Menu

Treść

Nawigacja

Treść

„UTWORZENIE EKOPRACOWNI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH”

Nazwa zadania:

„UTWORZENIE EKOPRACOWNI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH”

 

Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania:

 

„Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach”,

w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

 

Wartość ogólna zadania: 60 000,00 zł

Wysokość dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 57 000,00 zł

Udział własny Powiatu: 3 000,00 zł

 

Niniejsze zadanie będzie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.

Realizacja niniejszego zadania obejmuje utworzenie kreatywnej i pomysłowej, nowej pracowni edukacyjnej dla uczniów Liceum i wyposażenie jej m.in. w ławki, krzesła, szafy, pomoce dydaktyczne, laptop, monitor interaktywny, rośliny doniczkowe. Polepszy to warunki nauczania i pracy oraz da możliwość poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, a także rozwijania zainteresowań uczniów na tym polu.

W ramach zadania zaplanowano również wiele działań, które będą realizowane w oparciu o utworzoną ekopracownię.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji powyższego zadania to wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności
za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

www.wfosigw.lodz.pl


 

  • logo wfosigw

NAZWA ZADANIA:

„UTWORZENIE PRACOWNI EDUKACYJNEJ PN. „EKO-BADACZE”

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KOLUSZKACH”

Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację w 2020 roku zadania:

„Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko-badacze” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach”, w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

Wartość ogólna zadania: 50 000,00 zł

Wysokość dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 45 000,00 zł

Udział własny Powiatu: 5 000,00 zł

Niniejsze zadanie będzie realizowane w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach do dnia
31 sierpnia 2020 r.

Realizacja projektu obejmuje utworzenie kreatywnej i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej dla uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu i wyposażenie jej m.in.
w meble, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, rośliny doniczkowe. Polepszy
to warunki nauczania i pracy oraz da możliwość poszerzania wiedzy z zakresu ekologii
i ochrony środowiska, a także rozwijania zainteresowań uczniów na tym polu.

W ramach zadania zaplanowano również wiele działań, które będą realizowane w oparciu
o utworzoną ekopracownię.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji powyższego zadania to wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak
i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności
za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

www.zainwestujwekologie.pl


 


 

  • logo wfosigw

NAZWA ZADANIA:

„UTWORZENIE PRACOWNI EDUKACYJNEJ PN. „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”

PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KOLUSZKACH.”

Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację w 2020 roku zadania:

„Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Woda źródłem życia” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach.”, w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna
pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

Wartość ogólna zadania: 50 000,00 zł

Wysokość dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 45 000,00 zł

Udział własny Powiatu: 5 000,00 zł

Niniejsze zadanie będzie realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach do dnia
31 sierpnia 2020 r.

Realizacja projektu obejmuje utworzenie kreatywnej i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej dla uczniów Liceum i wyposażenie jej m.in. w meble, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, rośliny doniczkowe. Polepszy to warunki nauczania i pracy
oraz da możliwość poszerzania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, a także rozwijania zainteresowań uczniów na tym polu.

W ramach zadania zaplanowano również wiele działań, które będą realizowane w oparciu
o utworzoną ekopracownię.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji powyższego zadania to wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak
i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności
za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

www.zainwestujwekologie.pl



 

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NAZWA ZADANIA:

UTWORZENIE PUNKTU DYDAKTYCZNEGO PN. „ZAKĄTEK SENSORYCZNY”
PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W KOLUSZKACH

Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zakątek sensoryczny” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach, w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”.

Wartość ogólna zadania: 36 098,00 zł
Wysokość  dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 32 465,00 zł
Udział własny Powiatu: 3 633,00 zł

Niniejsze zadanie będzie realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Koluszkach w okresie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Realizacja projektu obejmuje utworzenie punktu dydaktycznego dla dzieci niepełnosprawnych będących uczniami Ośrodka, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Będzie on podzielony
na tematyczne sektory oddziaływujące na każdy ze zmysłów. Zakątek ten będzie pełnił rolę edukacyjną, terapeutyczną, rewalidacyjną oraz relaksacyjną. Stworzenie takiego miejsca dla osób ze specjalnymi potrzebami pozwoli im lepiej poznawać i postrzegać otaczający świat. Niniejszy punkt dydaktyczny będzie wyposażony m.in. w domki dla owadów, rzeźby zwierząt, zegar słoneczny, ławki, stoły, karmniki dla ptaków, dzwonki wietrzne, kaskadę wodną.

W ciągu dwóch lat realizowany też będzie program edukacji przyrodniczo – ekologicznej „Zakątek sensoryczny – cztery pory roku”. Podczas jego realizacji podopieczni będą mieli możliwość obserwowania zmieniającej się przyrody w „Zakątku sensorycznym”
i doświadczania jej empirycznie przez cały rok kalendarzowy. Zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne, które będą służyły do realizacji niniejszego programu.

W ramach zadania przewidziano również wiele zajęć/wydarzeń, które będą realizowane w oparciu o utworzony punkt dydaktyczny.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji powyższego zadania to wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach.

 www.zainwestujwekologie.pl


 

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NAZWA PROJEKTU:

„REWALORYZACJA PARKU W LISOWICACH”

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków".

Wysokość dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚ i GW w Łodzi: 440 202,00

Celem zadania jest jak najwierniejsze odtworzenie historycznej kompozycji parku, który będzie miejscem dostępnym i atrakcyjnym dla mieszkańców oraz osób przyjezdnych wraz z poprawą walorów estetycznych okolicy.

www.zainwestujwekologie.pl

 


 

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NAZWA PROJEKTU:

„DEMONTAŻ, ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W BUDYNKU KUŹNI NA TERENIE DPS W LISOWICACH”

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 1 296,00 zł
Wysokość dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚ i GW w Łodzi: 1 101,00 zł

 

W ramach projektu wykonano następujące prace:

  • usunięcie z dachu budynku kuźni pokrycia z płyt azbestowo-cementowych,
  • zabezpieczenie płyt,
  • transport na składowisko odpadów,
  • utylizacja poprzez składowanie.

 

http://www.zainwestujwekologie.pl/

 



 

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NAZWA PROJEKTU:

„UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE EKOPRACOWNI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W KOLUSZKACH”

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. „MOJA WYMARZONA EKOPRACOWANIA – 2015” OGŁOSZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.

 

Wartość ogólna realizacji zadania: 21 329,00 zł
Wysokość dofinansowania (w formie dotacji) ze środków WFOŚ i GW w Łodzi wynosi: 19 877,00 zł
Wkład własny Powiatu Łódzkiego Wschodniego: 1 452,00 zł
 

Realizacja projektu obejmuje utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach poprzez dostosowanie przeznaczonego na ten cel pomieszczenia i zakup mebli, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną, roślin doniczkowych oraz sprzętu multimedialnego. Podopieczni SOSW w Koluszkach to dzieci i młodzież z różnym stopniem upośledzenia umysłowego i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania światem przyrody znajdującym się w najbliższym otoczeniu uczniów (las, park i łąka) oraz podwyższenie atrakcyjności zajęć tematycznych. Pracownia została wyposażona w nowe i funkcjonalne meble, regulowane krzesła. Nietypowe stoliki trapezowe umożliwią efektywne zagospodarowanie przestrzeni w małym pomieszczeniu i ustawienie w różnych konfiguracjach. Dzięki temu uczniowie będą mogli pracować w parach, zespołach o różnej liczebności lub w jednej grupie. Tablica interaktywna z projektorem i laptopem uatrakcyjni demonstrowanie różnorodnych schematów, modeli, animację procesów i zjawisk przyrodniczych oraz prowadzenie zajęć otwartych. Szafy, regały, półki posłużą do przechowywania zakupionych pomocy dydaktycznych. Tablice tekstylne umożliwiają ekspozycję pomocy dydaktycznych oraz gazetek przygotowywanych przez uczniów. Fototapeta z obrazem lasu, kwiaty doniczkowe, zielone stonowane kolory ścian podniosą walory estetyczne pomieszczenia. Interesujące pomoce dostosowane do możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie znacząco wpłyną na pełne poznanie i zrozumienie ekosystemów i zmian w nich zachodzących w poszczególnych porach roku. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany podczas wycieczek terenowych, gdzie najbliższa okolica stanie się terenem eksploracyjnym. Zaobserwowane zmiany w przyrodzie będą utrwalone na fotografiach i wyeksponowane w sali. Ekopracownia będzie wykorzystywana w czasie zajęć dydaktycznych w różnych etapach edukacyjnych wśród uczniów z: lekkim stopniem upośledzenia umysłowego na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III szkoła podstawowa), przyrody (kl. IV-VI szkoła podstawowa), umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego na zajęciach funkcjonowania w środowisku (szkoła podstawowa i gimnazjum), funkcjonowania społecznego i osobistego (szkoła przysposabiająca do pracy). Ponadto zaplanowano realizację zajęć spotkań koła ekologiczno-przyrodniczego oraz godzin wychowawczych w internacie. Powstała sala umożliwi realizację wieloletniego programu ekologicznego „Las, park i łąka w czterech porach roku”. Na kolejne lata planuje się jego kontynuację w zakresie poznawania zmian w innych ekosystemach w poszczególnych porach roku. W ekopracowni odbędą się również spotkania uczniów z leśniczym i pszczelarzem. W ramach międzyszkolnego konkursu przeprowadzony zostanie quiz wiedzy – „Co wiem o lesie?”. Ponadto planuje się wystawę fotografii uczniów uczestniczących w poszczególnych etapach wewnątrzszkolnego konkursu fotograficznego „Zmiany przyrody w obiektywie w czterech porach roku”. Utworzenie i wyposażenie ekopracowni pozwoli na indywidualizację i zastosowanie różnorodnych form oddziaływania na uczniów oraz stworzy przyjazną atmosferę wpływającą na efektywne przyswajanie wiedzy. Pozwoli oligofrenopedagogom w bardziej przystępny sposób realizować różnorodne programy o tematyce ekologicznej i przyrodniczej dostosowane do możliwości intelektualnych niepełnosprawnych uczniów. Rozwinie w nich poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i czystość środowiska

http://www.zainwestujwekologie.pl/

 


 

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka