Menu

Menu

Banery

Treść

Nawigacja

Treść

Projekt „Prowadzę swoją firmę 2”

Projekt "Prowadzę swoją firmę 2"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób, które:

 1. Zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego tj. powiat miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.
  WAŻNE: 75% (45 osób) z grupy 60 osób (maksymalna liczba beneficjentów projektu) to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego.

 2. Pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo).

 3. Mają wiek 30 lat i powyżej.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie!

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Łódzką Izbą Przemysłowo- Handlową w partnerstwie z HRP Group sp. z o. o., miastem Pabianice oraz gminą Aleksandrów Łódzki.

Wartość projektu: 3 143 614,24 PLN

w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 049 305,81 PLN

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.05.2023 r.

Cel główny projektu: zwiększenie do maja 2023 r. liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 48 firm działających na obszarze ŁOM, utworzonych przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM.

Projekt adresowany jest również do osób, które dodatkowo spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków (warunki dodatkowe):

 1. mają 50 lat i więcej

 2. są osobami długotrwale bezrobotnymi

 3. są kobietami

 4. są osobami z niepełnosprawnością

 5. są osobami o niskich kwalifikacjach

Projekt podzielony jest na 4 etapy rekrutacji. Terminy rekrutacji nie oznaczają terminów przyjmowania zgłoszeń:

 1. styczeń – luty 2021 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

 2. maj – czerwiec 2021 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

 3. wrzesień – październik  2021- przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

 4. styczeń – luty 2022 – przyjęcie 15 osób do projektu, w tym 75% (12 osób) z w/w powiatów

W ramach projektu oferujemy:

 1. Jednorazową dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej: 23 050,00 zł;

 2. Wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł wypłacane co miesiąc przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy;

 3. Szkolenie i konsultacje związane z prowadzeniem firmy i przygotowaniem biznesplanu;

Terminy naborów będą systematycznie publikowane na aktualnej stronie projektu Prowadzę swoją firmę 2, tj. izba.lodz.pl (podstrona Projekty ŁIPH)

WAŻNE!

Prosimy pamiętać, że warunkiem potwierdzającym Państwa status na rynku pracy jest:

 • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji powiatowych urzędów pracy;
  lub

 • Zaświadczenie z ZUS – w zakresie braku odprowadzania składek na dzień przystąpienia do projektu, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Mając zatem na uwadze nowe wytyczne unijne potwierdzenie kwalifikowalności następuje poprzez:

 • uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo;

 • zaświadczeń z PUP o byciu osobą bezrobotną zarejestrowaną.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania.

Zespół Projektu informuje:

ważność takich oświadczeń wynosi 30 dni od daty wydania. Co do zasady tego typu zaświadczenia powinny być zbierane na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych, niemniej formalnie uczestnikiem projektu kandydat staje się w momencie udzielenia pierwszej formy wsparcia tj. na przykład w pierwszy dzień szkolenia. W związku z tym od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych do pierwszego dnia pierwszej formy wsparcia upływa więcej niż 30 dni. Na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych takie oświadczenie traciłoby swoją ważność, co generowałoby konieczność powtórnego uzyskania zaświadczenia.

Mając na uwadze powyższe zespół projektu będzie informował o terminie kiedy takie zaświadczenie należy przedłożyć w projekcie, tak, aby składane zaświadczenia nie traciły ważności w dniu pierwszej formy wsparcia.

UWAGA: Wszystkie pozostałe informacje i wzory dokumentów, w tym wzory związane z uzyskiwaniem zaświadczeń z ZUS, zamieszczane i dostępne będą na stronie Lidera projektu Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej: https://www.izba.lodz.pl/case-studies/prowadze-swoja-firme-2/

Pytania odnośnie projektu należy kierować na adres: m.raczynski@izba.lodz.pl.

Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu

Powiat Łódzki Wschodni przekazał środki ochrony osobistej przeznaczone do walki z COVID-19 do Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu. Są to m.in. zestawy ochronne, w skład których wchodzą maseczki ochronne FFP2 i FFP3, specjalistyczne kombinezony ochronne, ochronne nakładki na obuwie oraz gogle.
Przekazano również inne materiały ochronne w tym płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. Materiały będą służyć bezpośredniej ochronie mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej.
 
Szczególne podziękowania należą się Komendantowi i strażakom z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach za pomoc w transporcie oraz rozładunku przekazywanych środków.
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domów Pomocy Społecznej

Projekty realizowane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" edycja 2020 r., na podstawie Umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych NR WRR/000180/05/D z dnia 02.07.2020 r. oraz Umowy NR WRR/000180/05/D z dnia 02.10.2020 r., podjęto decyzję o dofinansowaniu realizacji następujących projektów:

1) „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach”;

2) „Budowa windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Koluszkach”;

3) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach;

4) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” dla uczestników WTZ w Koluszkach;

5) „Zakup samochodu 8+1 z windą do przewozu o osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich” w Gminie Brójce.

 

W chwili obecnej zrealizowano:

1) „Modernizacja łazienki w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach”, wartość zadania 14 480,37 zł, dofinansowanie ze środków PFRON - w wysokości  7 964,20 zł;

2) Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” dla uczestników WTZ w Koluszkach – wartość zadania 115 226,50 zł, dofinansowanie ze środków PFRON - w wysokości 90 000,00 zł;

3) „Zakup samochodu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach – wartość zadania 185 115,00 zł dofinansowanie ze środków PFRON - w wysokości 90 000,00 zł.

Pozostałe projekty pozostają w trakcie realizacji.

Powyższym jednostkom życzymy komfortowego korzystania ze zrealizowanych inwestycji. 

 
 • Zmodernizowana łazienka w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Samochód zakupiony na potrzeby uczestników WTZ w Koluszkach
 • Samochód zakupiony na potrzeby uczestników WTZ w Koluszkach
 • Samochód zakupiony dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach
 • Samochód zakupiony dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach

Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku

Nagroda Starosty za wysokie osiągnięcia sportowe

Informujemy, że do końca lutego 2021 r. uprawnione podmioty mogą składać wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe. Nagroda może być przyznana osobom fizycznym zamieszkałym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego lub reprezentującym kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe, mające siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w 2020 roku. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić m.in. stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki oraz kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz wniosku, formularz oświadczenia kandydata zgłoszonego do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe do pobrania w linkach poniżej:

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN

Już możesz zapisać się do akcji Masz Głos!

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

 • Grafika akcji - Masz głos
 • Plakat akcji - Masz Głos

Konkurs fotograficzny "Zima w Powiecie Łódzkim Wschodnim" rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym komisja konkursowa w składzie:
- Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego Iwona Walter - Wisiałkowska,
- Kierownik Referatu Promocji Powiatu i Informacji Tobiasz Puchalski,
- Młodszy referent Patryk Gala,
dokonała wyboru 5 laureatów konkursu oraz spośród nadesłanych zdjęć poza konkursem wyróżniła 3 osoby.
 
Laureaci konkursu:

- Włodzimierz Bubas;
- Sebastian Pigłowski;
- Agnieszka Łęgocka;
- Piotr Trębaczyk;
- Karolina Krakowiak.

Wyróżnione zdjęcia:

- Marta Zaborowska;
- Bartosz Jackowicz;
- Michał Wierzbicki.

Wszystkim uczestnikom raz jeszcze serdecznie dziękujemy, a laureatom i wyróżnionym gratulujemy.

Informację o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają drogą mailową w formie odpowiedzi na nadesłaną wiadomość ze zgłoszeniem.

Wszystkie zdjęcia konkursowe zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie na facebooku: https://www.facebook.com/PowiatLodzkiWschodni
 
PS. Kolejne konkursy już niebawem.
 • Katarzyna Krakowiak - okolice Katarzynowa, Rewicy, Koluszki
 • Agnieszka Łęgocka - Młynek w Tuszynie
 • Agnieszka Łęgocka - Las w Tuszynie
 • Agnieszka Łęgocka - Las w Tuszynie
 • Piotr Trębaczyk - Rzgów
 • Piotr Trębaczyk - Rzgów
 • Piotr Trębaczyk - Rzgów
 • Włodzimierz Bubas - Rzgów
 • Włodzimierz Bubas - Rzgów
 • Włodzimierz Bubas - Rzgów
 • Sebastian Pigłowski - Skoszewy
 • Sebastian Pigłowski - Byszewy Majątek
 • Sebastian Pigłowski - Byszewy Majątek
 • Michał Wierzbicki - Rezerwat przyrody Molenda
 • Bartosz Jackowicz - Rezerwat przyrody Wiączyń
 • Marta Zaborowska - Stawy Marysinek

CAŁY CZAS ZBIERAMY KORKI DLA MAJECZKI!!!

Dziś oddaliśmy ponad 900kg korków zebranych przez mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz jednostki Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Ogromne podziękowania należą się wszystkim biorącym udział w akcji oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach za pomoc w dzisiejszym transporcie.
Przy okazji życzymy Wam cudownego popołudnia w ten piękny słoneczny dzień!
 
 
 • Trwa akcja zbierania korków dla Majeczki
 • Trwa akcja zbierania korków dla Majeczki
 • Trwa akcja zbierania korków dla Majeczki

Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów Pomocy Społecznej

Powiat Łódzki Wschodni dystrybuuje płyn do dezynfekcji przeznaczony do walki z Covid-19, który został przekazany przez Wojewodę Łódzkiego dla szkół, jednostek oświatowych oraz domów pomocy społecznej z terenu powiatu łódzkiego wschodniego.

Płyny zostały dostarczone do siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi przez Wojska Obrony Terytorialnej gdzie pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim zajęli się rozładunkiem i rozdziałem środków na ww. jednostki.
 
Szczególne podziękowania należą się Komendantowi i strażakom z Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach za pomoc w transporcie oraz rozładunku przekazywanych środków.
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów Pomocy Społecznej
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów Pomocy Społecznej
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów Pomocy Społecznej
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów Pomocy Społecznej
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów Pomocy Społecznej
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów Pomocy Społecznej
 • Przekazanie środków ochrony osobistej dla szkół i Domów Pomocy Społecznej

"Twój e-PIT czeka na Ciebie"

Twój e-Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy Łódź - Widzew informuje o akcji "Twój e-PIT czeka na Ciebie".

Od 15 lutego 2021 r. udostępnione zostały rozliczenia roczne za 2020 rok w ramach usługi e-Urząd Skarbowy, która umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu.

Zeznanie można złożyć bezpiecznie i komfortowo, korzystając z licznych pomocy dostępnych na stronie www.podatki.gov.pl

Ponadto, oprócz usługi Twój e-PIT, udostępnione zostały m. in. wykaz mandatów karnych, numer mikrorachunku podatkowego i e-mikrofirma.

 • Informacja dotycząca usługi e-Urząd Skarbowy
 • Ulotka dot. usługi e-Urząd Skarbowy - str. 1
 • Ulotka dot. usługi e-Urząd Skarbowy - str. 2
 • Ulotka dot. usługi e-Urząd Skarbowy - str. 3
 • Ulotka dot. usługi e-Urząd Skarbowy - str. 4

"Twój e-PIT także dla seniorów. Zostań w domu – bądź bezpieczny"

Twój e-Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy Łódź – Widzew informuje o akcji „Twój e-PIT także dla seniorów. Zostań w domu – bądź bezpieczny”.

W tym roku zmienił się sposób rozliczenia emerytów i rencistów, w zależności od rozliczenia otrzymanego z organu rentowego. Wszyscy ci, którym z rozliczenia podatku za 2020 r. wynika nadpłata, nie zostaną już – tak jak do tej pory – rozliczeni przez ZUS. Zamiast PIT 40A takie osoby otrzymały w tym roku PIT 11A.

