Menu

Treść

Nawigacja

Treść

  • -

W związku ze złożeniem wniosku o wydanie wyciągu z Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej) / Ewidencji uczniowskich klubów sportowych / Ewidencji stowarzyszeń zwykłych powiadamiam, co następuje.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łodzi, z siedzibą 90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3, reprezentowane przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.
  2. Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@lodzkiwschodni.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań w związku z prowadzeniem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej) / Ewidencji uczniowskich klubów sportowych / Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Powiat ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa i w związku z prowadzeniem przez Starostę Łódzkiego Wschodniego Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej) / Ewidencji uczniowskich klubów sportowych / Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. Na podstawie zapisów Rozporządzenia, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a)        prawo dostępu do treści danych (art. 15);
b)        prawo do sprostowania danych (art. 16);
c)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18);

       7.  Nie przysługuje Pani/Panu:

a)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
      9.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych   narusza przepisy Rozporządzenia.
    10.  Warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym Łodzi jest podanie przez Panią/Pana danych osobowych, przy czym podanie danych jest:

a)        obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b)      dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania  danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka