Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 listopada 2020 r. odbędzie sie spotkanie informacyjno - promocyjne w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 (usługi zdrowotne).

Więcej informacji o spotkaniu w załączniku.

Informacja dot. spotkania


 

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 listopada 2020 r. ogłosili konkurs:

Konkurs Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 - Poddziałanie IX.2.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o konkursie w załączniku

Informacja o ogłoszonym konkursie ZIT


 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 września 2020 r. odbędą się warsztaty ZIT w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Poddziałania IX.2.2 (Usługi Społeczne i Zdrowotne - ZIT).

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września 2020 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na poniższej stronie.

Informacja dot. spotkania


 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 września 2020 r. odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Poddziałania IX.2.2 (Usługi Społeczne i Zdrowotne - ZIT).

Szczegóły w załączniku

Zaproszenie na spotkanie


 

 • -

Powiat zawarł kolejną umowę o dofinansowanie z UE

Powiat Łódzki Wschodni informuje, że w dniu 10 lipca 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Województwem Łódzkim o dofinansowanie Projektu pn.: Centrum Usług Środowiskowych „CUŚ” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w zakresie usług społecznych i aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie dwóch nowych ośrodków: Warsztatu Terapii Zajęciowej z miejscami dla 20 osób oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z miejscami dla 25 osób.  W wyniku realizacji projektu zakłada się modernizację 2 obiektów, w których realizowane są usługi społeczne oraz utworzenie 20 miejsc zatrudnienia.

Całkowity koszt zamierzenia oszacowano na 5 065 226,59 zł, z czego dofinansowanie UE ze środków EFRR zamknie się w nieprzekraczalnej kwocie 3 501 956,97 zł.


 

 • -

Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego - budowa przedszkola i zespołu dzieci młodszych

w Wiśniowej Górze

 

Właśnie ukończyła się realizacja jednej z najbardziej okazałych, a jednocześnie mającej niebagatelne znaczenie
dla rozwoju gminy, inwestycji – rozbudowy szkoły w Wiśniowej Górze. Inwestycja ta była realizowana w ramach projektu pn. Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3. Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza). Całkowita wartość projektu wg. wniosku o dofinansowanie miała wynieść 8 001 748,14 zł przy kwocie 5 008 195,07 dofinansowania ze środków EFRR.

Roboty budowlane prowadzone przy ul. Tuszyńskiej zakładały powstanie budynku dwukondygnacyjnego w systemie niskoenergetycznym. Wyjątkowość tego obiektu wynika w szczególności z bardzo dużej, w stosunku do tradycyjnego budownictwa, oszczędności energii oraz obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Sprawia to, że budynek jest przyjazny dla środowiska, ale także, poprzez przyjęte rozwiązania architektoniczne, gwarantuje możliwość swobodnego użytkowania przez uczniów i kadrę nauczycielską, w tym także przez osoby niepełnosprawne.
Główne walory nowej części szkoły, oprócz niskoenergetycznego charakteru i pełnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych, to jego powierzchnia użytkowa, która wynosi ponad 1 200 m2.

Wszystkie przyjęte rozwiązania pozwalają oddać w ręce uczniów i nauczycieli jeden z najbardziej nowoczesnych
i przystosowanych do swoich potrzeb obiekt edukacyjny z terenu województwa łódzkiego.
Na koniec warto wspomnieć, iż głównym celem projektu, który w pełni został osiągnięty, było przejście
na gospodarkę niskoemisyjną w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Andrespol poprzez budowę nowej części szkoły w Wiśniowej Górze. Partnerem realizowanego projektu było Starostwo Powiatowe Łódź Wschód.

Wartość projektu wg. aneksu nr 1 z 24 stycznia 2019 r.: 8 001 748,14 zł, wartość dofinansowania: 5 008 195,07 zł. 

 

 • -
 • -
 • -

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.2 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanego ZIT, do uczestnictwa w „Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. 


Informujemy, że  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 12 czerwca 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegóły w załączniku.


Informujemy, że  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 28 maja 2019 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Szczegóły w załączniku.
 


Uprzejmie informujemy, iż 13 czerwca 2019 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Poddziałania IX.1.2 ZIT (aktywizacja społeczno-zawodowa ZIT).

Szczegóły w załączniku.

 


Szanowni Państwo,

W dniu 31 stycznia 2019 r. mocą Uchwały nr 107/19 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 2019 roku. Dokument obowiązuje od dnia 31 stycznia 2019 r.>>>

więcej informacji>>>

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

 • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
 • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT!

 • -

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH" ZAKOŃCZONA

Powiat Łódzki Wschodni informuje, że w dniu 28 września br. zostały zakończone roboty budowlane w zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach". Roboty polegały na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji budynku obejmującej izolacje termiczne przegród budowlanych, wymianę okien, wymianę instalacji ogrzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej pozyskiwanej z zamontowanej na dachu budynku instalacji solarnej.
Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z dofinansowaniem pochodzącym ze środków EFRR - RPO WŁ na lata 2014-2020 w kwocie 366 726,05 zł.

 • -
 • -

Informacja o rozpoczęciu realizacji termomodernizacji budynku DPS w Lisowicach

Powiat Łódzki Wschodni informuje, że w kwietniu br. rozpoczęły się roboty budowlane przy realizacji głębokiej termomodernizacji budynku DPS w Lisowicach objętych zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z dofinansowaniem pochodzącym ze środków EFRR – RPO WŁ na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 30 września 2018 r.

 

 • -

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosiły nabór wniosków do konkursów przeprowadzanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnie.  Jednocześnie informujemy, że w terminach od 29 marca do 6 kwietnia br. odbędą się spotkania informacyjne dotyczące ww. konkursów. Szczegóły w załącznikach.

 • -

 Zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - szczegóły w załączniku:

 • -

Szanowni Państwo,

W dniu 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. Dokument obowiązuje od dnia 29 listopada 2017 r. więcej informacji>>>

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj: 

 • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
 • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
 • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:

-         konkurs na usługi społeczne;
-         konkurs na usługi zdrowotne.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT!

 • -

Informacja Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego w dniu 29 listopada br.
 

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
sala konferencyjna w budynku B, I piętro
termin: 10 stycznia 2018 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 - 10:00

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6027751-spotkanie-informacjne

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdującymi się na stronie

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

 • -

Informacja Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 listopada 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne).

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronach:

Więcej informacji>>

Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

 • -


Informacja Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego w dniu 29 listopada br.
 

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
sala konferencyjna w budynku A, parter
termin: 14 grudnia 2017 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 - 10:00

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/5906681-spotkanie-informacjne-dotyczace-konkursu-na-rozwoj-uslug-medyczno-opiekunczych

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdującymi się na stronie

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 • -


Powiat zawarł kolejną umowę o dofinansowanie z UE

 

           Powiat Łódzki Wschodni informuje, że w dniu 29 września 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Województwem Łódzkim o dofinansowanie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje głęboką termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Lisowicach gm. Koluszki przeznaczonego dla 50 pensjonariuszy upośledzonych psychicznie. W ramach operacji przewiduje się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu budynku, wymianę instalacji ogrzewczej i wody użytkowej, montaż na dachu paneli słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej, dostosowanie węzła cieplnego do współpracy z układem solarnym oraz wymianę niskoizolacyjnej stolarki okiennej. Podstawowym celem działania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliw kopalnych. W wyniku realizacji Projektu zakłada się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 50 ton CO2 w ciągu roku w wyniku modernizacji energetycznej jednego budynku o powierzchni użytkowej 661,90 m2.  

       Całkowity koszt zamierzenia oszacowano na 766 921,33 zł, z czego dofinansowanie UE ze środków EFRR zamknie się w nieprzekraczalnej kwocie 374 953,45 zł.

 

 

 • -

Projekt pn.: „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze” (RPLD.04.03.02-10-0005/16) współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

Opis projektu:

Cel: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w budynkach użyteczności publicznej w Gm.Andrespol poprzez budowę pasywnego budynku szkoły w Wiśniowej Górze.

Obiekt będzie funkcjonował w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego przy istniejącej szkole w Wiśniowej Górze. Poprawi warunki dydaktyczne uczniom obecnie uczącym się w systemie dwuzmianowym. Dzieci będą dysponowały nowymi klasami.

Budynek zaprojektowano w koncepcji budownictwa pasywnego, wyposażony zostanie w odrębne instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne. Komunikacja zapewniona będzie jedną klatką schodową i windą.

W piwnicy będą pomieszczenia rozdzielni posiłków, zmywalnia, świetlica, szatnia, toaleta dla osób niepełnosprawnych, serwerownia, pomieszczenia techniczne.

Parter: 2 oddziały przedszkolne z węzłem sanitarnym dostępnym bezpośrednio z klas, szatnia, pokój dla pedagogów z aneksem kuchennym, toaleta.

I piętro: 7 klas lekcyjnych dla 175 uczniów, węzeł sanitarny, toaleta dla niepełnosprawnych i nauczycieli.

 

Efekt inwestycji:

Zapotrzebowanie na energię 9,1 kWh/m2xrok

Ograniczenie emisji CO2-15ton/rok.

 

Instalacja OZE: innowacyjna pompa ciepła typu powietrze-woda i panele fotowoltaiczne. Dodatkowe źródło energii ma zmniejszyć koszty eksploatacyjne na ogrzewanie wody, wentylację, klimatyzację. Projektuje się sterowanie pracą systemów wentylacji i ogrzewania poprzez centralny system automatyki.

Budynek jak i wszystkie elementy zagospodarowania terenu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych z poziomu „0”.

 

Dane dot. wniosku:

Wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IV: Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie IV.3. Ochrona Powietrza

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona Powietrza

Nr konkursu: RPLD.04.03.02-Iż.00-10-001/16

 

Planowana data rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: X.2018 r.

Planowana data finansowego zakończenia realizacji inwestycji: XI.2018 r.

 

Informacje finansowe:

Wartość całkowita zadania: 8 001 748,14 zł

Kwota dofinansowania: 5 008 195,07 zł

Poziom dofinansowania: 79,99% kosztów kwalifikowalnych

 

Wskaźniki do osiągnięcia:

Liczba budynków uwzględniających standardy budownictwa pasywnego: 1 szt.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 15 Tony Równoważnika CO2/Rok

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Łódzkim Wschodnim

Udział Partnera w finansowaniu inwestycji:

Wartość całkowita zadania: 5 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 251,62 zł

 

Do zadań Partnera będzie należała realizacja działań informacyjnych i promocyjnych, polegających na praktycznym zaprezentowaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań technologicznych. W ramach tego Powiat Łódzki Wschodni opracuje oraz zleci opublikowanie ogłoszenia informującego o projekcie w prasie o zasięgu obejmującym min. obszar Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz zorganizuje i przeprowadzi konferencję nt. zastosowanych w pasywnym budynku przedszkola w Wiśniowej Górze rozwiązań technicznych i wykorzystania obiektu jako obiektu demonstracyjnego.

 • -

 


 

Powiat realizuje projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020

Powiat przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, w ramach partnerstwa z Firmą SuperDrob S.A. odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu. 
Głównymi celami projektu są:

 • realizacja staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie oferty staży i praktyk dla nauczycieli,
 • wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego
 • współpraca z przedsiębiorcami włączająca ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania,
 • rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt obejmuje wsparciem uczniów oraz nauczycieli Technikum nr 2 w Koluszkach.
Całkowita wartość projektu wynosi 982 766,75 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 884 490,07 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 9 720 zł, a wkład własny Partnera – Firmy SuperDrob S.A. wynosi 88 556,68 zł.

 • -

 


 

Powiat realizuje kolejny projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Ewa Gładysz podpisali 14 grudnia 2016 r. umowę na dofinansowanie projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość”. Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w okresie od 02.01.2016 r. do 30.12.2018 r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach poprzez:

 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych służących wspomaganiu rozwoju i prowadzeniu terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i kompetencji cyfrowych uczniów oraz wsparciem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” obejmie wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach i uczniów Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach oraz nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, łącznie dwie placówki i 68 osób.

Całkowita wartość projektu wynosi 525 970,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 447 074,510 zł, a wysokość dotacji celowej to 40 695,50 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 38 200,00 zł.

 • -

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka