Menu

Menu

Banery

 • komunikaty
 • Szczepienia przeciwko COVID-19
 • Informacje o ogłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód naborach w ramach Tarczy Antykryzysowej
 • E-budownictwo - wypełnij wniosek online

Treść

Nawigacja

Treść

Projekt „Prowadzę swoją firmę 2”

Projekt "Prowadzę swoją firmę 2"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób, które:

 1. Zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.
  WAŻNE: 75% (45 osób) z grupy 60 osób (maksymalna liczba beneficjentów projektu) to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego.

 2. Pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo).

 3. Mają wiek 30 lat i powyżej.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie!

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową w partnerstwie z HRP Group sp. z o. o., miastem Pabianice oraz gminą Aleksandrów Łódzki.

Wartość projektu: 3 143 614,24 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 049 305,81 PLN

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.05.2023 r.

Cel główny projektu: zwiększenie do maja 2023 r. liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 48 firm działających na obszarze ŁOM, utworzonych przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Projekt adresowany jest również do osób, które dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków (warunki dodatkowe):

 1. mają 50 lat i więcej

 2. są osobami długotrwale bezrobotnymi

 3. są kobietami

 4. są osobami z niepełnosprawnością

 5. są osobami o niskich kwalifikacjach

Projekt podzielony jest na 4 etapy rekrutacji. Terminy rekrutacji nie oznaczają terminów przyjmowania zgłoszeń:

 1. styczeń – luty 2021 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

 2. maj – czerwiec 2021 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

 3. wrzesień – październik  2021- przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

 4. styczeń – luty 2022 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

W ramach projektu oferujemy:

 1. Jednorazową dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej: 23 050,00 zł;

 2. Wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł wypłacane co miesiąc przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy;

 3. Szkolenie i konsultacje związane z prowadzeniem firmy i przygotowaniem biznesplanu;

Terminy naborów będą systematycznie publikowane na aktualnej stronie projektu Prowadzę swoją firmę 2, tj. izba.lodz.pl (podstrona Projekty ŁIPH)

WAŻNE!

Prosimy pamiętać, że warunkiem potwierdzającym Państwa status na rynku pracy jest:

 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji powiatowych urzędów pracy;
  lub

 • Zaświadczenie z ZUS – w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Mając zatem na uwadze nowe wytyczne unijne potwierdzenie kwalifikowalności następuje poprzez:

 • uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo;

 • zaświadczeń z PUP o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania.

Zespół Projektu informuje:

ważność takich oświadczeń wynosi 30 dni od daty wydania. Co do zasady tego typu zaświadczenia powinny być zbierane na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, niemniej formalnie uczestnikiem projektu kandydat staje się w momencie udzielenia pierwszej formy wsparcia tj. na przykład w pierwszy dzień szkolenia. W związku z tym od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do pierwszego dnia pierwszej formy wsparcia upływa więcej niż 30 dni. Na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych takie oświadczenie traciłoby swoją ważność, co generowałoby konieczność powtórnego uzyskania zaświadczenia.

Mając na uwadze powyższe zespół projektu będzie informował o terminie kiedy takie zaświadczenie należy przedłożyć w projekcie, tak, aby składane zaświadczenia nie traciły ważności w dniu pierwszej formy wsparcia.

UWAGA: Wszystkie pozostałe informacje i wzory dokumentów, w tym wzory związane z uzyskiwaniem zaświadczeń z ZUS, zamieszczane i dostępne będą na stronie Lidera projektu Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej: https://www.izba.lodz.pl/case-studies/prowadze-swoja-firme-2/

Pytania odnośnie projektu należy kierować na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl.

Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu

Powiat Łódzki Wschodni przekazał środki ochrony osobistej przeznaczone do walki z COVID-19 do Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu. Są to m.in. zestawy ochronne, w skład których wchodzą maseczki ochronne FFP2 i FFP3, specjalistyczne kombinezony ochronne, ochronne nakładki na obuwie oraz gogle.
Przekazano również inne materiały ochronne w tym płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. Materiały będą służyć bezpośredniej ochronie mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej.
 
Szczególne podziękowania należą się Komendantowi i strażakom z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach za pomoc w transporcie oraz rozładunku przekazywanych środków.
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy...
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy...

Projekty realizowane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" edycja 2020 r., na podstawie Umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych NR WRR/000180/05/D z dnia 02.07.2020 r. oraz Umowy NR WRR/000180/05/D z dnia 02.10.2020 r., podjęto decyzję o dofinansowaniu realizacji następujących projektów:

1) „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach”;

2) „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Koluszkach”;

3) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach;

4) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” dla uczestników WTZ w Koluszkach;

5) „Zakup samochodu 8+1 z windą do przewozu o osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich” w Gminie Brójce.

 

W chwili obecnej zrealizowano:

1) „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach”, wartość zadania 14 480,37 zł, dofinansowanie ze środków PFRON - w wysokości  7 964,20 zł;

2) Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” dla uczestników WTZ w Koluszkach – wartość zadania 115 226,50 zł, dofinansowanie ze środków PFRON - w wysokości 90 000,00 zł;

3) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – wartość zadania 185 115,00 zł dofinansowanie ze środków PFRON - w wysokości 90 000,00 zł.

Pozostałe projekty pozostają w trakcie realizacji.

Powyższym jednostkom życzymy komfortowego korzystania ze zrealizowanych inwestycji. 

 
 • Zmodernizowana łazienka w budynku Poradni...
 • Samochód zakupiony na potrzeby uczestników WTZ w Koluszkach
 • Samochód zakupiony na potrzeby uczestników WTZ w Koluszkach
 • Samochód zakupiony dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach
 • Samochód zakupiony dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku

Nagroda Starosty za wysokie osiągnięcia sportowe

Informujemy, że do końca lutego 2021 r. uprawnione podmioty mogą składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym zamieszkałym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego lub reprezentującym kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe, mające siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w 2020 roku. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić m.in. stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki oraz kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz wniosku, formularz oświadczenia kandydata zgłoszonego do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe do pobrania w linkach poniżej:

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

 • Grafika akcji - Masz głos
 • Plakat akcji - Masz Głos

Konkurs fotograficzny "Zima w Powiecie Łódzkim Wschodnim" rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym komisja konkursowa w składzie:
- Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego Iwona Walter - Wisiałkowska,
- Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji Tobiasz Puchalski,
- Młodszy referent Patryk Gala,
dokonała wyboru 5 laureatów konkursu oraz spośród nadesłanych zdjęć poza konkursem wyróżniła 3 osoby.
 
Laureaci konkursu:

- Włodzimierz Bubas;
- Sebastian Pigłowski;
- Agnieszka Łęgocka;
- Piotr Trębaczyk;
- Karolina Krakowiak.

Wyróżnione zdjęcia:

- Marta Zaborowska;
- Bartosz Jackowicz;
- Michał Wierzbicki.

Wszystkim uczestnikom raz jeszcze serdecznie dziękujemy, a laureatom i wyróżnionym gratulujemy.

Informację o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają drogą mailową w formie odpowiedzi na nadesłaną wiadomość ze zgłoszeniem.

Wszystkie zdjęcia konkursowe zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie na facebooku: https://www.facebook.com/PowiatLodzkiWschodni
 
PS. Kolejne konkursy już niebawem.
 • Katarzyna Krakowiak - okolice Katarzynowa, Rewicy, Koluszki
 • Agnieszka Łęgocka - Młynek w Tuszynie
 • Agnieszka Łęgocka - Las w Tuszynie
 • Agnieszka Łęgocka - Las w Tuszynie
 • Piotr Trębaczyk - Rzgów
 • Piotr Trębaczyk - Rzgów
 • Piotr Trębaczyk - Rzgów
 • Włodzimierz Bubas - Rzgów
 • Włodzimierz Bubas - Rzgów
 • Włodzimierz Bubas - Rzgów
 • Sebastian Pigłowski - Skoszewy
 • Sebastian Pigłowski - Byszewy Majątek
 • Sebastian Pigłowski - Byszewy Majątek
 • Michał Wierzbicki - Rezerwat przyrody Molenda
 • Bartosz Jackowicz - Rezerwat przyrody Wiączyń
 • Marta Zaborowska - Stawy Marysinek

CAŁY CZAS ZBIERAMY KORKI DLA MAJECZKI!!!

Dziś oddaliśmy ponad 900kg korków zebranych przez mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz jednostki Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Ogromne podziękowania należą się wszystkim biorącym udział w akcji oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach za pomoc w dzisiejszym transporcie.
Przy okazji życzymy Wam cudownego popołudnia w ten piękny słoneczny dzień!
 
 
 • Trwa akcja zbierania korków dla Majeczki
 • Trwa akcja zbierania korków dla Majeczki
 • Trwa akcja zbierania korków dla Majeczki

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka