Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Ujęcie wody „Gospodarz”, gm. Rzgów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej na ujęciu wody „Gospodarz”, w dniu 26 września 2022r. stwierdzono obecność enterokoków w ilości 2 jtk/100 ml.

Jednocześnie w dniu 26 września 2022r. pobrano próbkę wody na sieci wodociągu publicznego Gospodarz i w wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono obecności enterokoków oraz nie stwierdzono bakterii grupy coli i Escherichia coli.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie wyłączył z użytkowania ujęcie wody „Gospodarz” na czas przeprowadzanych działań naprawczych.

Wodociąg publiczny w Gospodarzu zasilany jest z ujęcia wody w Czyżeminku oraz z wodociągu publicznego Łódź.


 

Wodociąg publiczny Teolin, gmina Nowosolna – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Wodociąg publiczny Teolin, gmina Nowosolna – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu publicznego Teolin: w stacji wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej w Teolin 16a, w dniu 19 września 2022r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml.

Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Teolin.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Natolin – woda nadaje się do spożycia

Wodociąg publiczny Natolin  – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 16 września 2022 r., z sieci wodociągu publicznego w Natolinie oraz w Stacji wodociągowej w Natolinie nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Natolin.


 

Wodociąg publiczny Natolin

Wodociąg publiczny Natolin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 31 sierpnia 2022 r. w Stacji Wodociągowej w Natolinie stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nakazał Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna wyłączyć z eksploatacji ujęcie wody w Natolinie na czas doprowadzenia wody do właściwej jakości.

Wodociąg publiczny Natolin został przełączony na zasilanie z ujęcia wody w Teolinie. Z uwagi na intensywne płukanie sieci wodociągowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi zaleca spożywanie wody tylko po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociągi publiczne Koluszki i Stefanów – woda nadaje się do spożycia

Wodociągi publiczne Koluszki i Stefanów – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w dniach 1-2 września 2022 r. do badań laboratoryjnych z wodociągów publicznych Koluszki oraz Stefanów, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli ani wysokiej ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72h. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Łodzi na podstawie uzyskanych wyników jakości wody stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda z wodociągów pubiicznych w Koluszkach i Stefanowie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


 

Wodociąg publiczny Koluszki– woda warunkowo nadaje się do spożycia

Wodociąg publiczny Koluszki– woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego w Koluszkach, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej (Stacja Wodociągowa), w dniu 31 sierpnia 2022 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml.   

W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Koluszki.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

W dalszym ciągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda w wodociągu publicznym Koluszki podlega dezynfekcji podchlorynem sodu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Stefanów, gm. Koluszki – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Wodociąg publiczny Stefanów, gm. Koluszki– woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego Stefanów: w stacji wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej w  Stefanowie, w dniu 29 sierpnia 2022 r. stwierdzono wysoką ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22º C po 72h.

Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Stefanów, gm. Koluszki.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu (minimum przez 2 minuty). Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


 

Wodociąg publiczny Koluszki – woda nie nadaje się do spożycia