Menu

Treść

Nawigacja

Treść

„PORADNIK RUCHU DROGOWEGO”

Droga droga

Droga droga

 

Lato i czas wakacji, to z reguły okres częstszych wyjazdów niż zwykle. Oby wakacyjne drogowskazy nie przyniosły niepotrzebnie zwiększonych kosztów podróży, czy też nie okazały się drogą do utraty prawa jazdy, warto pamiętać o przestrzeganiu na drodze przepisów prawa. O tym jak warto, pod względem finansowym, zwrócę uwagę w przedstawionym artykule.

 

Zmiany, które weszły już w życie od 1 stycznia 2022 r. są bardziej kosztowne za najgroźniejsze wykroczenia drogowe np. takie jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości czy też wyprzedzanie na przejściach dla pieszych. Podstawę prawną obowiązującego taryfikatora stanowi „Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń”.

Według ww. taryfikatora mandatów, maksymalna kwota za jedno przewinienie może wynosić nawet 5 000 zł.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów wykroczeń wraz z wysokością przewidzianych mandatów karnych:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - 1 500 zł*
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi,
  na którą wjeżdża- 1 500 zł*
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni- - 1 500 zł*
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu - 1 500 zł*
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem - 1 500 zł*
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania- 1 500 zł*
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 1 500 zł*
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem - 1 500 zł*
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł*
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych - 1 500 zł*

          *Od 17 września 2022 r. za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania – 3 000 zł;

 • Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie – 2 000 zł;
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu – 500 zł. Od 17 września 2022 r. za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania – 2 500 zł;
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
  • do 10 km/h – 50 zł;
  • o 11-15 km/h – 100 zł;
  • o 16-20 km/h – 200 zł;
  • o 21-25 km/h – 300 zł;
  • o 26-30 km/h – 400 zł;
  • o 31-40 km/h – 800 zł. Od 17 września 2022 r. za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania – 1 600 zł;
  • o 41-50 km/h – 1 000 zł Od 17 września 2022 r. za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania – 2 000 zł;
  • o 51-60 km/h – 1 500 zł Od 17 września 2022 r. za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania – 3 000 zł;
  • o 61-70 km/h – 2 000 zł. Od 17 września 2022 r. za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania – 4 000 zł;
  • o 71 km/h i więcej – 2 500 zł. Od 17 września 2022 r. za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania – 5 000 zł;
 • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić - 200-400 zł;
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 zł;
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł;
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:
  • silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
  • silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi
  • silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany
  • uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym
  • na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany
  • na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim
  • przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi,
   z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany
  • określonego znakiem drogowym
  • Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

           - mandat karny w wysokości 1 000 zł, a od 17 września 2022 r. za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania – 2 000 zł;

 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł;
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 2 000 zł**
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały –
  2 000 zł**
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2 000 zł**

**Od 17 września 2022 r. za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania – 4 000 zł;

 • Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu – 300-500 zł;
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych – 2 000 zł;
 • Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej – 300 zł
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu – 300 zł;
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic – 500 zł
 • Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone – 500 zł;
 • Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3 000 zł;
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – 300 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie wyższa niż 3 000 zł;
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 zł;
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 zł;
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 2 500 zł;
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 1 000 zł;
 • Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego – 400 zł;
 • Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi – 300 zł;
 • Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie:
  • w postępowaniu w sprawach o przestępstwo – 4 000 zł;
  • w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 2 000 zł;
  • w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości - dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800 zł;
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:
  • kierującego pojazdem mechanicznym - kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększonao 1 000 zł;
  • uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym - kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500 zł;
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:
  • kierującego pojazdem mechanicznym – 1 500 zł. Od 17 września 2022 r. za ponowne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania – 3 000 zł;
  • uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym - kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1 000 zł, jednak nie niższa niż 1 500 zł;
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 2 500 zł;
 • Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym – nie niższa niż 500 zł.

To tylko kilka przykładów dotyczących kwestii finansowej. Przy tej okazji warto również pamiętać o istotnym znaczeniu punktów karnych, mogących doprowadzić do utraty prawa jazdy. Zaostrzony taryfikator punktów karnych zacznie obowiązywać we wrześniu 2022 r.

Czy zmiany przepisów przyczynią się do mniejszej liczby wypadków i poprawią stan bezpieczeństwa na polskich drogach? Tego nie wiemy. Z nowego Rozporządzenia dowiadujemy się jak wprowadzone zmiany mogą wpłynąć na nasz budżet. W kwestii poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach pewne jest tylko to, że prawdziwą wartość udziału w ruchu drogowym najbardziej pokazać mogą sami uczestnicy, własnym zachowaniem.

 

Opracował:

z up. organu zarządzającego ruchem

Krzysztof Pietrzko

Inspektor

w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg

Starostwa Powiatowego w Łodzi

Czerwiec 2022 r.

 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka