Menu

Menu

Banery

Treść

Nawigacja

Treść

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status wynika z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie (deklarację) sporządzono dnia: 2020-09-04.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-06-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 9 - wywołanie strony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Kaczmarek, m.kaczmarek@lodzkiwschodni.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 205 03 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Łodzi
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Siedziba Starostwa Powiatowego w Łodzi: 90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3.

Zamiejscowe stanowiska pracy Starostwa znajdują się:

 1. 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32
 2. Urząd Miejski w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22
 3. Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
 4. Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce.

Budynek w Łodzi, przy ul. H. Sienkiewicza 3

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście, zlokalizowane na parterze, bezpośrednio bez schodów. Starostwo Powiatowe w Łodzi nie posiada własnego parkingu. Na parkingu miejskim znajdującym się przed wejściem do budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych-interesantów Starostwa. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 
W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W holu budynku, po lewej stronie od wejścia umieszczona jest tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Łodzi, której treść wykonana jest w druku o wielkości powiększonej dla osób słabowidzących, natomiast po prawej stronie od wejścia znajduje się portiernia.
Budynek jest wielokondygnacyjny, wyposażony w windy z przyciskami sterującymi umożliwiającymi odczyt piętra w piśmie Braille’a. Brak jest podjazdu dla wózków z poziomu parteru do windy. Starostwo Powiatowe w Łodzi znajduje się na piętrach od V do X, gdzie korytarze są na jednym poziomie.
W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących, pasów asystujących i pasów przewodników. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga: Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Osoby niesłyszące oraz mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Łodzi mogą skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w formie on-line (wideotłumacz).
Szczegółowe informacje znajdują się w BIP, w zakładce Informacje dla osób głuchoniemych: https://bip.lodzkiwschodni.pl/126,informacja-dla-osob-gluchoniemych-wideotlumacz 

Można również skorzystać z pomocy osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną, w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Uwagi końcowe
Budynek siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi jest obiektem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Łodzi. Znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Łódka” wpisanego również do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Łodzi. Ponadto budynek położony jest na obszarze „Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej” utworzonego na podstawie Uchwały Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. 

Zamiejscowe Stanowiska Pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków, w których zlokalizowane są niżej wymienione zamiejscowe stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi znajdują się na stronach właścicieli budynków.

1. 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32 (budynek w zarządzie Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach)
Stanowiska zamiejscowe Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowane są na parterze, natomiast Wydziału Geodezji i Kartografii na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Urząd Miejski w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22,
Stanowiska zamiejscowe Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii zlokalizowane są na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3. Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4,
Stanowisko zamiejscowe Wydziału Komunikacji i Transportu zlokalizowane jest na parterze, natomiast Wydziału Geodezji i Kartografii na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce
Stanowisko zamiejscowe Wydziału Geodezji i Kartografii zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w zamiejscowych stanowiskach pracy

Osoby niesłyszące oraz mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w formie on-line (wideotłumacz).
Szczegółowe informacje znajdują się w BIP, w zakładce Informacje dla osób głuchoniemych: https://bip.lodzkiwschodni.pl/126,informacja-dla-osob-gluchoniemych-wideotlumacz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka