Menu

Treść

Nawigacja

Treść

 • potencjał produkcji rolnej_małe

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Ta propozycja pomocy finansowana z PROW 2014-2020 skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń
 i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.


 

KORONAWIRUS - Zalecenia

 • https___nowapoczta.ogicom-1

Komunikat z dnia 22 stycznia 2020 r. Wodociąg Dąbrowa gm. Nowosolna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań cząstkowych z badań mikrobiologicznych próbek wody pobranych w dniu 20.01.2020r. z punktów czerpalnych wodociągu publicznego Dąbrowa stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.  Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla dzieci do lat dwóch i osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w związku z decyzją  nr PPIS.HK.4420.24.4.2020.EDR  z dnia 14 stycznia 2020r.  Urząd Gminy Nowosolna przedstawił sprawozdania z rozszerzonych badań chemicznych przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi próbek wody pobranych w dniach 15.01-20.01.2020r. W pobranych próbkach wody oznaczono zawartość ksylenów i etylobenzenu. W obowiązującym rozporządzeniu  Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ksylen i etylobenzen nie są objęte monitoringiem kontrolnym i przeglądowym i brak jest określonych dopuszczalnych wartości dla tych parametrów. W opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wartości zalecane dla w/w substancji, oparte na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia wynoszą : dla ksylenu – 500µg/l (0,5mg/l), dla etylobenzenu – 300µg/l (0,3mg/l) i są znacznie wyższe od progu wyczuwalności  ich zapachu. W przedstawionych wynikach badań zawartości oznaczonych substancji są wielokrotnie niższe od wartości zalecanych i wynoszą : dla ksylenu: 0,46-1,10µg/l, dla etylobenzenu: 0,14-0,37µg/l  i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów. 

Komunikat z dnia 23 stycznia 2020 r. Wodociąg publiczny Kurowice - woda warunkowo nadaje się do spożycia

Wodociąg publiczny Kurowice – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, w dniu 20 stycznia 2020 r. z wodociągu publicznego Kurowice stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kurowice.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 • komunikat-23-01-2020

Hodowcy Drobiu na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, łódzkiego grodzkiego, brzezińskiego

W związku z wystąpieniem na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących drób – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi przypomina o konieczności utrzymywania na wysokim poziomie bioasekuracji gospodarstw. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa:


• Zabezpieczyć budynki w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,
• Zabezpieczyć pasze, wodę oraz słomę do chowu ściółkowego przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,
• Nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
• Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone tylko do obsługi drobiu,
• Stosować maty dezynfekcyjne i preparaty do odkażania rąk przy budynkach gdzie utrzymywany jest drób.


Ponadto w przypadku osób polujących należy pamiętać, aby obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a sprzęt i odzież zostały poddane dezynfekcji. 

Komunikat z dnia 22 stycznia 2020 r. Wodociąg publiczny Kotliny gm. Brójce - woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej w dniu 20 stycznia 2020 r. z wodociągu publicznego w Kotlinach (1 próbka w Stacji Wodociągowej - punkt poboru - woda wprowadzana do sieci wodociągowej) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Kotlinach.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brójcach został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 • 1
 • 2
 • 3

Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59

 • stopnie alarmowe

BEZPIECZNE FERIE!

 • ferie_zimowe-1
 • ferie_zimowe-2

 

 • Życzenia Bożonarodzeniowe

 

Obwieszczenie nr 26/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na obszarze województwa łódzkiego

Treść Obwieszczenia do pobrania poniżej:


 

 • Telebim (003)

 

Ćwiczenia doskonalące dla strażaków JRG KP PSP i OSP pod kryptonimem "ZALANDO 2019"

     Zgodnie z Rozkazem nr 28/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach z dnia 19 października 2019 r., zorganizowano i przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w ramach szkolenia doskonalącego dla strażaków JRG KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego i członków OSP z zakresu walki z pożarami i ratownictwem medycznym pod kryptonimem "ZALANDO 2019".
     W dniu 08 listopada 2019 roku, pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Łodzi, wzięli udział w ćwiczeniach doskonalących współdziałanie sił i środków KSRG z innymi służbami i podmiotami podczas działań ratowniczych z zakresu walki z pożarami i ratownictwa medycznego, które odbyły się na terenie Centrum Dystrybucyjnego LOD G5 "ZALANDO" w miejscowości Głuchów (gmina Tuszyn).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

 • KWP d.jpg
 • WCZK UW w odzi.jpg

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka