Menu

Menu

Banery

Treść

Nawigacja

Treść

„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach w ramach propagowania kampanii społecznej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” obdarowują czujkami czadu starsze samotne osoby oraz rodziny o trudnym statusie materialnym. Nadrzędnym celem kampanii jest znacząca poprawa bezpieczeństwa w obiektach mieszkalnych poprzez zmniejszenie liczby ofiar zaczadzeń i pożarów. Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia jest również świetną okazją do przekazania małego prezentu potrzebującym, który pozwoli spokojnie i bezpiecznie spędzić nadchodzące święta. Po przeprowadzeniu instruktażu z zakresu obsługi i działania czujek, strażacy zainstalowali je w mieszkaniach w sąsiedztwie urządzeń zasilanych na węgiel, drewno i gaz propan – butan.

Montowane czujki zostały zakupione i przekazane przez Powiat Łódzki Wschodni.

 • Montaż czujki czadu na ścianie przez strażaka
 • Montaż czujki czadu na ścianie przez strażaków
 • Przekazanie czujki czadu przez strażaka
 • Przekazanie czujki czadu przez strażaka

Kolejny rekord zebranych korków w Powiecie Łódzkim Wschodnim

1 tona 260 kg nakrętek to wspaniały nowy rekord zebranych nakrętek przez mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach akcji „Koreczki dla Majeczki” prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi na rzecz chorej Mai, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).  W dniu 21 listopada przez przedstawicieli urzędu przy wsparciu strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach odebrali gromadzone korki m.in. z:

- Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach ,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi,

- Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego

 i dostarczyli na skup.

Przypominamy, że zbiórka korków prowadzona jest na terenie całego Powiatu Łódzkiego Wschodniego wśród mieszkańców, jednostek samorządowych, służb mundurowych i firm lokalnych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

 • Ciężarówka Państwowej Straży Pożarnej, w tle budynek Starostwa
 • Przesypywanie korków na skupie w celu zważenia
 • Worki z korkami w ciężarówce Państwowej Straży Pożarnej

Złożenie kwiatów w miejscach pamięci bohaterów walczących o niepodległość Polski na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości, w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zostały złożone kwiaty w miejscach pamięci bohaterów walczących o niepodległość Polski na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

- kurhan pamięci przed Kościołem w Bedoniu Przykościelnym,

- pomnik Orła Białego w Koluszkach,

- tablica pamiątkowa na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu,

- pomnik „Twórcom odrodzonej Rzeczypospolitej Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Józefowi Piłsudskiemu i Wincentemu Witosowi” w parku im. Adama Mickiewicza,

- Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Starych Skoszewach,

- Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Tuszynie.

Kwiaty zostały pozyskane od Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koluszkach w ramach pomocy dla kwiaciarzy.

 • Kurhan pamięci w Bedoniu Przykościelnym
 • Kurhan pamięci w Bedoniu Przykościelnym
 • Pomnik Orła Białego w Koluszkach
 • Pomnik Orła Białego w Koluszkach
 • Cmentarz w Starych Skoszewach
 • Cmentarz w Starych Skoszewach
 • Tablica pamiątkowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bukowcu
 • Grób Nieznanych Żołnierzy na cmentarzu w Tuszynie
 • Pomnik w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi w Wardzynie

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie, gm. Brójce.

Zakres rzeczowy robót objął przebudowę drogi powiatowej nr 2927E na odcinku Pałczew – Wardzyn (211,07 m) poprzez m.in. poszerzenie nawierzchni do szerokości 5,5 m,  wykonanie nowej nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni po poszerzeniu) z wykonaniem dwustronnych poboczy szerokości po 0,75 m.

Koszt całkowity zadania: 180 281,08 zł.

Zadanie zostało dofinansowane przez gminę Brójce.

Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi.

 • Przebudowany odcinek drogi w Wardzynie
 • Przebudowany odcinek drogi w Wardzynie
 • Przebudowany odcinek drogi w Wardzynie

Wzrost bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych

Zakończyła się budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej od drogi wojewódzkiej w Stronę Romanowa.

Zakres prac objął budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2912E w miejscowości Wola Rakowa gm. Brójce na odcinku 960 m od drogi wojewódzkiej nr 714 w kierunku miejscowości Romanów. Realizacja prac obejmowała wykonanie jednostronnego chodnika przyjezdniowego o szerokości 2,00 m z miejscowym zwężeniem do 1,50 m i nawierzchni z kostki brukowej z dostosowaniem istniejących zjazdów o nawierzchni utwardzonej do projektowanego chodnika.

Koszt całkowity zadania: 444 189,34 zł.

Przedmiotowe zadanie jest dofinansowane przez gminę Brójce.

Realizacja inwestycji poprawi funkcjonalność układu komunikacyjnego w tym rejonie i wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu. Na przyszły rok planowane są kolejne prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

 • Nowy chodnik na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej
 • Nowy chodnik na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej
 • Nowy chodnik na ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej

POMOC W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” – EDYCJA 2020 r.

W dniu 8 października 2020 r. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Starostę Łódzkiego Wschodniego – Andrzeja Opalę oraz Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego – Ewę Gładysz zawarł umowę z Gminą Brójce reprezentowaną przez Wójta Gminy – Radosława Agaciaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Śliwińskiej dotyczącą dofinansowania projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D pod nazwą „Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”. Projekt zostanie wykonany od dnia 25 września 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. na rzecz Gminy Brójce, a całkowita wartość została oszacowana na kwotę: 144.900,00 zł w tym 90 000,00 zł ze środków PFRON.

Zdjęcia z podpisania umowy w ramach projektu "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI"

 • 2
 • 3
 • 4
 • 1

POMOC W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” – EDYCJA 2020 r.

W dniu 8 października 2020 r. Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Starostę Łódzkiego Wschodniego – Andrzeja Opalę oraz Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego – Ewę Gładysz podpisał umowę ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” reprezentowanym przez Sebastiana Kmieciaka – Zastępcę Zarządu Stowarzyszenia „RAZEM” o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D pod nazwą „Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”.

Projekt zostanie wykonany od dnia 25 września 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Koluszkach. Całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę 126 000,00 zł, w tym 90 000,00 zł ze środków PFRON, pomoc finansowa powiatu 10 000,00 zł.

Zdjęcia z podpisania umowy w ramach projektu "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI"

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie gm. Brójce

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi na odcinku 210 m pomiędzy zakrętami drogi w Wardzynie w kierunku Pałczewa, poszerzenie jezdni do szerokości 5,50 m, położenie nowej nakładki bitumicznej na całej szerokości, obustronne pobocza, odwodnienie korytkami betonowymi do istniejącego przepustu pod drogą.

Wartość inwestycji 180 000 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Brójce w wysokości 75 000 zł.

Przewidywany termin zakończenia prac 15 listopada 2020 r.

Zdjęcia z przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie gm. Brójce

 • Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Łódzkim Wschodnim
 • Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Łódzkim Wschodnim
 • Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Sprzęt komputerowy i audiowizualny dla wychowanków z rodzin zastępczych

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
 
W Powiecie Łódzkim Wschodnim pomocą zostało objętych 107 rodzin zastępczych. Łącznie jest to 318 osób, rodziców zastępczych i wychowanków.
 
Powiat otrzymał środki w wysokości 183 015,00 zł. W ramach tych środków zostało zakupionych 3 660 maseczek, 18 400 rękawiczek ochronnych, 164 l płynów dezynfekcyjnych, 53 laptopy, 37 urządzeń wielofunkcyjnych, 1 oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością oraz wyposażonych zostało 6 miejsc kwarantanny w rodzinnych domach dziecka.
 
Mamy nadzieję, że w tych trudnych czasach epidemii SARS-CoV-2 przekazana pomoc będzie przydatna.
 • Przekazanie sprzętu
 • Przekazanie sprzętu
 • Sprzęt komputerowy dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 • podpisanie umowy przekazania sprzętu
 • podpisanie umowy przekazania sprzętu

Znamy laureatów konkursu fotograficznego "Wakacje w Powiecie Łódzkim Wschodnim"

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i nadesłane zdjęcia z tegorocznych wakacji spędzonych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.
 
W dniu dzisiejszym komisja konkursowa w składzie:
✅ Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz;
✅ Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego Iwona Walter - Wisiałkowska;
✅ Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji Tobiasz Puchalski
dokonała wyboru 5️⃣ laureatów konkursu oraz spośród nadesłanych zdjęć poza konkursem wyróżniła zdjęcia krajobrazów ???? z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.
 
????Laureaci konkursu:
✅ Marlena Bączak
✅ Małgorzata Baranowska
✅ Liliana Kruk
✅ Justyna Sypniewska
✅ Magda Tałady
 
????Wyróżnione zdjęcia:
✅ Madzia Lena
✅ Joanna Gala
✅ Marta Anna
 
Wszystkim uczestnikom raz jeszcze serdecznie dziękujemy, a laureatom i wyróżnionym gratulujemy????????????
 
 • Zdjęcie Marleny Bączak - laureatki konkursu
 • Zdjęcie Małgorzaty Baranowskiej - laureatki konkursu
 • Zdjęcie Liliany Kruk - laureatki konkursu
 • Zdjęcie Justyny Sypniewskiej - laureatki konkursu
 • Zdjęcie Magdy Tałady - laureatki konkursu
 • Zdjęcie osoby wyróżnionej w konkursie - Madzia Lena
 • Zdjęcie osoby wyróżnionej w konkursie - Joanna Gala
 • Zdjęcie osoby wyróżnionej w konkursie - Marta Anna

Oficjalne otwarcie nowej alei pieszo – rowerowej łączącej ścieżki od strony Rzgowa i Rudy Pabianickiej

W dniu 4 października 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej alei pieszo – rowerowej łączącej ścieżki od strony Rzgowa i Rudy Pabianickiej. Przy okazji otwarcia rowerzyści mogli skorzystać z pierwszej w gminie Rzgów stacji autonapraw rowerów.
 
W inauguracji alei wzięła udział Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz, Członek Zarządu Łódzkiego Wschodniego, która w imieniu Starosty Łódzkiego Wschodniego wręczyła upominki pierwszym dziesięciu rowerzystom.
 
Nowa aleja pieszo – rowerowa jest wspólną inwestycją Powiatu Łódzkiego Wschodniego i gminy Rzgów.
 • Przedstawicielka Powiatu Łódzkiego Wschodniego i uczestnicy ruchu drogowego
 • Przedstawicielka Powiatu Łódzkiego Wschodniego i uczestnicy ruchu drogowego
 • Nowa nawierzchnia
 • słup z informacją o samoobsługowej stacji

Ponad 700 kg zebranych nakrętek!!!

Po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Łodzi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oddało do skupu plastikowe nakrętki zbierane dla Mai, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Tym razem było to ponad 700 kg nakrętek.

Zbiórka korków prowadzona jest na terenie całego Powiatu Łódzkiego Wschodniego wśród mieszkańców, jednostek samorządowych, służb mundurowych i firm lokalnych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Specjalne podziękowania kierujemy dla Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach za wyjątkowe zaangażowanie w zbiórkę korków oraz dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pomoc w ich transporcie.

Nakrętki prosimy zbierać i przynosić do każdej w/w jednostki wrzucając w odpowiednio przygotowany pojemnik.

