Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Szanowni Państwo,

W dniu 31 stycznia 2019 r. mocą Uchwały nr 107/19 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 2019 roku. Dokument obowiązuje od dnia 31 stycznia 2019 r.>>>

więcej informacji>>>

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

 • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
 • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT!


„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS W LISOWICACH" ZAKOŃCZONA

Powiat Łódzki Wschodni informuje, że w dniu 28 września br. zostały zakończone roboty budowlane w zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach". Roboty polegały na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji budynku obejmującej izolacje termiczne przegród budowlanych, wymianę okien, wymianę instalacji ogrzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej pozyskiwanej z zamontowanej na dachu budynku instalacji solarnej.


Informacja o rozpoczęciu realizacji termomodernizacji budynku DPS w Lisowicach

Powiat Łódzki Wschodni informuje, że w kwietniu br. rozpoczęły się roboty budowlane przy realizacji głębokiej termomodernizacji budynku DPS w Lisowicach objętych zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z dofinansowaniem pochodzącym ze środków EFRR – RPO WŁ na lata 2013-2020. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 30 września 2018 r.

 


Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosiły nabór wniosków do konkursów przeprowadzanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnie.  Jednocześnie informujemy, że w terminach od 29 marca do 6 kwietnia br. odbędą się spotkania informacyjne dotyczące ww. konkursów. Szczegóły w załącznikach.


 Zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - szczegóły w załączniku:


Szanowni Państwo,

W dniu 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. Dokument obowiązuje od dnia 29 listopada 2017 r. więcej informacji>>>

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj: 

 • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
 • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
 • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:

-         konkurs na usługi społeczne;
-         konkurs na usługi zdrowotne.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT!


Informacja Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego w dniu 29 listopada br.
 

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
sala konferencyjna w budynku B, I piętro
termin: 10 stycznia 2018 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 - 10:00

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6027751-spotkanie-informacjne

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdującymi się na stronie

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 


Informacja Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 listopada 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi zdrowotne).

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronach:

Więcej informacji>>

Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!Informacja Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego w dniu 29 listopada br.
 

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
sala konferencyjna w budynku A, parter
termin: 14 grudnia 2017 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 - 10:00

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/5906681-spotkanie-informacjne-dotyczace-konkursu-na-rozwoj-uslug-medyczno-opiekunczych

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdującymi się na stronie

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.Powiat zawarł kolejną umowę o dofinansowanie z UE

 

           Powiat Łódzki Wschodni informuje, że w dniu 29 września 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Województwem Łódzkim o dofinansowanie Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje głęboką termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Lisowicach gm. Koluszki przeznaczonego dla 50 pensjonariuszy upośledzonych psychicznie. W ramach operacji przewiduje się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i dachu budynku, wymianę instalacji ogrzewczej i wody użytkowej, montaż na dachu paneli słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej, dostosowanie węzła cieplnego do współpracy z układem solarnym oraz wymianę niskoizolacyjnej stolarki okiennej. Podstawowym celem działania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania paliw kopalnych. W wyniku realizacji Projektu zakłada się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ilości 50 ton CO2 w ciągu roku w wyniku modernizacji energetycznej jednego budynku o powierzchni użytkowej 661,90 m2.  

       Całkowity koszt zamierzenia oszacowano na 766 921,33 zł, z czego dofinansowanie UE ze środków EFRR zamknie się w nieprzekraczalnej kwocie 374 953,45 zł.

 

 

 


 

Powiat realizuje projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020

Powiat przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, w ramach partnerstwa z Firmą SuperDrob S.A. odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu. 
Głównymi celami projektu są:

 • realizacja staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie oferty staży i praktyk dla nauczycieli,
 • wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego
 • współpraca z przedsiębiorcami włączająca ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania,
 • rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt obejmuje wsparciem uczniów oraz nauczycieli Technikum nr 2 w Koluszkach.
Całkowita wartość projektu wynosi 982 766,75 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 884 490,07 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 9 720 zł, a wkład własny Partnera – Firmy SuperDrob S.A. wynosi 88 556,68 zł.

 


 

Powiat realizuje kolejny projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Ewa Gładysz podpisali 14 grudnia 2016 r. umowę na dofinansowanie projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość”. Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w okresie od 02.01.2016 r. do 30.12.2018 r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach poprzez:

 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych służących wspomaganiu rozwoju i prowadzeniu terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i kompetencji cyfrowych uczniów oraz wsparciem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” obejmie wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach i uczniów Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach oraz nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, łącznie dwie placówki i 68 osób.

Całkowita wartość projektu wynosi 525 970,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 447 074,510 zł, a wysokość dotacji celowej to 40 695,50 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 38 200,00 zł.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka