Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Gmina Andrespol

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E – ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol” w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” – roboty w toku.

Realizacja Zadania w cyklu dwuletnim w latach 2023-2024.

,,Odbudowa elementów bezpieczeństwa pasa drogowego na drodze powiatowej nr 2912E ul. Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra, gm. Andrespol” – wyspowe progi zwalniające o wym. 1,800x2,000m w liczbie 7 szt.

„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III””” – roboty w toku.  Realizacja w latach 2019-2024


 

Gmina Brójce

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce” polegająca m.in. na wykonaniu nawierzchni jezdni na długości 0,711 km, wykonaniu wykonanie poboczy dwustronnych

„Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce” na odcinku długości 775,53 m oraz m.in. pobocze jednostronne i remont istniejącego przepustu drogowego


 

Gmina Koluszki

„Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki” - zakończenie inwestycji


 

Gmina Nowosolna

,, Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E – ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź" w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego polegająca na budowie przejścia dla pieszych w Wiśniowej Górze, budowie chodnika w Kalonce oraz budowie ścieżki rowerowej w Andrespolu” – roboty w toku. Realizacja Zadania w cyklu dwuletnim w latach 2023-2024.

 •
,,Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna " na długości 0,454 km

• 

,,Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki" - etap I na odcinku 890 m

,,Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna"


 

Gmina Rzgów

,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922E w Kalinie na odcinku od posesji nr 1 do posesji nr 39" - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości

„Modernizacja drogi powiatowej 2942E - ulicy Łódzkiej w Rzgowie” polegająca na wykonaniu wymiany nawierzchni - warstwy ścieralnej na odcinku długości 1 km ul. Łódzkiej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II” polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni na odcinku długości 584 m


 

Gmina Tuszyn

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313E klasy Z – ulicy Szkolnej od km 0+074,14 do km 0+302,40 wraz z budową odwodnienia (przebudową rowów przydrożnych i przepustów) oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej i gazowej w Kruszowie" - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości

,,Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn" polegająca na wykonaniu nawierzchni jezdni ul. Żeromskiego długości 0,450 km oraz budowie chodnika długości 1 769 m wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej; budowie ciągu pieszo-jezdnego wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w ul. Ściegiennego na długości 1 621 m, wykonaniu nawierzchni twardej na drodze powiatowej nr 2904E na długości 906 m – ul. Sadowa w Woli Kazubowej , wraz z budową kanału technologicznego, budowie chodników i ścieżki rowerowej wraz z przebudową przepustów w ul. Brzezińska, ul. Kępica w Tuszynie na długości 2,2610 km