Menu

Menu

Banery

 • komunikaty
 • Informacje o ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód naborach w ramach Tarczy Antykryzysowej

Treść

Nawigacja

Treść

Wznowienie bezpłatnych badań mammograficznych. Mammobus na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Informujemy, że LUX MED Diagnostyka wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
- nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
- lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowościach:
Brójce – w dniu 16 lipca 2020 r. w godzinach od 14.00 do 17.30 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Brójce 39 B;
Andrespol – w dniu 17 lipca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Ceramiczna 1;
Tuszyn – w dniu 27 lipca 2020 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Źródlana 29.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak
i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni będą mogły jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania dystansu 2 metrów. Przed badaniem pracownicy medyczni zmierzą Paniom temperaturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań będą także środki do dezynfekcji rąk.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają skierowania, a tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszystkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniej umówionym terminie o nie zwlekanie z rejestracją na mammografię.

 • andrespol
 • Brójce
 • Tuszyn

Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2019 roku

W dniu dzisiejszym podczas XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Łodzi zostały uroczyście wręczone Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2019 roku.

Laureatami tegorocznych Nagród zostali mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w 2019 roku:

- Pan Jędrzej Hasiura – w lekkiej atletyce (biegi średniodystansowe z przeszkodami),

- Pan Krzysztof Pietrzyk – w lekkiej atletyce (biegi na średnich i długich dystansach),

- Pan Bartłomiej Sobecki – w wyścigach psich zaprzęgów.

Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe przyznawane są corocznie na podstawie uchwały nr VI/104/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20.04.2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu jej przyznawania.
Uroczyste wręczanie nagród zazwyczaj odbywało się podczas obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które jednak w tym roku nie zostało zorganizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

 • 0baner
 • 1
 • 2
 • 3

02.06.2020

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznał nagrody dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat za wysokie osiągnięcia w nauce, poparte wysoką średnią ocen za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 oraz sukcesami na olimpiadach i konkursach, w których brali udział uczniowie.
W dniu 1 czerwca 2020 roku Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Ewa Gładysz wręczyli atrakcyjne nagrody uczniom: I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. Uroczystość odbyła się dzięki uprzejmości Dyrektora Waldemara Puczyńskiego w gościnnych progach Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

 • nagrody1
 • nagrody2
 • nagrody3
 • nagrody4
 • nagrody5
 • nagrody6

02.06.2020

Powiat Łódzki Wschodni sfinansował zadanie inwestycyjne pod nazwą
„Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach”

W maju br. zakończyła się realizacja inwestycji związanej z wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach. Powiat zagwarantował na ten cel w budżecie 80 000,00 zł.
Wymiana ogrodzenia wpłynęła na podniesienie walorów estetycznych szkoły i poprawę jej bezpieczeństwa. Cieszymy się, że udało się ją przeprowadzić, mimo trudności wynikających ze stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

 • ogrodzenie1
 • ogrodzenie2
 • ogrodzenie3
 • ogrodzenie 4

Dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd będzie zamknięty

Starosta Łódzki Wschodni Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. ustalił dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi, w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020 r.
Stanowiska pracy Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Architektury i Budownictwa funkcjonujące w gminach Powiatu Łódzkiego Wschodniego, pracują zgodnie z rozkładem czasu pracy miejscowych Urzędów lub jednostek organizacyjnych znajdujących się w tym samym budynku.
Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Łodzi w zamian za dni świąteczne przypadające 15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

 Zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wprowadzone
w związku z
§ 12 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)

Od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. Sienkiewicza.

W strefie obsługi znajduje się kancelaria, w której można bezpośrednio składać dokumenty,
za potwierdzeniem odbioru. 

Ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym

 1. Wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu: 

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2) administracji architektoniczno-budowlanej w tym dotyczące:

  1. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
  2. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

  1. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, 
  2. decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń
   na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne,
  3. decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych, 
  4. zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie 
   oddziaływać na środowisko;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy o drogach publicznych;

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

  1. prac geodezyjnych i kartograficznych,
  2. ewidencji gruntów i budynków,
  3. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo.

Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

 1. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w pkt 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa klienta. 

Obsługa interesantów w zamiejscowych stanowiskach pracy

W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii - odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

Zasady bezpieczeństwa obsługi

W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż  1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Interesanci powinni posiadać własne środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do: używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk, zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy oraz noszenia maseczek osłaniających usta i nos. 

Uwaga!

Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie  BIP  https://bip.lodzkiwschodni.pl/.

W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.

Wszelkie opłaty należy dokonywać tylko drogą elektroniczną.

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Łodzi

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Łodzi wprowadzone w związku z par. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. poz. 792)

W związku z epidemią, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 maja 2020 r. interesanci mogą zostać obsłużeni bezpośrednio w sytuacji nadzwyczajnej, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo w specjalnej wyznaczonej strefie znajdującej się na parterze urzędu, w której może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 interesantów.

Osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz własne długopisy.

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby. Przy drzwiach wejściowych znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego należy skorzystać.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Starostwa można wysłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl oraz poprzez składanie dokumentów w formie papierowej (bez potwierdzenia) w specjalnej przygotowanym pojemniku ustawionym przy wejściu do siedziby Starostwa.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Powiat Łódzki Wschodni pomijany w dotacjach państwowych na modernizacje dróg

W dniu 15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 r. Ze zdziwieniem odnotowaliśmy umieszczenie zadania Powiatu polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą nr 2913E do granic miasta Łodzi na liście rezerwowej wniosków mimo uzyskanej w grudniu 2019 r. pisemnej informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o umieszczeniu inwestycji na liście zadań powiatowych przeznaczonych do dofinansowania w województwie łódzkim w 2020 roku. Zaskoczenie tym większe, że w naszej ocenie, zgłoszony przez Powiat projekt odpowiadał wszystkim kryteriom dofinansowania określonym w Funduszu i odpowiadał na cele wyznaczone w Programie. Powiat w dniu 22 kwietnia br. wystąpił z prośbą o przedstawienie wyników oceny wniosków dokonanej przez Komisję powołana przez Wojewodę Łódzkiego jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy na nią odpowiedzi.

To już drugie w tym roku fiasko zabiegów Powiatu o pozyskanie środków państwowych na poprawę bezpieczeństwa na drogach. W marcu b.r. Wojewoda Łódzki niedofinansował projektu podniesienia standardów bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych przy szkołach podstawowych w Rzgowie i w gminie Tuszyn w ramach Programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Ubiegłoroczne niepowodzenie w zabiegach o pozyskanie środków w Programie na to samo działanie wiązaliśmy z debiutanckimi błędami, które towarzyszą nierzadko przy pierwszej aplikacji o środki zewnętrzne. W tegorocznym projekcie uwzględniliśmy uwagi Wojewody do projektu z ubiegłego roku dodając innowacyjne elementy oświetlenia solarnego przejść przy szkołach oraz rozszerzając katalog beneficjentów działania również o osoby starsze, nie tylko uczniów i nauczycieli placówek oświatowych. Niestety, nasze starania po raz kolejny nie znalazły uznania Wojewody Łódzkiego.

Z niepokojem czekamy na rozstrzygnięcie dwóch kolejnych Konkursów na dofinansowanie zadań drogowych, w których aplikowaliśmy w tym roku o dotację, tj. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego oraz subwencji ogólnej budżetu Państwa Ministerstwa Infrastruktury.

 

 

 

 

 

Brak finansowego wsparcia stawia pod znakiem zapytania powiatowe inwestycje

Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 5 maja 2020 r. przyjął Uchwałę Nr XVIII/282/20 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Na jej podstawie nie została Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu przyznana dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach.

Uzasadnieniem tej decyzji jest niewystarczająca ilość środków finansowych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w 2020 roku.

Powiat Łódzki Wschodni już po raz drugi nie został uwzględniony na liście jednostek samorządu terytorialnego, którym takiego dofinansowania udzielono, mimo prawidłowo złożonego wniosku o przyznanie pomocy finansowej. W 2019 roku po raz pierwszy występowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o dofinansowanie tego zadania.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uznał przeprowadzenie modernizacji boiska przy Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach za jedną z ważniejszych inwestycji. Boisko jest już bardzo wyeksploatowane i niewątpliwie wymaga gruntownej modernizacji. W projekcie zakładano przede wszystkim zamontowanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, wielofunkcyjnej wraz z liniami do gry w piłkę nożną i w koszykówkę. Wymienione miały być stare bramki do piłki nożnej oraz słupki do koszykówki. Niestety przeprowadzenie takiej inwestycji wyłącznie ze środków Powiatu, bez udziału wsparcia ze środków zewnętrznych, jest bardzo trudne.

Szkoda zatem, że nie możemy wyremontować boiska, które mogłoby służyć nie tylko uczniom Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, ale także uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach oraz okolicznym mieszkańcom.

Laptopy do kształcenia na odległość dla szkół

 • 4

W dniu dzisiejszym Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni oraz Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni przekazali Dyrektorom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni, 27 sztuk komputerów przenośnych, które następnie zostaną użyczone nauczycielom i uczniom w celu realizacji przez nich zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Laptopy trafiły do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach, Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach oraz Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach.

Zakup laptopów jest odpowiedzią na obecną sytuację, w której z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, znaleźli się nauczyciele i uczniowie. Nauka jest prowadzona zdalnie, dlatego zakupiony sprzęt umożliwi głównie uczniom, ale również nauczycielom, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Laptopy zostały zakupione w ramach realizowanego przez Powiat Łódzki Wschodni projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zakup ten został w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Po zakończeniu obecnego stanu epidemii komputery przenośne wrócą do szkół i pozostaną na ich wyposażeniu.

 • 0baner
 • 1
 • 2

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu przebywających i pracujących w domach pomocy społecznej w dniu dzisiejszym Starostwo Powiatowe w Łodzi i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim przekazało środki ochrony osobistej w postaci maseczek i przyłbic.

Materiały ochronne trafiły do Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach oraz Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Przekazane środki posłużą zarówno pensjonariuszom ośrodków jak również pracującemu w nich personelowi.

 • 123
 • 124
 • wydluzone terminy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.
 
Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.
 
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.
 
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

Komunikat

Wydział Komunikacji i Transportu, w związku ze zmianą przepisów od 01.01.2020 r. informuje:

 1. Jeżeli sprzedałeś (darowałeś itp.) samochód zarejestrowany w Polsce musisz
  w ciągu 30 dni zgłosić zbycie tego pojazdu;
 2. Jeżeli kupiłeś (odziedziczyłeś itp.) pojazd zarejestrowany w Polsce musisz
  w ciągu 30 dni zgłosić nabycie lub zarejestrować pojazd;
 3. Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu sprowadzonego z UE masz 30 dni na zarejestrowanie pojazdu (w tym przypadku nie ma możliwości zgłoszenia nabycia).

W przypadku współwłaścicieli, obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia (nawet części pojazdu) dotyczy każdego ze współwłaścicieli z osobna.

Niespełnienie któregoś z powyższych obowiązków będzie wiązało się z nałożeniem kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł .

Podstawa prawna: Prawo o ruchu drogowym

Art. 71 ust. 7:

„Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

Art. 78 ust. 2 pkt 1:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

Art. 140 mb:

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin został wzdłużony do 180 dni na:

 1. zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE,
 2. zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce,
 3. zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce,

Dotyczy to pojazdów sprawdzonych oraz zbytych i nabytych nie wcześniej niż 1 marca 2020 r. – obowiązuje do 31.12.2020 r.

Z uwagi na możliwość późniejszego dużego napływu spraw prosimy o bieżące przesyłanie zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdu (pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap).

Podstawa prawna:

Art.  31i. 

 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego
w pkt 1.

 1. Przepisy ust. 1 stosuje się:

1) do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

2) do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych imprezachnimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

 • odroczenie terminu

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl

Wnioski o odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób: 
1. za pośrednictwem platformy ePUAP - ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal 
2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR - INFO@arimr.gov.pl 
3. pocztą tradycyjną 
W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być również przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.

I rocznica rozpoczęcia działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze

Dnia 9 marca 2020 roku odbyła się I rocznica rozpoczęcia działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego połączona z obchodami Dnia Kobiet. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali:
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni,
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej, w którym udział wzięła m.in. Pani Urszula Łużniak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a gospodarzem wydarzenia była Pani Ewa Wawrzonek - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.
W programie artystycznym uczestnicy podziwiać mogli występ śpiewaka operowego Pana Lesława Białeckiego oraz Pani Barbary Drozdzińskiej. Ponadto przygotowany został poczęstunek.
 • 87864581_574143423182682_2423367582313611264_o
 • 87893953_574142089849482_289377553326538752_o
 • 89043069_574142639849427_6963055861367308288_o
 • 89112188_574142006516157_6670442823277346816_o
 • 89250627_574141919849499_1912336013905100800_o
 • 89382525_574141879849503_4320668096831422464_o
 • 89519080_574142776516080_4947255150453456896_o
 • 89519412_574142269849464_8233597089779548160_o
 • 89608530_574142146516143_1388988953192824832_o
 • 89784923_574142466516111_340144487672053760_o
 • 89786423_574142543182770_1469055222423748608_o
 • 89797329_574143736515984_7782687547322269696_o

XIII Turniej Tenisa Stołowego "memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza"

W dniu 7 marca 2020 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Startych Skoszewach już po raz trzynasty rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego "Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza". Organizatorami turnieju byli: Powiat Łódzki Wschodni, Gmina Nowosolna, Powiatowe Zrzeszenie "Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego", przy wsparciu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach i Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi. Celem imprezy była popularyzacja kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku oraz tenisa stołowego, szczególnie wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz uczczenie pamięci Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza - zasłużonego działacza sportowego z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

Podczas uroczystego otwarcia Turnieju Powiat Łódzki Wschodni reprezentował Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala. Ufundowane przez Powiat Łódzki Wschodni, Gminę Nowosolna oraz Panią Annę Dubicką - siostrę ś.p. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza nagrody dla najlepszych zawodników wręczył Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak oraz przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS Piotr Mróz. W tegorocznym turnieju wzięło udział 60 zawodników z województw: łódzkiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Puchar dla najliczniejszej ekipy odebrała drużyna zawodników z Białej Rawskiej.

Ignacy Zbigniew Pietrusewicz urodził się 21 września 1944 r. w Wilnie. Był zasłużonym działaczem sportowym, Przewodniczącym Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, długoletnim działaczem LKS Polonia Andrzejów, sędzią lekkoatletycznym, organizatorem imprez i zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu. Od 10 lutego 1998 roku do 14 listopada 2006 roku był pracownikiem Urzędu Gminy Nowosolna. Pierwszy Turniej Tenisa Stołowego - Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza odbył się 10 lutego 2008 roku, pomysłodawcami turnieju byli działacze LKS Byszewy.

 • 0baner
 • 2 tenis stolowy
 • 4 tenis stolowy

23 Łódzkie Targi Edukacyjne

W dniach 11 – 12 marca 2020 r. w hali Atlas Arena przy al. Bandurskiego 7 odbędą się 23 Łódzkie Targi Edukacyjne. W czasie targów swoją ofertę zaprezentują liczni wystawcy: szkoły różnych typów, a wśród nich m.in.: licea profilowane i ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, wyższe uczelnie z całego kraju, ośrodki kształcenia pozaszkolnego, szkoły tańca, biura podróży czy producenci i dystrybutorzy środków dydaktycznych. Przestrzeń Łódzkich Targów Edukacyjnych zostanie podzielona na strefy tematyczne takie jak: Strefa Edukacyjna, Salon Innowacyjna Szkoła, Strefa kariery, Strefa Kreatywności i Rozwoju. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zaprezentuje się na stoisku nr 18.

Zapraszamy do odwiedzenia targów!

 • 0targi
 • 1targi
 • 2targi

Zebranie sztabu kryzysowego w związku z ptasią grypą

W dniu 23 lutego na fermie drobiu w miejscowości Regny (gmina Koluszki) potwierdzono ognisko ptasiej grypy.
W Urzędzie Miejskim w Koluszkach zebrał się powiatowy i gminny sztab kryzysowy.
Wstępne szacunki mówią że wskutek choroby padło ok. 3 tysięcy sztuk kaczek z pośród hodowli liczącej ponad 8 tysięcy sztuk.

Wdrożono środki związane z likwidacją ogniska oraz wyznaczono obszar skażony i zapowietrzony.

Wirus nie stanowi zagrożenia dla człowieka, ale jest groźny dla drobiu.

Dodatkowe informacje i zalecenia Głównego Inspektoratu Weterynarii dostępne są tu:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 • 1baner
 • 2

Zaczarowany Świat 2020

W dniu 19 lutego 2020 r. odbył się IX Bal Integracyjny „Zaczarowany Świat 2020” zorganizowany w Koluszkach przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Patronat nad imprezą objął Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Tematem tegorocznego balu była muzyka DISCO POLO. Piękne stroje, wspaniałe dekoracje i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, którzy w niesamowity sposób zaprezentowali swój program artystyczny, wprowadzili wszystkich zaproszonych gości w karnawałowy nastrój.
Na bal przybyli wychowankowie warsztatów terapii zajęciowej z terenu województwa łódzkiego. Wszyscy uczestnicy Warsztatów zostali nagrodzeni za swoje występy - kreatywność, scenografię i wysoki poziom przygotowania przedstawień. Wspólna zabawa, taniec, poczęstunek, prezentacja programów artystycznych, dała osobom niepełnosprawnym poczucie bycia obecnym i potrzebnym w społeczeństwie.

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali: Starosta Łódzki Wschodni - Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni - Ewa Gładysz, Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Marta Stasiak, Przewodniczący Rady Powiatu – Sławomir Sokołowski oraz Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego - Elżbieta Ciesielska, Zofia Sójka, Mateusz Jaśkiewicz, Agnieszka Biała oraz Mariusz Kotynia.

 

 • DSC_0046
 • DSC_0296
 • DSC_0301
 • DSC_0303
 • DSC_0156
 • DSC_0123
 • DSC_0048
 • DSC_0266
 • DSC_0273
 • DSC_0395
 • DSC_0345
 • DSC_0319
 • 20200219_131606
 • DSC_0327
 • DSC_0390
 • DSC_0456

Kary za niezarejestrowanie, niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu w terminie - od 1 stycznia 2020 roku

Wydział Komunikacji i Transportu, w związku ze zmianą przepisów od 01.01.2020 r. informuje:

 1. Jeżeli sprzedałeś (darowałeś itp.) samochód zarejestrowany w Polsce musisz w ciągu 30 dni zgłosić zbycie tego pojazdu;
 2. Jeżeli kupiłeś (odziedziczyłeś itp.) pojazd zarejestrowany w Polsce musisz w ciągu 30 dni zgłosić nabycie lub zarejestrować pojazd;
 3. Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu sprowadzonego z UE masz 30 dni na zarejestrowanie pojazdu (w tym przypadku nie ma możliwości zgłoszenia nabycia).

W przypadku współwłaścicieli, obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia (nawet części pojazdu) dotyczy każdego ze współwłaścicieli z osobna.

Niespełnienie któregoś z powyższych obowiązków będzie wiązało się z nałożeniem kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł .

Prawidłowo wypełnione wnioski można złożyć osobiście, elektronicznie za pośrednictwem platformy e-puap lub pocztą tradycyjną. Wnioski przesłane za pośrednictwem poczty e-mail nie będą uwzględniane. 

 

Podstawa prawna: Prawo o ruchu drogowym

Art. 71 ust. 7:

„Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”

 

Art. 78 ust. 2 pkt 1:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

 

 Art. 140 mb:

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

 

Spotkanie Noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach

W dniu 27 stycznia 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyło się Spotkanie Noworoczne, na które przybyli przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy gminy Koluszki oraz zaproszeni goście.
Program artystyczny zaprezentowała Joanna Smajdor - wokalistka, pianistka i kompozytorka, laureatka prestiżowych nagród na wielu festiwalach i konkursach wokalnych.
Spotkania Noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach stały się tradycją. Uczestnicy wspólnie świętują oraz składają sobie życzenia.
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji, zawierającej krótkie podsumowanie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Koluszki w 2019 r.: https://www.youtube.com/watch…
Powiat Łódzki Wschodni reprezentowali Andrzej Opala - Starosta Łódzki Wschodni, Ewa Gładysz- Wicestarosta Łódzki Wschodni, Marta Stasiak i Paweł Pomorski - Członkowie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Stanisław Sokołowski - Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Otwarcie Żłobka Gminnego w Guzewie

Ekologiczna placówka, w której zastosowane zostały pompy cieplne, odzyskujące ciepło z powietrza. Obiekt ponadto został świetnie wyposażony w nowoczesny sprzęt.
Podczas uroczystości zaprezentowany został niezwykle ciekawy program artystyczny przez wychowanków Przedszkola Publicznego w Rzgowie, którzy wierszem życzyli młodszym kolegom, aby budynek żłobka zbudowany był z wafelków i żelków, zaś z kranów aby płynęła biała czekolada. Grupa przedszkolaków z gminy Rzgów przecięła również wstęgę na otwarcie nowego żłobka.
Gratulacje z okazji zrealizowania inwestycji, w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, złożyły jego członkinie - Marta Stasiak oraz Klaudia Zaborowska- Gorzkiewicz.


Źródło fot. facebook.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Spotkanie informacyjne "Dobry czas na biznes! - Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej"

Informujemy, że w dniu 5 lutego 2020 r. w godz. 10:00 - 12:00 (rejestracja od godz. 09:45), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 - sala nr 128 - I piętro odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach pn. "Dobry czas na biznes! - Fundusze Europejskie na otwarcie działalności  gospodarczej". Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3987-spotkanie-informacyjne-pn-dobry-czas-na-biznes-fundusze-europejskie-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej pod przyciskiem "Weź udział".

 • 1. plakat - spotkanie informacyjne
 • 2. program spotkania

Ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie kraju ognisk grypy ptaków HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi ostrzega o wystąpieniu na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących drób.

 • HPAI 1
 • HPAI 2

Spotkanie Noworoczno - Opłatkowe

W Gminnym Ośrodku Kultury w Brójcach w minioną sobotę 11 stycznia 2020 r. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczno - opłatkowe wypełnione występami artystycznymi.

W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli Rakowej, uczestnicy zajęć wokalnych z GOKu i świetlicy w Bukowcu oraz Amatorskie Zespoły Śpiewacze "Stefanów", "Bukowianki" i "Leśnianki".

W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz samorządowych, osoby duchowne i mieszkańcy gminy Brójce. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowała Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni.

Życzenia noworoczne złożyli: Wójt gm. Brójce Radosław Agaciak, Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz oraz ks. Marcin Kacprzak z Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi-Wiskitnie.

Wszyscy składali sobie życzenia dzieląc się opłatkiem i wspólnie kolędowali.

Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach

 • 0baner
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Floriany 2020 - uwaga strażacy ochotnicy

Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą  OSP do Konkursu FLORIANY!

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami.

12 kategorii konkursowych odzwierciedla szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpieczeństwa, kultury, poprawiania estetyki waszych miejscowości, ochrony przyrody, kultywowania tradycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia waszych lokalnych społeczności.

Swoje zgłoszenia możecie wysyłać do 15 marca. Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a następnie podczas wielkiej Gali finałowej 9 maja 2020 roku poznamy zdobywców prestiżowych statuetek. Będą też inne atrakcyjne nagrody.

Możecie wziąć również udział w kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, której patronem jest WOŚP. Jest ona częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie.

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH znajdziecie na stronie www.floriany.pl

 • Logo - mniejsze

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka