Menu

Treść

Nawigacja

Treść

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wprowadzone w związku z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861)

Do odwołania, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3. W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru.

Ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym:

 1. Wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:
  1. wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
  2. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:
   1. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
   2. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  3. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
   1. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
   2. wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów,
   3. decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych,
   4. zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;
  4. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy o drogach publicznych;
  5. geodezji i kartografii, w tym dotyczące:
   1. prac geodezyjnych i kartograficznych,
   2. ewidencji gruntów i budynków,
   3. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w pkt 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo.

Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

Obsługa interesantów w zamiejscowych stanowiskach pracy
W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach - bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

Zasady bezpieczeństwa obsługi
W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż  1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z wyjątkiem:

 1. dziecka do ukończenia 13 roku życia;
 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 4. osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.  

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do: noszenia maseczki osłaniającej usta i nos, używania rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

Uwaga!
Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie  BIP ( https://bip.lodzkiwschodni.pl/).
W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.

 

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

( - ) ANDRZEJ OPALA


 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

 

Zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wprowadzone
w związku z
§ 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512)

Do odwołania, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3. W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru.

 

Ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym:

 1. Wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,

b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów,

c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych,

d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy o drogach publicznych;

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

a) prac geodezyjnych i kartograficznych,

b) ewidencji gruntów i budynków,

c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo.

Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

 1. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w pkt 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta.

  

Obsługa interesantów w zamiejscowych stanowiskach pracy

W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach - bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

Zasady bezpieczeństwa obsługi

W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż  1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z wyjątkiem:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do: noszenia maseczki osłaniającej usta i nos, używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk, zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

Uwaga!

Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP (https://bip.lodzkiwschodni.pl/).

W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.

 

                                                                                                                                STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

 

                                                                                                                                       ( - ) ANDRZEJ   OPALA


 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

 

Zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wprowadzone
w związku z
§ 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367)

 

 

Do odwołania, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3. W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru.

 

Ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym:

1. Wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,

b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów,

c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych,

d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy o drogach publicznych;

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

a) prac geodezyjnych i kartograficznych,

2) ewidencji gruntów i budynków,

3) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo.

Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w pkt 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta. 

Obsługa interesantów w zamiejscowych stanowiskach pracy

W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach - bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

Zasady bezpieczeństwa obsługi

W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż  1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z wyjątkiem:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do: noszenia maseczki osłaniającej usta i nos, używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk, zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

Uwaga!

Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie  BIP ( https://bip.lodzkiwschodni.pl/).

W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.

 

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

 

( - ) ANDRZEJ   OPALA


 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wprowadzone w związku
z
§ 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316)

 

Do odwołania, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3.  W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru.

Ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym:

 1. Wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:

     1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

     2) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:

          a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

          b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

     3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

          a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,

          b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów,

          c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych,

          d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;

   4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy o drogach publicznych;

     5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

          a) prac geodezyjnych i kartograficznych,

          b) ewidencji gruntów i budynków,

          c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa
w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo.
Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

 1. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w pkt 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta.

Obsługa interesantów w zamiejscowych stanowiskach pracy

W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii –
odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach - bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się
telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

Zasady bezpieczeństwa obsługi

W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż  1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z wyjątkiem:

     1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

     2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

     3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

     4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

     5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy.
Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do: noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy osłaniającej usta i nos, używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk, zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

Uwaga!
Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP
(https://bip.lodzkiwschodni.pl/).
W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.

 

 

                                                                                                                            STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

 

                                                                                                                                  ( - ) ANDRZEJ   OPALA


 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wprowadzone 
w związku z § 24 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758)

Od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa,
w Łodzi ul. Sienkiewicza 3. W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru.

Ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym:

1. Wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
2) administracji architektoniczno-budowlanej w tym dotyczące:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, 
c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych,
d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy o drogach publicznych;

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

a) prac geodezyjnych i kartograficznych,
b) ewidencji gruntów i budynków,
c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo. 
Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru. 

2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w pkt 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów.

Obsługa interesantów w zamiejscowych stanowiskach pracy

W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach - bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

Zasady bezpieczeństwa obsługi

W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż  1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyjątkiem:

1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do: noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy osłaniającej usta i nos, używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk, zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

Uwagi!

1.Płatności w Wydziałach:

- Geodezji i Kartografii,
- Komunikacji i Transportu,

dokonywać można z pomocą terminala płatniczego.

2. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP (https://bip.lodzkiwschodni.pl/).

3. W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.


 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wprowadzone
w
związku z § 21 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356)

 

Od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. Sienkiewicza 3.
W strefie obsługi znajduje się kancelaria, w której można bezpośrednio składać dokumenty, za potwierdzeniem odbioru. 

Ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym

 1. Wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2) administracji architektoniczno-budowlanej w tym dotyczące:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, 

b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów,

c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych, 

d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie  oddziaływać na środowisko;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy o drogach publicznych;

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

a)prac geodezyjnych i kartograficznych,

b) ewidencji gruntów i budynków,

c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo.

Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

 1. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w pkt 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa klienta. 

Obsługa interesantów w zamiejscowych stanowiskach pracy

W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

Zasady bezpieczeństwa obsługi

W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż  1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyjątkiem:

1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu  

    niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby,

    która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby. 

 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do: używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk, zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy oraz noszenia maseczek osłaniających usta i nos. 

 

Uwaga!

Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie  BIP  https://bip.lodzkiwschodni.pl/.

W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.


 

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wprowadzone
w związku z
§ 15 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066)

Od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV- 2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. Sienkiewicza 3.

W strefie obsługi znajduje się kancelaria, w której można bezpośrednio składać dokumenty,
za potwierdzeniem odbioru. 

Ograniczenia w wykonywaniu zadań o charakterze publicznym

 1. Wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Łodzi zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu: 

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2) administracji architektoniczno-budowlanej w tym dotyczące:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, 

b) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń
na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne,

c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych, 

d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie 
oddziaływać na środowisko;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy o drogach publicznych;

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

a) prac geodezyjnych i kartograficznych,

b) ewidencji gruntów i budynków,

c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo.

Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

 1. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w pkt 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta. 

Obsługa interesantów w zamiejscowych stanowiskach pracy

W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii - odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

Zasady bezpieczeństwa obsługi

W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż  1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyjątkiem:

1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu  

    niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby,

    która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Interesanci powinni posiadać własne środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do: używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk, zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy oraz noszenia maseczek osłaniających usta i nos. 

Uwaga!

Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie  BIP  https://bip.lodzkiwschodni.pl/.

W celu sprawnej obsługi prosimy o dotrzymywanie ustalonego terminu i godziny wizyty.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka