Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Gmina Andrespol

„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol” – kanał deszczowy o długości 238 m, podłączenie wpustów deszczowych o łącznej długości 38 m, montaż studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, montaż wpustów deszczowych betonowych fi 500 mm z osadnikiem i syfonem, wylot betonowy do rzeki Miazgi z umocnieniem dna i skarp rzeki płytami betonowymi wraz ze schodami terenowymi z barierkami.

„Przebudowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu dróg nr 2912E/1130 w Stróży” polegająca m.in. na budowie sygnalizacji świetlnej trójbarwnej, wykonaniu fragmentu chodnika z kostki betonowej wokół wyspy z wykonaniem ramp krawężnikowych z zastosowaniem systemu fakturowanych nawierzchni dojścia. Realizacja w cyklu dwuletnim w latach 2021-2022

,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911E w Justynowie gm. Andrespol” polegająca m.in. na wykonaniu dojścia do przejścia z rampami krawężnikowymi z zastosowaniem systemu fakturowanych nawierzchni dojścia, fragmentu chodnika z kostki betonowej wraz z przebudową istniejących zjazdów
w ciągu chodnika (189 m),montażu wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowie zatoki autobusowej z przestawieniem wiaty. Realizacja w cyklu dwuletnim w latach 2021-2022

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze” polegająca m.in. na budowie sygnalizacji świetlnej trójbarwnej, przebudowie fragmentów istniejącego chodnika z kostki betonowej, wykonaniu dojść do przejścia z rampami krawężnikowych z zastosowaniem systemu fakturowanych nawierzchni dojścia. Realizacja w cyklu dwuletnim w latach 2021-2022

„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III – roboty w toku. Realizacja w latach 2019-2024


 

Gmina Brójce

„Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu gm. Brójce” polegająca m.in. na wykonaniu dojścia do przejścia z rampami krawężnikowymi z zastosowaniem systemu fakturowanych nawierzchni dojścia, montażu wyniesionego przejścia dla pieszych. Realizacja w cyklu dwuletnim w latach 2021-2022

„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brójce” polegająca m.in. na: w Kurowicach, Kurowicach Kościelnych i Kotlinach: budowie jednostronnych chodników i ciągów pieszo-jezdnych (fragmentarycznie rozdzielonych na dwie odrębne części w miejscach występowania przeszkód) w ciągu drogi z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów na posesje oraz wykonanie odwodnienia jezdni. Ciąg pieszo-jezdny wykonany na długości 3 392 m oraz w Woli Rakowej i Pałczewie: budowie jednostronnego chodnika (fragmentarycznie, w miejscach przejść dla pieszych – obustronnego) z dostosowaniem wysokościowym istniejących zjazdów na posesje oraz wykonanie odwodnienia jezdni w pasie chodnika. Chodnik wykonany na długości 3 572 m

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce” na odcinku długości 518 m wraz z wykonaniem poboczy dwustronnych z kruszywa łamanego

,,Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2924E w Kurowicach, ul. Rządowa” polegająca m.in. na zamontowaniu 3 szt. progów zwalniających, linii wibracyjnych, oznakowania aktywnego


 

Gmina Koluszki

,,Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” polegająca m.in. na wykonaniu dojścia do przejść oraz przebudowie istniejących chodników z wykonaniem ramp krawężnikowych z zastosowaniem systemu fakturowanych nawierzchni dojścia, budowie sygnalizacji świetlnej trójbarwnej, budowie linii zasilającej, instalacji elektrycznej, sterowniczej i pętli indukcyjnej

,,Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” – roboty w toku. Realizacja w latach 2019-2023

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E w Gałkowie Małym” – oświetlenie ścieżki rowerowej w Gałkowie Małym.

,,Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki” polegająca m.in. na montażu wyniesionego modułowego przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów, przebudowie istniejących bitumicznych dojść do przejścia z rampami krawężnikowymi z zastosowaniem systemu fakturowanych nawierzchni dojścia, montażu dedykowanego oświetlenie przejścia zasilanego panelami fotowoltaicznymi i turbiną wiatrową z oprawami LED. Realizacja w cyklu dwuletnim w latach 2021-2022