Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Powiat zawarł kolejną umowę o dofinansowanie z UE

 

           Powiat Łódzki Wschodni informuje, że w dniu 29 września 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Województwem Łódzkim o dofinansowanie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje głęboką termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Lisowicach gm. Koluszki przeznaczonego dla 50 pensjonariuszy upośledzonych psychicznie. W ramach operacji przewiduje się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu budynku, wymianę instalacji ogrzewczej i wody użytkowej, montaż na dachu paneli słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej, dostosowanie węzła cieplnego do współpracy z układem solarnym oraz wymianę niskoizolacyjnej stolarki okiennej. Podstawowym celem działania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliw kopalnych. W wyniku realizacji Projektu zakłada się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 50 ton CO2 w ciągu roku w wyniku modernizacji energetycznej jednego budynku o powierzchni użytkowej 661,90 m2.  

       Całkowity koszt zamierzenia oszacowano na 766 921,33 zł, z czego dofinansowanie UE ze środków EFRR zamknie się w nieprzekraczalnej kwocie 374 953,45 zł.

 

 

 


 

Powiat realizuje projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020

Powiat przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, w ramach partnerstwa z Firmą SuperDrob S.A. odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu. 
Głównymi celami projektu są:

  • realizacja staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie oferty staży i praktyk dla nauczycieli,
  • wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego
  • współpraca z przedsiębiorcami włączająca ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania,
  • rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt obejmuje wsparciem uczniów oraz nauczycieli Technikum nr 2 w Koluszkach.
Całkowita wartość projektu wynosi 982 766,75 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 884 490,07 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 9 720 zł, a wkład własny Partnera – Firmy SuperDrob S.A. wynosi 88 556,68 zł.

 


 

Powiat realizuje kolejny projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Ewa Gładysz podpisali 14 grudnia 2016 r. umowę na dofinansowanie projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość”. Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w okresie od 02.01.2016 r. do 30.12.2018 r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach poprzez:

  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych służących wspomaganiu rozwoju i prowadzeniu terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i kompetencji cyfrowych uczniów oraz wsparciem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” obejmie wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach i uczniów Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach oraz nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, łącznie dwie placówki i 68 osób.

Całkowita wartość projektu wynosi 525 970,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 447 074,510 zł, a wysokość dotacji celowej to 40 695,50 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 38 200,00 zł.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

Newsletter

Stopka