3 na tablicy ogłoszeń na X piętrze w dniach 21.08.2012 r. - 10.09.2012 r. - zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich pozostałych współwłaścicieli w zamian za nabycie przez Skarb Państwa udziałów we własności w innej nieruchomości.



Łódź, dnia 16.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 08.08.2012r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Koluszki postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Brzezińskiej w Koluszkach
na działkach o nr ewid. gruntu: 2/7, 80, 2/2, 2/9, 2/10, 1 - w obrębie Przanowice Majątek;
1, 62, 61/2, 61/1, 60/1, 60/2, 58/1, 58/5, 59/1, 59/2, 180, 179 - w obrębie 1 m. Koluszki.

Informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dot. w/w. inwestycji w siedzibie Referatu Budownictwa w Koluszkach, ul. Brzezińska 32 pokój 33 telefon /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:30 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 06.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 2012r, na wniosek Państwa Agnieszki i Jana Pruchniak zamieszkałych w Łodzi przy ul. Natalii 4, m. 45, 93-318 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego na działce nr ewid. 839 w Rzgowie przy ul. Grodziskiej 98, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 3.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zgodnie z art. 11 a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721 z późn. zm./ oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami/

zawiadamiam

że na wniosek Burmistrza Koluszek - Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65 z dnia 24 sierpnia 2011r., została wydana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzja nr 1/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego - budowie chodnika dla pieszych oraz zjazdów indywidualnych w ulicy Słowackiego w Koluszkach.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.


Łódź, dnia 31.07.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r, poz. 145) oraz art.49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (D.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Obwieszczam

że w Starostwie Łódzkim – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzone jest na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Markowicza z firmy „Mosty Katowice”, postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 17.05.2012r. znak: RGRiOŚ.6341.14.2012.CK w zakresie danych omyłkowo nieujętych lub błędnie podanych w operacie wodnoprawnym załączonym do wniosku z dnia 02.04.2012r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 26.07.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2012 r. na wniosek pełnomocnika Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, pana Stanisława Jędryki - Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź, działającego na rzacz Marszałka Wojweództwa Łódzkiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Piłsudzkiego 8, 90-051 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegowej pomiędzy działkami stanowiącymi wody rzeki Małej Widawki.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 26.07.2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w trybie art. 37 ust. 2 pkt 1, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)


Pełna treść wykazu do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 26.07.2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego w trybie art. 37 ust. 1, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)


Pełna treść wykazu do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 24.07.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 24.07.2012 r. zostało wszczęte na żądanie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. postepowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowę i przebudowę części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach.

Informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dot. ww. inwestycji w siedzibie Referatu Budownictwa w Koluszkach, ul. Brzezińska 32 pokój 33 tel. 44 714 58 55 w godz. 9.00 - 15.30 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej widomości niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 06.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 ) zawiadamia się, że w dniu 27.06.2012 r. została wydana dla Gminy Tuszyn decyzja nr 75/2012/T o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi - ulicy Zielonka w Górkach Dużych gmina Tuszyn, na terenie działek nr ew.: 181, 232, 254, 252, 685, 679, 678, 228, 222, 220, 218, 216, 214, 212, 210, 179, 177, 175, 173, 171, 157/1, 161, 251, 249, 247, 245, 243, 241, 239/1, 237, 235, 231/1, 681/2, 694, 695, 229, 227, 225, 223, 172, 170, 168/1, 167, 166.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi - Referat Budownictwa w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4, I piętro, pokój 18, tel. 42 61 43 426 w. 24 w godz. 8.00 - 15.00

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienia o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 27.06.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.06.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, z ujęcia zlokalizowanego na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Lipiny, gmina Nowosolna. Użytkownik wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągu w Lipinach w ilości Qmaxh=19,2 m3/h, Qśrd=128,3 m3/d, oraz dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągów w Lipinach i awaryjnie w Teolinie i w ilości Qmaxd=416,0 m3/d Qśrd=240,0 m3/d.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentami w sprawie znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3– IX piętro, pok. 905 tel. (0-42) 632 77 91.

Sprawę prowadzi insp. Iwonna Lichwierowicz



Łódź, dnia 01.06.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r, poz. 145) oraz art.49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (D.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) obwieszczam, że w Starostwie Łódzkim – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzone jest na wniosek firmy „JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Łodzi, ul. Omłotowa 12, reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Kabacińskiego z Akademickiego Ośrodka Naukowo-Technicznego „aon-t” postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 23.05.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2012r, na wniosek Pana Janusza Władysława Frąckowicza zamieszkałego w Grodzisku 51, 95-030 Rzgów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego na działce nr ewid. 372/1 w miejscowości Grodzisko, Gm. Rzgów, Powiat Łódzki Wschodni, Województwo Łódzkie. Zakres prac obejmuje wykonanie stawu ziemnego w całkowitym wykopie. .Będzie on napełniany wyłącznie wodami gruntowymi oraz z podsiąku z terenów przyległych, wyżej położonych. Podstawowe dane charakterystyczne zadania przedstawiają się następująco:

- powierzchnia brutto stawu 8621 m2
- powierzchnia lustra wody 6839 m2
- powierzchnia dna stawu 4800 m2
- średnia głębokość stawu 1,57 m.
- pojemność całkowita 9137 m3
- przyjęty poziom lustra wody 190,00 m. n.p.m.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 – piętro IX.

Sprawę prowadzi P.Czesław Kubiak – Tel. (42) 632 77 91.


Łódź, dnia 23.05.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227)

 

informuję

że w dniu 24.04.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Tuszyn z siedzibą w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę ulicy Zielonka w Górkach Dużych, gmina Tuszyn, na działkach nr ew.: 181, 232, 254, 252, 685, 679, 678, 228, 222, 220, 218, 216, 214, 212, 210, 179, 177, 175, 173, 171, 157/1, 161, 251, 249, 247, 245, 243, 241, 239/1, 237, 235, 231/1, 681/2, 694, 695, 229, 227, 225, 223, 172, 170, 168/1, 167, 166.

 

W terminie siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowego postępowania, uzyskać wyjaśnienia oraz składać uwagi i wnioski do ww. sprawy.

Miejscem udostępnienia dokumentacji i składania uwag i wniosków jest Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi z siedzibą w Urzędzie Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, I piętro, p. 18, tel. 42 61-43-426 w. 24 w godz. 8.00 - 15.00.

Jednocześnie ywjaśniam, że w myśl art. 49 KPA przedmiotowe zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 21.05.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lutego 2012r. na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędobył z firmy „PERFEKO’, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32 –pełnomocnika firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Spółka z. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

wprowadzenie do ziemi poprzez istniejący drenaż rozsączający ścieków bytowych podczyszczonych w oczyszczalni ścieków w ilościach:

Qmax.h = 0,276 m3/h

Ośr.d = 1,7 m3/d

Qroczne = 595,2 m3/rok

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Centrum Logistycznego BSH w Bukowcu, gmina Brójce przy ul. Metalowej 3/9, działka nr ewidencyjny: 788 i 789 Bukowiec.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 – IX piętro, tel. (42)632 77 91.



Łódź, dnia 17.05.2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt. 1a, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1,3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 3, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r, poz. 145), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 roku z późniejszymi zmianami), w związku z § 19 ust.1 pkt 1, art. §21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Markowicza, przedstawiciela firmy „Mosty Katowice” Spółka z o.o, z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 12, 400-555 Katowice, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach projektowanej rozbudowy drogi krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800 – odcinek I od km. 372+688 do km. 375+450

orzekam, co następuje:

Udzielam Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Przebudowa Drogi Krajowej Nr 1 – - II etap od km. 375+450 do km.381+800 na:

Pełna treść decyzji do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 08.05.2012 r.

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego - komórki nr 3 o pow. użytkowej 13,05 m2, który znajduje się na parterze w budynku położonym w Gałkowie Dużym przy ul. Dzieci Polskich 12a, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 223/2 o pow. 588 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta - KW NR LD1B/00037617/9.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 04.05.2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt. 1a, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1,3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 3, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r, poz. 145), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000 roku z późniejszymi zmianami), w związku z § 19 ust.1 pkt 1, art. §21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Markowicza, przedstawiciela firmy „Mosty Katowice” Spółka z o.o, z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 12, 400-555 Katowice, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach projektowanej rozbudowy drogi krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800 – odcinek I od km. 372+688 do km. 375+450

orzekam, co następuje:

Udzielam Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych w ramach inwestycji „Przebudowa Drogi Krajowej Nr 1 – - I etap od km. 372+688 do km.375+450 na:

Pełna treść decyzji do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 25.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Koluszki postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniami do granicy pasa drogowego w ul. Paderewskiego w Koluszkach.

Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu 526/1 i 515 w obrębie 4 m. Koluszki.

Projekt zamierzonej inwestycji znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 32, pokój 33 w godzinach 9:00 - 15:00. Telefon (44) 714-58-55

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy w formie pisemnej składać na adres Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat Budownictwa w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.



Łódź, dnia 19.04.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Przedsiębiorstwa „AGAT” S.A. z siedzibą w Koluszkach ul Paderewskiego 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenie pozwolenia wodnopranego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Bazy Magazynowo - Warsztatowej w Zygmuntowie Nr 37, gmina Koluszki.

Użytkownik wnioskuje o udzielenie pozwolenia na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez studnie głębinową w ilości: Qmaxh=5,0 m3/h, Qśrd = 11,6 m3/d, Qmaxrok = 3 724,0 m3/r na potrzeby gospodarczo -bytowe, socjalne i przemysłowe w/w Bazy.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229).

Zainteresowani mogą zapoznać się aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi ul Sienkiewicza 3– IX piętro, pok. 905 tel. 632 77 91

Sprawę prowadzi insp. Iwona Lichwierowicz tel. 0-42 632 77 91



Łódź, dnia 19.04.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 kwietnia 2012r, na wniosek pełnomocnika Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol - Pana Pawła Jodaniewskiego, właściciela firmy Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje z siedzibą w Łęczycy, ul. Dworcowa 5d/7, 99-100 Łęczyca, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Miazgi w ciągu ul. Sienkiewicza w Bedoniu Nowym obiektu inżynierskiego - przepustu w km. 17+690 oraz wykonania robót w wodach dla potrzeb projektowanej inwestycji tj.

 1. rozbiórkę istniejącego mostu znajdującego się w km. 17+690 na rzece Miazdze w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza (działka o nr ew. 75) w Bedoniu Nowym, Gmina Andrespol
 2. budowę nowego przepustu dwuotworowego z blachy falistej typu HCPA - 17 o długości L = 2 x 12,00 m. w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza (działka nr ew. 75) w miejsce likwidowanego mostu na rzece Miazga w km. 17+690 (oś ulicy).

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu ul. Sienkiewicza w Bedoniu Nowym nad rzeką Miazgą, nr ewid. działek: obręb 7 - działki 70/1, 75, 76/8, 21/1 obręb 3 - działki 363, 367, 390.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - piętro IX.

Sprawę prowadzi P.Czesław Kubiak - Tel. (42) 632 77 91.



Łódź, dnia 17.04.2012 r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 19 marca 2Q12r, decyzja nr 41.2012.K dla Gminy Koluszki o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę ulicy Reja w Koluszkach wraz z budową kanalizacji sanitarnej
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 504/1, 505/1, 506/1, 506/2, 1/1, 1/2, 524 w obrębie 5 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Łódź, dnia 17.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r, poz. 145) oraz art.49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania adininistracyjnego (D.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Obwieszczam,

że w Starostwie Łódzkim - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzone jest na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Markowicza z firmy „Mosty Katowice", postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. przebudowę urządzeń wodnych - wylotów z kanalizacji deszczowej w tym wylotów z wpustów drogowych, ścieków skarpowych, ścieków korytkowych do odbiorników poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych wg załącznika nr 1 do niniejszego pisma,
 2. przebudowę urządzeń wodnych - włączeń rowów przydrożnych i zarurowanych rowów do środowiska (grunt) poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych wg załącznika nr 2 do niniejszego pisma,
 3. przebudowę urządzeń wodnych - wylotów z przykanalików, drenażu drogowego poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma,
 4. przebudowę urządzeń wodnych - wylotu planowanego do przebudowy przy parametrach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma,
 5. przebudowę urządzeń wodnych - wylotów z przykanalików, ścieków skarpowych, ścieków korytkowych, drenażu drogowego do rowów przydrożnych poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych w znaczniku nr 4 do niniejszego pisma,
 6. przebudowę urządzeń wodnych - lokalizacji projektowanych zastawek na rowach przydrożnych nieszczelnych poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych w załączniku nr 5 do niniejszego pisma,
 7. przebudowę urządzeń wodnych - wykonanie rowów przydrożnych i zarurowanych rowów przy parametrach określonych w załączniku nr 6 do niniejszego pisma,
 8. przebudowę urządzeń wodnych - przełożenie istniejących rowów przydrożnych przy parametrach określonych w załączniku nr 7 do niniejszego pisma,
 9. przebudowę urządzeń wodnych - rowy przydrożne, przepusty, poprzez ich likwidację przy parametrach określonych w załączniku nr 8 do niniejszego pisma,
 10. przebudowę urządzeń wodnych poprzez wykonanie przepustów i zarurowań na rowach przydrożnych przy parametrach określonych w załączniku nr 9 do niniejszego pisma,
 11. przebudowę urządzeń wodnych poprzez przełożenie istniejących przepustów na rowach przy parametrach określonych w załączniku nr 10 do niniejszego pisma,
 12. przebudowę urządzeń wodnych poprzez wykonanie rowów będących łącznikami pomiędzy rowami drogowymi a odbiornikiem przy parametrach określonych w załączniku nr 11 do niniejszego pisma.
 13. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do środowiska oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi w ilości określonej w załączniku nr 12 do niniejszego pisma.

Wymienione roboty wykonane zostaną dla potrzeb projektowanej rozbudowy drogi krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800 - odcinek II od km. 375+450 do km. 381+800.

Akta sprawy znajdują się w Starostwie Łódzkim - Wydział Rozwoju Regionalnego. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Łodzi. ul. Sienkiewicza 3. pokój 905. piętro IX. tel. 42 632 77 91, gdzie można w terminie do 7 maja 2012r. zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski.

Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Adres do korespondencji: Starostwo Łódzkie, Wydział Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź.

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 127 ust.6 Prawa wodnego
Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Pełna treść ogłoszenia z załącznikami do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 16.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 04.04.2012r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Koluszki postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę jednostronnego chodnika dla pieszych z przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2917E w miejscowości Katarzynów

Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. grantu: 443/2, 438, 310 w obrębie Katarzynów, gmina Koluszki.

Informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dot. w/w. sprawy w Starostwie Powiatowym w siedzibie Referatu Budownictwa w Koluszkach, ul. Brzezińska 32 pokój 33 telefon /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 -15:30 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 13.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r, poz. 145) oraz art.49, art. 61 § 1, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (D.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Obwieszczam,

że w Starostwie Łódzkim - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzone jest na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Markowicza z firmy „Mosty Katowice", postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. przebudowę urządzeń wodnych - wylotów z kanalizacji deszczowej w tym wylotów z wpustów drogowych do odbiorników poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych wg załącznika nr 1 do niniejszego pisma,
 2. przebudowę urządzeń wodnych - włączeń rowów przydrożnych poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych wg załącznika nr 2 do niniejszego pisma,
 3. przebudowę urządzeń wodnych - wylotów z przykanalików, drenażu drogowego poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego pisma,
 4. przebudowę urządzeń wodnych - rowów przydrożnych i zarurowań rowów poprzez ich wykonanie przy parametrach określonych w znaczniku nr 4 do niniejszego pisma,
 5. przebudowę urządzeń wodnych - przełożenie istniejących rowów przydrożnych przy parametrach określonych w załączniku nr 5 do niniejszego pisma,
 6. przebudowę urządzeń wodnych - likwidacja istniejących rowów i przepustów przy parametrach określonych w załączniku nr 6 do niniejszego pisma,
 7. przebudowę urządzeń wodnych poprzez wykonanie nowych przepustów na rowach przydrożnych przy parametrach określonych w załączniku nr 7 do niniejszego pisma,
 8. przebudowę urządzeń wodnych poprzez przełożenie istniejących przepustów na rowach przy parametrach określonych w załączniku nr 8 do niniejszego pisma,
 9. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do środowiska oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni drogi w ilości określonej w załączniku nr 9 do niniejszego pisma.

Wymienione roboty wykonane zostaną dla potrzeb projektowanej rozbudowy drogi krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800 - odcinek I od km. 372+688 do km. 375+450.

Akta sprawy znajdują się w Starostwie Łódzkim - Wydział Rozwoju Regionalnego. Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Lodzi. ul. Sienkiewicza 3, pokój 905, piętro IX, tel. 42 632 77 91, gdzie można w terminie do 30 kwietnia 2012r. zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski.

Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Adres do korespondencji: Starostwo Łódzkie. Wydział Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź.

Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 127 ust.6 Prawa wodnego
Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Pełna treść ogłoszenia z załącznikami do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 04.04.2012 r.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Działając na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz 1194 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jed. Dz. U. z 2000 r. Nr 98., poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 19 marca 2012 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego nr 95/2012, znak:IA-II.7821.4.2011.BW uchylająca:

- decyzję Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18.11.2011 r., Nr 3/11, znak BGiGN.7012.2016.9359.2011 zezwalająca Burmistrzowi Koluszek z siedzibą: Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego i budowie chodnika dla pieszych oraz zjazdów indywidualnych w ulicy Słowackiego w Koluszkach - zatwierdzającą projekt budowlany i podział nieruchomości, obejmującą nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Obręb 1: Koluszki: 215/6 (215/8, 215/9), 216/3 (216/5, 216/6), 217/1 (217/3, 217/4), 198/3 (198/5, 198/6), 199/1 (199/3, 199/4), 200/1 (200/3, 200/4), 201/4 (201/6, 201/7), 202/1 (202/3, 202/4), 204/1 (204/3, 204/4), 205/1 (205/3, 205/4), 207/1 (207/3, 207/4), 208/3 (208/5, 208/6), 209/3 (209/5, 209/6), 210/1 (210/3, 210/4), 211/5 (211/7, 211/8), 212/5 (212/7, 212/8)

Obręb 4: Koluszki: 559 (559/3, 559/4), 560 (560/1, 560/2), 561 (561/1, 561/2), 562/1 (562/3, 562/4), 562/2 (562/5, 562/6), 563/1 (563/3, 563/4), 564/1 (564/5, 564/6), 565 (565/1, 565/2)

X - numer ewidencyjny działki przed podziałem

X - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowe drogi

X - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela

i przekazującą przedmiotową sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewókiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek E, IV piętro, pokój 426.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję tą służy stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Łódź, dnia 04.04.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz, U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało została wydana w dniu 21 marca 2012r. decyzja nr 45.2012.K dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Turobowice, gmina Koluszki
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. gruntu:298 w obrębie Długie; 181, 226, 103 w obrębie Turobowice; 54 w obrębie Kazimierzów.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 28.03.2012 r.

ZARZĄD POWIATU ŁODZKIEGO WSCHODNIEGO

ogłasza, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3 na tablicy ogłoszeń na X piętrze w dniach 15.03.2012 r. - 04.04.2012 r. - zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.



Łódź, dnia 27.03.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiat Łódzki Wschodni zleci wykonanie ekspertyzy technicznej zrealizowanego w latach 2004-2005 ocieplenia dachu budynku Warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach.


Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.



Łódź, dnia 13.03.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem z dnia 6 marca 2012r. firmy „Mosty Katowice" Spółka z o.o, z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź, w dniu 7 marca 2012r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj:

 1. likwidacji przepustów na rowach: R-2 w km. rowu 5+705,5+725, 5+744, R-Al w km. rowu 0+445, 0+485, 0+515, R-A w km. rowu 2+245, 2+ 265, 2+285, R-l w km. rowu 6+935, rów bez nazwy 1 w km. rowu 1+490, 1+508, rów do zasypania 1 w km. rowu 0+018, rów do zasypania 2 (długość 14,0 m.)
 2. przebudowy odcinków rowów: R-2 na odcinku od 5+691,9 do 5+758,5, R-A na odcinku od 232,3 do 2+292,0, R-1 na odcinku od 6+894,5 do 6+974,4, rów bez nazwy od 1+359,0 dO 1+520,9.
 3. wykonaniu nowych przepustów na rowach: R-2 w km. rowu 5+703, 5+726, 5+749, R-A w km. rowu 2+244, 2+267, 2+288, R-l w km. rowu 6+900, 6+937, 6+964, rów bez nazwy 1 w km. rowu 1+410, 1+464, 1+489, 1+512.
 4. przebudowy istniejącego systemu drenażu rolniczego poprzez wykonanie ciągów zbieraczy zbiorczych z wylotami do rowów melioracyjnych:
  - zbieracz Nr 1: wylot W-1 do rowu R-2 w km. 5+761,1, brzeg lewy, rzędna wylotu 224,86 m. n.p.m, o długości 289,0 m, średnicy Ø20,0 cm, studnie - 7 szt
  - zbieracz Nr 2: wylot W-2 do rowu R-2 w km. 5+761,2, brzeg prawy, rzędna wylotu 224,86 m. n.p.m, o długości 204,4 m, średnicy Ø0,20 cm, studnie - 5 szt.
  - zbieracz Nr 3: wylot W-3 do rowu R-A w km. 2+290,7, brzeg lewy, rzedną wylotu 223,51 m. n.p.m., o długości 161,8 m, średnicy Ø 0,20 cm, studnie - 5 szt.
  - zbieracz Nr 4: wylot W-4 do rowu R-A w km. 2+290,4, brzeg prawy, rzędna wylotu 223,31 m. n.p.m, o długości 626,8 m, o średnicy Ø 20 cm, studnie - 16 szt.
  - zbieracz 4.1: długość 58,1 m, o średnicy Ø 20,0 cm, studnie - 3 szt.
  - zbieracz Nr 5: wylot W-5 do rowu R-1 w km. 6+973,0, brzeg lewy, rzedną wylotu 221,84 m. n.p.m, o długości 432,8 m, o średnicy Ø 20,0 cm, studnie - 8 szt.

Inwestycja realizowana będzie w ramach „Przebudowy Drogi Krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800" - II etap od km. 375+450 do km.381+800, na działkach o numerze ewidencyjnym:

 1. Obręb Kruszów
  Działki: 86/3, 86/4, 85/3, 249, 80/3, 80/4, 86/5, 85/4, 70/3, 71/3, 71/4, 74/4, 75/4, 79/4, 83/1 84/1, 87/1, 88/5, 249, 113/3, 113/4, 112/3, 112/4, 117/1, 117/3, 114/3, 132/3, 249, 360/3, 360/6, 359/3, 359/4, 329/3, 250/3, 250,5, 250/6, 250/7, 251, 233/4, 239/4, 244/4 233/3, 239/3, 244/3, 249, 264/3, 258/3, 264, 258/7, 258/6, 257, 250/7, 237/5, 237/3, 238/3
 2. Obręb Głuchów:
  Działki: 45/2, 43/2, 43/1, 40/5, 40/2, 262/2, 39/2, 39/3, 39/4, 44/4, 42/2, 42/1, 40/3, 44/3, 41/1.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - piętro IX.
Sprawę prowadzi P. Czesław Kubiak - Tel. (42) 632 77 91.



Łódź, dnia 13.03.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem z dnia 6 marca 2012r. firmy „Mosty Katowice" Spółka z o.o, z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź, ul. Roosevelta 9, 90-059 Łódź, w dniu 7 marca 2012r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj:

 1. likwidację przepustów i zarurowań na rowach: R-A w km. rowu 1+590, R-B w km. rowu 3+938 (most o szerokości 7,5 m. i długości całkowitej 26,0 m.) oraz w km. rowu od 3+917 do 3+920 (zarurowanie rowu Ø1600 mm.), R-B4 w km. rowu od 0+502 do 0+515;
 2. przebudowę odcinków rowów: R-A na odcinku od 1+568,2 do 1+616,7, R-B na odcinku 3+916,6 do 3+975,9 oraz R-B4 na odcinku od 0+498,5 do 0+ 515,8;
 3. wykonanie nowych przepustów na rowach w km. rowu: R-A - 1+593, R-B4 - 0+508 (przepust ze studnią wpadową na wlocie).

Inwestycja realizowana będzie w ramach „Przebudowy Drogi Krajowej Nr 1 od km.372+688 do km. 381+800" - I etap od km. 372+688 do km.375+450, na działkach o numerze ewidencyjnym:

 1. rów R-A:
  - 1/1, obręb 6, Miasto Tuszyn
  - 259/1, obręb 7, Miasto Tuszyn
 2. rów R-B:
  - 352,, 297, 353/3, obręb 11, Miasto Tuszyn
  - 200/3, 256/12, 257/11, 227, 228, 225, obręb 10, Miasto Tuszyn
 3. rów R - B4:
  - 250/3, obręb Tuszynek Majoracki
  - 255/1, obręb 10, Miasto Tuszyn

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz.U. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy-znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - piętro IX.
Sprawę prowadzi P.Czesław Kubiak - Tel. (42) 632 77 91.



Łódź, dnia 7.03.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 ) zawiadamia się, że w dniu 01.03.2012 r. została wydana decyzja nr 53/2012 dla Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej - etap I, działki nr 14/4, 14/5, 44, 68/1, 68/7, 81, 93/8, 93/10, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 97/3, 99/1, 100, 101/1, 102/1, 120/1, gmina Nowosolna.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź, ul. Sienkiewicza 3, X piętro, pokój 1004, tel. ( 0 42 ) - 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienia o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 7.03.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art, 5A ust.1 -Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 24.02.2012r. decyzja nr 25.2012.K dla PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia budowę linii kablowej dla zasilania działek w miejscowości Galków Mały, ul. Zacisze, gmina Koluszki.
Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 65/22, 65/17 - obręb Gałków Mały.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Łódź, dnia 24.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz, U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało została wydana w dniu 15 lutego 2012r. decyzja nr 20.2012.K dla Gminy Koluszki o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę chodnika dla pieszych i zjazdów na posesje przyległe wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2917E
Inwestycja będzie realizowana na działce o nr ewid. gruntu 159 obr. Felicjanów, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 22.02.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust. 1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Koluszki postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę ulicy Reja w Koluszkach wraz z budową kanalizacji sanitarnej
inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 504/1, 505/1, 506/1, 506/2, 1/1,1/2, 524 w obrębie 5 m. Koluszki.

Projekt zamierzonej inwestycji znąjduje się do wglądu w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 32, pokój 33 w godzinach 9:00 - 15:00.
Telefon (44)714-58-55

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy w formie pisemnej składać na adres Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat Budownictwa w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.



Łódź, dnia 22.02.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust. 1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego we wsi Turobowice, gmina Koluszki
inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 298 w obrębie Długie; 181, 226, 103 w obrębie Turobowice; 54 w obrębie Kazimierzów.

Projekt zamierzonej inwestycji znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 32, pokój 33 w godzinach 9:00 - 15:00.
Telefon (44)714-58-55

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy w formie pisemnej składać na adres Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat Budownictwa w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.



Łódź, dnia 20.02.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lutego 2012r. na wniosek Gminy Tuszyn z siedzibą w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 czerwca 2011r. znak: RGRiOŚ.6341.12.2011.MF w zakresie zmiany numeru ewidencyjnego działki, na której zaprojektowano fragment lewego rowu infiltracyjno-odparowującego z numeru 251/2 na numer 251.
Inwestycja zlokalizowana jest w Górkach Dużych wzdłuż ul. Zielonki.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 - IX piętro, tel. (42)632 77 91.

Sprawę prowadzi Pan Czesław Kubiak - tel. (42)632 77 91



Łódź, dnia 14.02.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227/ zawiadamiam, że w dniu 10.02.2012r. została wydana decyzja nr 17.2012.K o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 2918E ul. Listopada w Koluszkach.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel, /44/ 714-58-55 w godz. 9:00 - 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Łódź, dnia 13.02.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak: 200-552-31Ł11/375/2294/11 z dnia 4 stycznia 2012r, którym Starosta Powiatu łódzkiego Wschodniego wyznaczony został do prowadzenia postępowania w sprawie z wniosku z dnia 14.12.2011r. Pana Mariusza Kowala, właściciela Biura Inżynierskiego CONCEPT w Gliwicach, ul. Jasna 31b, 44-122 Gliwice, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, po uzupełnieniu na wezwanie Starosty łódzkiego Wschodniego złożonego wniosku przez wnioskodawcę, ,w dniu 30 stycznia 2012r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na':

 1. rozbiórkę istniejącego mostu znajdującego się w km. 9+620 na rzece Olchówce w ciągu ul. Tomaszowskiej w Łodzi
 2. budowę urządzenia wodnego - przepustu w km. 9+620 rzeki Olchówki, rzędna dna wlotu/wylotu 198,95/198,89 m.n.p.m.
  rzędna posadowienia wlotu/wylotu 198,05/197,99 m.n.p.m.
 3. poszerzenie i odtworzenie umocnienia koryta rzeki Olchówki w rejonie wlotu (km. 9+624,2 do 9+625,7) na długości 1,50 m. oraz wylotu (km. 9+611,3 do km. 9+612,8) na długości 1,50 m.
 4. przekroczenie rzeki Olchówki w km.9+611,7 linią kablową XzTKMXpw 100x4x0,8 mm. w rurze osłonowej RHDPE 110/6,3 mm, w ramach przełożenia kabla teletechnicznego (wykonanie przewiertu pod ciekiem na głębokości 1,00 m. poniżej umocnionego dna rzeki Olchówki)
Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu ul. Tomaszowskiej w Łodzi nad rzeką Olechówką., nr ewid. działek: obręb G-19: działki 4/3, 3/2, obręb G-20 - działki 2/6, 2,2, 18/37, 18/50, 3/8.

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, pokój 905 - piętro IX.
Sprawę prowadzi P.Czesław Kubiak - Tel. (42) 632 77 91.



Łódź, dnia 9.02.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 lutego 2012r. na wniosek pełnomocnika Pani Marty Konarskiej, przedstawiciela firmy GT Projekt Sp. z o.o & Co,., z siedzibą w Swadzimiu, ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, działającej na rzecz spółki „Shell Polska" Spółka z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a, 02-366 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na':
szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków , sanitarno-bytowych do gruntu z terenu stacji paliw płynnych „Shell Polska" Nr R 1128 położonej Rzgowie przy ul. Katowickiej 126 w ilościach:
          Qmax.h = 2,49 m3/h
          Ośr.d = 23,60 m3/d
          Qrocznne = 9741,90 m3/r

Poprzez istniejącą studnię chłonną o współrzędnych geograficznych:
          51°38'41,85" szerokości geograficznej północnej
          - 19°29'29,39" długości geograficznej wschodniej

Inwestycja zlokalizowana jest w Rzgowie przy ul. Katowickiej 126, nr ewid. działek: 219/1, 219/2, 222/2, 223, 224.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 - IX piętro, tel. (42) 632 77 91.



Łódź, dnia 9.02.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lutego 2012r. na wniosek pełnomocnika Domu Handlowego PROTEA Sp. z o.o., przedstawiciela firmy PBO Projekt Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 10/6, 61-731 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu ścieków deszczowych, roztopowych do gruntu w ilościach:
  Qmax.h = 62,3 m3/h
  Ośr.d = 4,91 m3/d
  Qrocznne = 1793 m3/r
  (przy natężeniu deszczu miarodajnego 212 dm3/s/ha o stężeniu zanieczyszczeń nie przekraczającym 100 mg/l zawiesin ogólnych i 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych)
 2. wykonanie urządzeń wodnych - systemu rozsączającego w postaci skrzynek rozsączających, odprowadzającego w/w ścieki do gruntu o parametrach:
  - wymiary: 30,0 x 1,5 x 0,4 m. na działce nr 199
  - położenie urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych geograficznych:
  51°36'25,71" szerokości geograficznej północnej
  19°32'3,59" długości geograficznej wschodniej (współrzędne określają punkt wlotu do urządzenia wodnego)

Inwestycja zlokalizowana jest w Tuszynie przy ul. Rzgowskiej na działkach o nr ewid. 199 oraz 205/l.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art. 127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 - IX piętro, tel. (42) 632 77 91.



Łódź, dnia 9.02.2012 r.

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Łodzi - Wydział Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lutego 2012r. na wniosek Leśnictwa Miejskiego Łódź z siedzibą w Łodzi, ul. Łagiewnicka 305, 91-509 Łódź, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu podczyszczonych przez oczyszczalnię ścieków do gruntu w ilościach:
  Qmax.h = 0,09 m3/h
  Ośr.d = 0,60 m3
  Qrocznne = 284,7 m3
 2. wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu rozłączającego składającego się z trzech ciągów perforowanych rur typu drenarskiego Ø 110 mm., o rozstawie 1,5 m, ułożonych na głębokości 0,70 m. - 1,20 w obsypce materiału filtrującego, i o łącznej długości 54,0m,

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Łodzi przy ul Wycieczkowej 103, działka nr 45/3, obręb B-16.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na podstawie art.127 § 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami). Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza3, pokój 905 - IX piętro, tel. (42) 632 77 91.



Łódź, dnia 8.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust. 1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 01.02.2012 r. decyzja nr 13.2012.K dla firmy WINDPROJEKT sp. z o.o. S.K.A. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę drogi dojazdowej wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. gruntu: 92, 93, 134, 72, 47, 159,160, - w obrębie Jeziorko, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 3.02.2012 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

W związku z art. 28 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ), art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.12.2011 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin w gminie Nowosolna - I Etap na działkach nr ewid. 14/4, 14/5, 44, 68/1, 68/7, 81, 93/8, 93/10, 94, 95/1, 96/1, 97/1, 97/3, 99/1, 100, 101/1, 102/1, 120/1.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3, X piętro, pok. 1004, tel. (0 42)631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30.



Łódź, dnia 1.02.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust. 1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę linii kablowej dla zasilania działek w miejscowości Galków Mały, ul. Zacisze, gmina Koluszki.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 65/22, 65/17 - obręb Gałków Mały.

Projekt zamierzonej inwestycji znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 32, pokój 33 w godzinach 9:00 - 15:00. Telefon (44) 714-58-55

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy w formie pisemnej składać na adres Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat Budownictwa w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.



Łódź, dnia 1.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zgodnie z art. 11 a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721 z późn. zm./ oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami/

zawiadamiam

że na wniosek Burmistrza Koluszek - Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65 z dnia 24 sierpnia 2011r., została wydana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzja nr 3/11 z dnia 18 listopada 2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Słowackiego i budowie chodnika dla pieszych oraz zjazdów indywidualnych w ulicy Słowackiego w Koluszkach.


Wydaną decyzją objęte są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Obręb 1: Koluszki: 215/6 (215/8, 215/9), 216/3 (216/5, 216/6), 217/1 (217/3, 217/4), 198/3 (198/5, 198/6), 199/1 (199/3, 199/4), 200/1 (200/3, 200/4), 201/4 (201/6, 201/7), 202/1 (202/3, 202/4), 204/1 (204/3, 204/4), 205/1 (205/3 205/4), 207/1 (207/3, 207/4), 208/3 (208/5, 208/6), 209/3 (209/5, 209/6), 210/1 (210/3, 210/4), 211/5 (211/7, 211/8), 212/5 (212/7, 212/8)

Obręb 4: Koluszki: 559 (559/3, 559/4), 560 (560/1, 560/2), 561 (561/1, 561/2), 562/1 (562/3, 562/4), 562/2 (562/5, 562/6), 563/1 (563/3, 563/4), 564/1 (564/5, 564/6), 565 (565/1, 565/2)

 • 215/6 - numer ewidencyjny działki przed podziałem
 • 215/8 - numer ewidencyjny działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi
 • 215/9 - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informuje się, że nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren drogi stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych postępowaniach.

Strony mogą zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3 (X piętro, pok. 1004, tel. /0-42/- 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30) . Stronami postępowania są osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości objętych rozstrzygnięciem decyzji. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w sąsiedztwie drogi.



Łódź, dnia 31.01.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227/ zawiadamia się, że w dniu 27.01.2012 r. została wydana decyzja nr 20/2012 dla Pana Zbigniewa Kruka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Mięsny „ZBYSZKO Zbigniew Kruk, Bedoń Wieś, ul. Słowiańska 9 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Mięsnego „ZBYSZKO" o wydział przetwórstwa mięsa wraz z infrastrukturą techniczną, działki nr ew. : 57/3, 57/4, 58, 399, 400 - obręb Nowy Bedoń oraz działka nr ew. 97/1 - obręb Bedoń Wieś.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3, X piętro, pok. 1004, tel. /0-42/-631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody łódzkiego za pośrednictwem Starosty łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.



Łódź, dnia 27.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zgodnie z art. 1 la ust. 1, art. 1 lf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721 z późn. zm./ oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami/

zawiadamiam

że na wniosek Burmistrza Miasta Tuszyna - Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 z dnia 16 września 2011r. została wydana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzja nr 5/11 z dnia 28 grudnia 2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej klasy L - ul. Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+133,00 do km 0+591,86.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.


Wydaną decyzją objęte są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Obręb 20: Tuszyn: 53/2 (53/5, 53/6, 53/7), 56 (56/1, 56/2), 58 (58/1, 58/2), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 61 (61/1, 61/2), 62 (62/1, 62/2), 63 (63/1, 63/2), 64 (64/1, 64/2), 65 (65/1, 65/2), 66 (66/1, 66/2), 70 (70/1, 70/2), 73 (73/1, 73/2), 74 (74/1, 74/2), 77 (77/1, 77/2), 78 (78/1, 78/2), 103 (103/1, 103/2, 103/3), 104 (104/1, 104/2, 104/3), 105 (105/1, 105/2, 105/3), 106 (106/1, 106/2, 106/3), 107/1 (107/5, 107/6), 108/2 (108/3, 108/4), 109 (109/1, 109/2), 110 (110/1, 110/2), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 115 (115/1, 115/2), 119 (119/1, 119/2), 120 (120/1, 120/2), 100, 55/2, 54/2, 52/2, 102/3, 101/7, 53/4, 51/2

 • X - numer ewidencyjny działki przed podziałem
 • X - numer ewidencyjny działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi
 • X - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela
 • X - numer ewidencyjny działki niepodlegającej podziałowi, objętej liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informuje się, że nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi-teren drogi stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych postępowaniach.

Strony mogą zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3 ( X piętro, pok. 1004, tel. /0-42/- 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30). Stronami postępowania są osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości objętych rozstrzygnięciem decyzji. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w sąsiedztwie drogi.



Łódź, dnia 25.01.2012 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Koluszek postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę chodnika i zjazdów na posesje wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 2917E wraz ze studnią chłonno-odsącząjącą i studzienką kanalizacyjną. Inwestycja będzie realizowana na działce o nr ewid. gruntu 159 obr. Felicjanów od posesji nr 40 do działki nr 160/2 we wsi Felicjanów, gmina Koluszki.

Projekt zamierzonej inwestycji znajduje się do wglądu w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 32, pokój 33 w godzinach 9:00 - 15:00. Telefon (44)714-58-55

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy w formie pisemnej składać na adres Starostwo Powiatowe w Łodzi, Referat Budownictwa w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.



Łódź, dnia 25.01.2012 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (tj. Dz. U. 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.01.2012 r., na wniosek Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul Okólna 181 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenie pozwolenia wodnopranego na likwidację urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni nr 3 - zlokalizowanego na terenie Specjalistycznego Szpitala Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul Szpitalnej nr 5.

Zainteresowani mogą zapoznać się aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 – IX piętro, pok. 905, w terminie do 8.02.2012 r.

Sprawę prowadzi insp. Iwona Lichwierowicz tel. 42 632 77 91.



Łódź, dnia 25.01.2012 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r - prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Starostwo Powiatowe w Łodzi, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.01.2012 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, z ujęcia zlokalizowanego na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości Wiączyń Dolny, gmina Nowosolna. Użytkownik wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę grupowego wodociągu wiejskiego we Wiączyniu Dolnym w ilości Qmaxh = 17,0 m3/h, Qśrd = 89,3 m3/d, Qmaxrok = 59 502 m3/r

Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 – IX piętro, pok. 905, w terminie do 8.02.2012 r.

Sprawę prowadzi insp. Iwona Lichwierowicz tel. (0-42) 632 77 91



Łódź, dnia 16.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zgodnie z art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721 z późn. zm./ oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami/

zawiadamiam

że na wniosek Burmistrza Miasta Tuszyna - Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 z dnia 16 września 2011r. została wydana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego decyzja nr 4/11 z dnia 30 listopada 2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej klasy L- ul. Niedas Leśny w Tuszynie od km 0+000 do km 0+861,72.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.


Wydaną decyzją objęte są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Obręb 20: Tuszyn: 55/11 (55/15, 55/16), 55/13 (55/17, 55/18), 101/5 (101/11, 101/12), 101/4 (101/13, 101/14), 101/6 (101/15, 101/16), 102/2 (102/4, 102/5), 103 (103/1, 103/2, 103/3), 104 (104/1, 104/2, 104/3), 105 (105/1, 105/2, 105/3), 106 (106/1, 106/2, 106/3), 107/3 (107/7, 107/8), 107/4 (107/9, 107/10), 108/1 (108/5, 108/6), 111 (111/1, 111/2), 112 (112/1, 112/2), 118/2 (118/3, 118/4), 121/2 (121/3, 121/4), 130 (130/1, 130/2), 129 (129/1, 129/2), 149/1 (149/6, 149/7), 149/2 (149/8, 149/9), 150 (150/1, 150/2), 151 (151/1, 151/2), 152 (152/1, 152/2), 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2), 155 (155/1, 155/2), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 158/2 (158/5, 158/6), 158/3 (158/7, 158/8), 159 (159/1, 159/2), 160 (160/1, 160/2), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 163/1 (163/3, 163/4), 163/2 (163/5, 163/6), 164/3 (164/4, 164/5), 164/2 (164/4, 164/7), 100, 131

Obręb 14: Tuszynek Majoracki: 252 (252/1, 252/2),

 • X - numer ewidencyjny działki przed podziałem
 • X - numer ewidencyjny działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi
 • X - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela
 • X - numer ewidencyjny działki niepodlegającej podziałowi, objętej liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informuje się, że nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren drogi stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych postępowaniach.

Strony mogą zapoznać się z decyzją w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Sienkiewicza 3 ( X piętro, pok. 1004, tel. /0-42/- 631-07-15 w godz. 8:00 - 15:30) Stronami postępowania są osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości objętych rozstrzygnięciem decyzji. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w sąsiedztwie drogi.



Łódź, dnia 11.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 05.0l.2012r. decyzja nr 2.2012.K dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączem w granicy pasa drogowego w ul. Rynek w Koluszkach
inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 400, 401 w obrębie 5 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Łódź, dnia 11.01.2012 r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało została wydana w dniu 5 stycznia 2012r. decyzja nr 3.2011.K dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem w granicy pasa drogowego w ul. Rynek w Koluszkach
inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 400, 401 w obrębie 5 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /42/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Łódź, dnia 10.01.2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227/ zawiadamiam, że w dniu 05.01.2012r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Koluszki postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę „przebudowa drogi powiatowej nr 2918E ul. 11 Listopada, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu i ciepłociągu
na działkach o nr ewid. gruntu: 502/3, 1263, 1272, 1347, 555, 251/3, 253, 1264/1, 441/2, 458, 470, 262, 500/1, 501/1, 503/4, 503/9, 1/1, 1/2, 504/3, 503/5, 1293, 502/1 - w obr. 5m.; 24/1, 24/3, 25, 26/27, 28, - w obr. 7m.; 462, - w obr. Katarzynów; gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z projektem budowy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie czternastu dni od daty zawiadomienia.

Informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.



Łódź, dnia 2.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust. 1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 30.12.2011r. decyzja nr 255.2011.K dla WINDPROJEKT sp z o.o. S.K.A. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia przebudowę drogi wraz z jej włączeniem do drogi powiatowej nr 2918E
na działkach nr ewid. gruntu: 295, 303, 304 w obrębie Długie, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Łódź, dnia 2.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 30.12.2011r. decyzja nr 254.2011.K dla WINDPROJEKT sp z o.o. S.K.A. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia budowę drogi wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej
na działkach nr ewid. gruntu: 472, 487, 483, 471, 482, 481, - w obrębie Stefanów, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Łódź, dnia 2.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że została wydana w dniu 30.12.2011r. decyzja nr 256.2011.K dla WINDPROJEKT sp z o.o. S.K.A. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia budowę drogi wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury drogowej
zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntu: 471, 482, 483, w obrębie Stefanów; 233 w obrębie Turobowice; 84 w obrębie Kazimierzów, gmina Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Łódź, dnia 2.01.2012 r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do art. 5A ust.1 - Prawo budowlane zawiadamiam, że zostało została wydana w dniu 29 grudnia 2011r. decyzja nr 252.2011.K dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wileńskiej w Koluszkach,
inwestycja ma być realizowana na działkach o nr ewid. gruntu: 635, 644, 634, 632, 657, - obręb 4 m. Koluszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Referacie Budownictwa w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32, pokój 33, tel. /44/ 714-58-55 w godz. 9:00-15:00

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.



Powrót na górę strony