Powiat Łódzki Wschodni - Przyjazny dla ludzi

https://www.facebook.com/Wszystko-dla-Mai-Wszystko-o-Mai-Wszyscy-Dla-Mai-110917877342231/

Przypominamy o trwającej zbiórce na leczenie Mai:

https://www.siepomaga.pl/maja

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Uruchomiono Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Kurowicach

W dniu 30 września 2020 r. w Kurowicach odbyło się oficjalne otwarcie Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak oraz Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Brdoń. W uroczystości wzięli udział również parlamentarzyści, przedstawiciele Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Radni Gminy Brójce wraz z przedstawicielami urzędu Gminy, a także proboszcz parafii w Kurowicach ks. Maciej Łazarek, który dokonał poświęcenia nowo otwartego obiektu.
 
Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz w imieniu swoim i Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali pogratulowała władzom Gminy z okazji otwarcia nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz ukończenia budowy 4 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy, a także złożyła życzenia dalszych sukcesów i kolejnych inwestycji służących rozwojowi Gminy Brójce.
 • symboliczne przecięcie wstęgi przez przedstawicieli
 • przemowa Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
 • wicestarosta wraz z przedstawicielami
 • przyrząd oczyszczalni ścieków
 • zbiornik na terenie oczyszczalni ścieków
 • Wicestarosta wraz z przedstawicielami
 • Podziękowania za zaproszenie oraz gratulacje dla władz gminy

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej – rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego

Plakat dot. kampanii "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"

Krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet, Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko niektóre ze zmian, które już od dziś dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim.

Nowe rozwiązania, z których mogą skorzystać Polacy, to wynik kolejnego etapu procesu reformy systemu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.

Najważniejsze zmiany:

 • Portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl – oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, uruchamiamy rekrutację w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego. Będzie to kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji – już we wrześniu ruszą Wojskowe Centra Rekrutacji, czyli miejsca, w których w maksymalnie 1 dzień kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. Wojskowe Centra Rekrutacji, powoływane będą na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).
 • Szkolenie podstawowe – maksymalnie 30 dni, a nie 90. Skracamy szkolenie podstawowe tzw. służbę przygotowawczą zachowując jednocześnie najważniejsze elementy programu szkolenia, dla osób, które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej. Reforma zakłada również zwiększenie ich częstotliwości, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych. Dotychczas szkolenia odbywały się w trzech turnusach na rok. Teraz będzie ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony do rezerwy. Następnie zapoznany zostanie z wolnymi stanowiskami w wybranych jednostkach – w zależności, w której części kraju chciałby służyć jako żołnierz: zawodowy bądź terytorialnej służby wojskowej. Dodatkowo dowódcy będą mogli typować odpowiednich kandydatów na stanowiska do swoich jednostek już na etapie szkolenia.

Do tej pory wszystkie formalności związane z rekrutacją do wojska, w tym szkolenie przygotowawcze,  trwało średnio 190 dni. Nowe rozwiązania skracają ten okres do maksymalnie 50 dni.

Wprowadzane dziś zmiany, są odpowiedzią na wnioski osób, które ubiegały się lub ubiegają się o służbę w Wojsku Polskim. Jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi termin jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej. Do tej pory kilkadziesiąt procent potencjalnych kandydatów rezygnowało z ubiegania się o służbę w Wojsku Polskim właśnie ze względu na długotrwałe i skomplikowane procedury. Dziś redukujemy ten czas z 190 dni do maksymalnie 50, jednocześnie wprowadzając udogodnienia w procesie rekrutacji.

Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i placówek oświatowych

Powiat Łódzki Wschodni dystrybuuje 52 200 szt. maseczek przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego dla szkół z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 
Maseczki zostały dostarczone do siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi przy udziale Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach oraz pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dalszą dystrybucją maseczek do szkół zajmują się Gminy.
Do powiatowych placówek oświatowych w dniu 16 września 2020 roku pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi dostarczyli środki ochrony osobistej, w tym maseczki oraz zakupione przez Powiat Łódzki Wschodni miniprzyłbice.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Konkurs "Wakacje w Powiecie Łódzkim Wschodnim"