Menu

Treść

Nawigacja

Treść

,,Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"

W dniu 1.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w ramach którego wykonano przebudowę wolnostojącego budynku znajdującego się na terenie DPS-u w Wiśniowej Górze z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy przewidzianego do dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych psychicznie chorych i personelu zatrudnionego na stałe.

Całkowity koszt wykonania Zadania wyniósł: 5 817 268,68 zł

Roboty budowlane zostały dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 250 000,00 zł.

 

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze

 

"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"

"Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze"

W wyniku drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie na inwestycję „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze".

Kwota dofinansowana na tę inwestycję to 4 250 000,00 zł.

Obiekt budowlany - Pałacyk pochodzi z końca XIX wieku i znajduje się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze w gminie Andrespol. Fragmentarycznie budynek posiada wysokie walory architektoniczne, które podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol. Pałacyk objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską poprzez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa wolnostojącego budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy, przewidzianego do dziennego pobytu dla 25 osób i personelu zatrudnionego na stale. Z uwagi na zewnętrzne i wewnętrzne wykończenie pałacyku niespełniające wymogów w zakresie izolacji termicznej, klasy reakcji na ogień i innych walorów użytkowych, zakres działań modernizacji robót jest szeroki. Obejmował będzie część architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną. Na terenie obiektu trwają prace związane min. z demontażem, rozbiórką oraz wymianą istniejących instalacji sanitarnych, pokrycia dachu, stolarki okiennej, ścianek, podłóg oraz wewnętrznych i zewnętrznych schodów. Przewidziane jest również zabezpieczenie konstrukcji drewnianych, ścian fundamentowych i stropu nad piwnicą a także zamontowanie dwóch platform dla transportu pionowego osób niepełnosprawnych (wewnętrznej i zewnętrznej).

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków własnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia prac: luty 2024 r.

 • Przebudowa i modernizacja pałacyku
 • Przebudowa i modernizacja pałacyku

 

,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, Wykonawcą robót w Zadaniu będzie – Firma Anna Maria Fijałkowska „ANDRO”, ul. Brzezińska 138, 95-040 Koluszki.

Na całość zadania składają się trzy elementy:

Element 1 obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2900E (ul. Żeromskiego w Tuszynie) długości 1 769 m polegającą na budowie chodników, zjazdów i ciągu pieszo-jezdnego wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej.

Element 2 obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2904E (ul. Ściegiennego w Tuszynie) na odcinku długości 1 621 m polegającą na budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej, a także wykonaniu nawierzchni twardej na długości 906 m – ul. Sadowa w Woli Kazubowej i budowie kanału technologicznego.

Element 3 obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2902E (ul. Brzezińska, ul. Kępica w Tuszynie) długości 2 610 m polegającą na budowie chodników i ścieżki rowerowej oraz przebudowie dwóch przepustów w km 1+350 i km 3+145 i budowie jednego przepustu w km 2+200.

Na chwilę obecną rozpoczęto roboty budowlane na odcinku drogi powiatowej nr 2904E.

Nad Zadaniem prowadzony jest nadzór inwestorski.

Zadanie jest dofinansowane ze środków pochodzących ze środków:

 • Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 • Budżetu Gminy Tuszyn (pomoc finansowa)
 • Budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Planowany termin zakończenia prac 16 listopada 2023 r.

 • Ul. Żeromskiego
 • Ul. Sadowa
 • Ul. Kępica

 

Na terenie Powiatu powstają nowe chodniki i ciągi pieszo - jezdne

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w gminie Brójce trwa modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E. Modernizacja obejmuje: przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2926E w Woli Rakowej i Pałczewie o długości ok. 3 550 m poprzez budowę jednostronnego chodnika (fragmentarycznie, w miejscach przejść dla pieszych - obustronnego) z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów na posesje oraz wykonanie odwodnienia jezdni w pasie chodnika.

Kolejnym elementem zadania jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2925E w Kurowicach, Kurowicach Kościelnych i Kotlinach o długości ok. 3 405 m polegającą na budowie jednostronnych chodników i ciągów pieszo-jezdnych (fragmentarycznie rozdzielonych na dwie odrębne części w miejscach występowania przeszkód) w ciągu drogi z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów na posesje oraz wykonanie odwodnienia jezdni.

Zadanie dofinasowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy Brójce.
Planowany termin zakończenia prac: listopad 2022 r.
 • Na terenie Powiatu powstają nowe chodniki i ciągi pieszo - jezdne
 • Na terenie Powiatu powstają nowe chodniki i ciągi pieszo - jezdne

 

Powiat Łódzki Wschodni

Powiat Łódzki Wschodni w wyniku drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymał dofinansowanie na inwestycje pn. „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze" w kwocie: 4 250 000,00 zł