Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Treść

OGŁOSZENIE

       Powiat Łódzki Wschodni ogłasza otwarty nabór partnerów z obszaru podmiotu ekonomii społecznej do udziału w realizacji projektu w partnerstwie, w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 90-608, ul. Wólczańska 49.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne".

Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

 

Nr RPLD.09.02.01- IP.01-10-003/17

       Projekt - Centrum Usług Społecznych - realizowany będzie na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez partnera wiodącego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz gminy z terenu Powiatu (Ośrodki Pomocy Społecznej).

       Partnerzy z obszaru podmiotu ekonomii społecznej chętni do wzięcia udziału w projekcie, w terminie do dnia 24 października 2017 r. powinni złożyć swą ofertę przystąpienia do projektu. Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego ogłoszonego przez WUP na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

       Partner przedstawia propozycję swoich działań, we wniosku o dofinansowanie zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17. Do wniosku o dofinansowanie partner dołącza statut określający zakres swego działania oraz pismo o swoim doświadczeniu w realizacji projektów o podobnym charakterze. Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu ekonomii społecznej zgłaszającej ofertę partnerstwa.

       Oferta powinna być złożona na piśmie, w języku polskim, w terminie do dnia 24 października 2017 r. w siedzibie PCPR w Łodzi 92-318, al. Piłsudskiego 133 d, pok. 214 w zaklejonej kopercie z napisem „Centrum Usług Społecznych - Powiat Łódzki Wschodni".

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:

« wstecz

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!

Newsletter

Stopka