Przypominamy, że wiele spraw w urzędzie skarbowym można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony podatki.gov.pl lub telefonicznie. Istnieje również możliwość osobistej wizyty w urzędzie skarbowym po wcześniejszym umówieniu się i rezerwacji terminu i godziny. Można to zrobić za pomocą formularza elektronicznego lub dzwoniąc na nr 516 243 166.

 • Rozliczenie PIT - Informacja dla emerytów i rencistów
 • Rozliczenie PIT - ulotka - str. 1
 • Rozliczenie PIT - ulotka - str. 2

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni

W ramach obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zostały wręczone dyplomy i nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat za wysokie osiągnięcia w nauce, poparte wysoką średnią ocen za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 oraz sukcesami na olimpiadach i konkursach, w których brali udział uczniowie.

W imieniu Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali i własnym Wicestarosta Ewa Gładysz wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łodzi Małgorzatą Szelest w obecności dyrektorów szkół i placówek wręczyła atrakcyjne nagrody i dyplomy uznania uczniom: I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach.

Uroczystość odbyła się dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Anny Olczyk w gościnnych progach I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach.

 

Najzdolniejsi uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
w roku szkolnym 2020/2021

 

I Liceum Ogólnokształcące  im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

 • Wiktor Stępniewski
 • Szymon Dawidowicz

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach

 • Paulina Świątczak
 • Daniel Krysiak

Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach

 • Klaudia Szczepańska
 • Mateusz Janowski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach

 • Bartosz Bednarek
 • Krzysztof Król

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

 • Wystąpienie Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego Ewy Gładysz
 • Wystąpienie Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego Ewy Gładysz
 • Wystąpienie Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego Ewy Gładysz
 • Uczniowie w towarzystwie Dyrekcji szkoły
 • Wystąpienie Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego Ewy Gładysz
 • Uczniowie w towarzystwie Dyrekcji szkoły
 • Uczniowie w towarzystwie Dyrekcji szkoły
 • Uczniowie w towarzystwie Dyrekcji szkoły
 • Uczniowie w towarzystwie Dyrekcji szkoły
 • Pamiątkowe zdjęcia najzdolniejszych uczniów
 • Dyplomy dla najzdolniejszych uczniów
 • Uczniowie w towarzystwie Dyrekcji szkoły
 • Wręczenie dyplomów i nagród
 • Wręczenie dyplomów i nagród
 • Wręczenie dyplomów i nagród
 • Wręczenie dyplomów i nagród
 • Wręczenie dyplomów i nagród
 • Wręczenie dyplomów i nagród
 • Wręczenie dyplomów i nagród
 • Wręczenie dyplomów i nagród
 • Wystąpienie Naczelnika Wydziału EiSS Małgorzaty Szelest
 • Wystąpienie Dyrektora I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach Anny Olczyk

Nagroda Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku

W dniu 29 kwietnia 2021 r. podczas XXX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Starostwie Powiatowym w Łodzi zostały uroczyście wręczone Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe w 2020 roku.

Laureatami tegorocznych nagród zostali:

- Amelia Napierała – lekkoatletyka – biegi,

- Mateusz Tyszko – jeździectwo konne – skoki przez przeszkody,

- Julia Biernacka – taniec.

Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe przyznawane są corocznie na podstawie uchwały nr VI/104/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20.04.2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu jej przyznawania.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

 • 0główne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Mammobus w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie czekała w miejscowości:

Tuszyn - 15 czerwca 2021 roku w godz. 09:00 - 15:00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Źródlana 29,

Andrespol - 25 czerwca 2021 roku w godz. 08:00 - 14:00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Ceramiczna 1.

W badaniu mogą wziąć udział panie w wieki 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także:

- nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

lub

- są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz

Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

 • Mammobus w Tuszynie
 • Mammobus w Andrespolu

Ślubowanie nowej radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

W dniu 27 maja 2021 r. podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego uzupełniono skład radnych po śmierci radnej Elżbiety Ciesielskiej. Mandat Radnej przyjęła przez ślubowanie Elżbieta Żaczek, która startowała do Rady Powiatu z kolejnym wynikiem wyborczym z tego samego komitetu wyborczego (Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat) i w tym samym okręgu wyborczym (Okręg nr 3 - Andrespol i Nowosolna).

W Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Elżbieta Żaczek będzie działała w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa.

 • Ślubowanie nowej radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Ślubowanie nowej radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Ślubowanie nowej radnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka oraz uroczyste przekazanie dwóch nowych samochodów

W dniu 27 maja 2021 r. w Komendzie Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach odbyły się Powiatowe obchody Dnia Strażaka, podczas których zostały uroczyście przekazane dwa nowe samochody: operacyjny - lekki Kia Sorento oraz rozpoznawczo - ratowniczy Ford Ranger zakupione wspólnymi siłami Powiatu, Komendy i Gmin Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Zbigniew Łyszkowicz, druh Dariusz Krzewiński - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, przedstawiciele Gmin Powiatu oraz Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Łodzi - Arkadiusz Niecka, który w imieniu Starosty Łódzkiego Wschodniego Andrzeja Opali i Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego Ewy Gładysz odczytał i przekazał list gratulacyjny na ręce Krzysztofa Supery - Komendanta Powiatowego PSP powiatu łódzkiego wschodniego


„(…) Z okazji Powiatowych obchodów Dnia Strażaka w imieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego składamy serdeczne podziękowania dla bryg. mgr inż. Krzysztofa Supery Komendanta Powiatowego PSP powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach oraz wszystkich strażaków ochotników, jak również funkcjonariuszy Komendy Powiatowej za codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. (…)”.

Gratulujemy otrzymania nowych samochodów. Niech skutecznie pomagają w ratowaniu ludzkiego życia i mienia, a wszystkim druhom i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej przekazujemy raz jeszcze najlepsze życzenia zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i osobistych oraz wszelkiej pomyślności.

 • Nowe samochody Straży Pożarnej
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
 • Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Akcja edukacyjna Policji z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka na boisku przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach Filii w Woli Rakowej odbyła się prelekcja edukacyjna dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzona przez Starszego aspiranta Sebastiana Swaczynę z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach.

Najlepsze życzenia z tej okazji wszystkim dzieciom złożyła Wicestarosta Łódzki Wschodni Ewa Gładysz, wręczając upominki odblaskowe od Powiatu Łódzkiego Wschodniego (kamizelki, worki odblaskowe, breloki).

„Bądźcie zdrowe, szczęśliwe i radosne. Niech spełniają się Wasze plany i marzenia, niech nigdy nie zabraknie Wam miłości i rodzinnego ciepła” – powiedziała.

 • Akcja edukacyjna Policji z okazji Dnia Dziecka
 • Akcja edukacyjna Policji z okazji Dnia Dziecka
 • Akcja edukacyjna Policji z okazji Dnia Dziecka
 • Akcja edukacyjna Policji z okazji Dnia Dziecka
 • Akcja edukacyjna Policji z okazji Dnia Dziecka
 • Akcja edukacyjna Policji z okazji Dnia Dziecka
 • Akcja edukacyjna Policji z okazji Dnia Dziecka

Powiat Łódzki Wschodni buduje nowe chodniki na drogach powiatowych

Trwają prace drogowe w ramach zadania pn. „Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E od granicy m. Łodzi do skrzyżowania z drogą nr 1186E”.

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Łódzki Wschodni. Koszt przedsięwzięcia wynosi 329 271,00 zł.

Zakres prac na długości 790 m obejmuje:

1) Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami,
2) Odmulenie rowów wraz z fragmentarycznym umocnieniem dna i skarp oraz urządzenie terenów zielonych,
3) Wymiana istniejącego oznakowania drogowego.

Planowany termin zakończenia prac to 7 lipca 2021 r.

 • Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E
 • Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E
 • Wykonanie chodnika w drodze powiatowej nr 1150E

Rozpoczęły się prace w ramach zadania pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E (ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”.

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Łódzki Wschodni wraz z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt przedsięwzięcia wynosi 557 005,67 zł. Powiat przeznaczył na wykonanie tego zadania 205 512,39 zł, a dofinansowanie wyniosło 351 493,28 zł.

Zakres prac na długości 1 315 m obejmuje:

1) Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami,
2) Miejscowe odmulenie rowów wraz z fragmentarycznym umocnieniem dna i skarp,
3) Urządzenie terenów zielonych.

Planowany termin zakończenia prac to 6 sierpnia 2021 r.

 • Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E
 • Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E
 • Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E
 • Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E
 • Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E
 • Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E
 • Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E

Trwają prace w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie, gm. Tuszyn”

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Łódzki Wschodni. Koszt przedsięwzięcia wynosi 179 341,27 zł.

Zakres prac na długości 164 m obejmuje:

1) Wykonanie jednostronnego chodnika od wysokości istniejącego chodnika w ul. Wolborskiej do połączenia z chodnikiem w drodze krajowej nr 12 w Kruszowie,
2) Wykonanie odcinka rowu krytego z wpustami ulicznymi,
3) Przeprofilowanie adaptowanych odcinków rowu otwartego z umocnieniem wylotów z kanalizacji deszczowej,
4) Wymiana przepustu pod przejściem w drodze krajowej nr 1.

Realizacja zadania wymaga zmiany stałej organizacji ruchu poprzez:

1) Wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości istniejącego i projektowanego chodnika w ul. Wolborskiej,
2) Zmianę oznakowania pionowego,
3) Zastosowanie bariery ochronnej na chodniku przed otwartym rowem odwodnieniowym.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E w zakresie budowy chodnika
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E w zakresie budowy chodnika

Zakupiono altany ogrodowe dla uczestników objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy. W Wiśniowej Górze działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu

W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D" realizowanego na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A002/19-00 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, lider projektu zakupił altany ogrodowe dla uczestników objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy. Zakupione drewniane altany wraz z utwardzonym terenem, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym na wózkach inwalidzkich), pozwolą na spędzanie czasu na świeżym powietrzu w cieniu a zadaszenie pozwoli na wykonywanie prac terapeutycznych (ręczne prace manualne).  

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w ramach w/w projektu działa BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 56. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-14:30. Uczestnicy projektu bezpłatnie mogą wypożyczyć niżej wymieniony sprzęt.

Wykaz sprzętu wypożyczalni:
Łóżka elektryczne z materacem medycznym
Koncentrator tlenu
Pionizator statyczny
Wózek inwalidzki ręczny specjalistyczny dla dzieci z niedowładem wielokończynowym
Wózek – podnośnik, pionizator
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
Materac rurkowy przeciwodleżynowy z wentylacją pneumatyczną
Fotel sanitarny – krzesło toaletowe
Wózek toaletowy transportowy
Wózek specjalistyczny inwalidzki dla osób dorosłych
Podnośnik kąpielowy – wannowy
Podnośnik jezdny dla osób z niedowładem
Schodołaz kroczący z krzesełkiem

 • Altany ogrodowe dla uczestników objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy
 • Altany ogrodowe dla uczestników objętych wsparciem Dziennego Domu Pomocy
 • Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu
 • Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu

Rezerwat przyrody Wiączyń

Polecamy korzystać z walorów przyrodniczych Powiatu Łódzkiego Wschodniego i zachęcamy do spacerów i relaksu w Rezerwacie przyrody Wiączyń leżącym na terenie gminy Nowosolna????????
 
???? W Rezerwacie znajdziecie m.in. grupę starodrzewów bukowych ???? oraz ślady II wojny światowej ⚔
????
 • Rezerwat przyrody Wiączyń
 • Rezerwat przyrody Wiączyń
 • Rezerwat przyrody Wiączyń
 • Rezerwat przyrody Wiączyń
 • Schron z czasów II Wojny Światowej
 • Rezerwat przyrody Wiączyń
 • Rezerwat przyrody Wiączyń
 • Mogiła zbiorowa obywateli polskich
 • Rezerwat przyrody Wiączyń
 • Mogiła zbiorowa obywateli polskich

Siłownia w Dziennym Domu Pomocy

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania na Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1.Usługi społeczne i zdrowotne, pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D” realizowanego na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A002/19-00 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji zadania Dzienny Dom Pomocy została zakupiona i zamontowana zewnętrzna siłownia. Zakupiono wahadła, surfer do rąk, kołowrotki, wioślarze, piechury / biegacze, orbitreki, steppery.

Powyższy zakup sprawił, iż uczestnicy w ciepłe dni mogą ćwiczyć na powietrzu pod okiem fizjoterapeuty. Wszystkie zakupione sprzęty są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, do osób na wózkach inwalidzkich, co zdecydowanie ułatwia sam proces ćwiczeń, ułatwia dostęp osobom z różnym stopniem niepełnosprawności do każdego rodzaju sprzętu i nie powoduje wykluczenia uczestnika z powodu niepełnosprawności.

 • Siłownia w Dziennym Domu Pomocy
 • Siłownia w Dziennym Domu Pomocy
 • Siłownia w Dziennym Domu Pomocy
 • Siłownia w Dziennym Domu Pomocy
 • Siłownia w Dziennym Domu Pomocy
 • Siłownia w Dziennym Domu Pomocy

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego podczas XXXII Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 24 czerwca 2021 r. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok. Radni Powiatu pozytywnie ocenili pracę członków Zarządu Powiatu ze Starostą Łódzkim Wschodnim Andrzejem Opalą na czele.

Głosowanie nad absolutorium odbyło się po uprzednim przedstawieniu Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2020 rok.

 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
 • Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Poznaj Powiat Łódzki Wschodni

Rozpoczyna się okres wakacyjny. Jest to czas na odpoczynek, regenerację oraz doskonały moment na obcowanie z przyrodą. Zachęcamy do poznania i odwiedzenia atrakcyjnych rekreacyjnie, ciekawych miejsc znajdujących się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.

Polecamy zobaczyć:

ŹRÓDŁA KRÓLEWSKIE ŻEROMIN

Źródła Królewskie to 12 podziemnych źródeł wybijających spod ziemi przez wszystkie pory roku. Źródła te znane są ze swoich zdrowotnych właściwości. Pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z XIV wieku. Jak głosi legenda, Władysław Jagiełło poił tu swoje konie podczas polowań na terenie puszczy porastającej te okolice.

Nazwy Źródeł Królewskich nawiązują do polskiej tradycji religijnej i patriotycznej. Nieopodal znajduje się Grota Skalna poświęcona Matce Boskiej.

 • Źródła Królewskie Żeromin
 • Źródła Królewskie Żeromin
 • Źródła Królewskie Żeromin
 • Źródła Królewskie Żeromin

KOMPLEKS REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY „ŚWIĘTY SPOKÓJ”

Niedaleko Królewskich Źródeł znajduje się kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Święty Spokój”, który ma do zaoferowania m.in.: bazę noclegową, plażę z leżakami, kompleks stawów i akwen z bazą kajaków, pomosty i alejki do spacerowania. Wizytówką ośrodka jest restauracja Rybakówka, która zaprasza przede wszystkim na dania rybne.

 • Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Święty Spokój”
 • Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Święty Spokój”
 • Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Święty Spokój”
 • Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Święty Spokój”
 • Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Święty Spokój”
 • Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Święty Spokój”

Konkursy organizowane przez Województwo Łódzkie

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz właścicieli obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego oraz mieszkańców województwa łódzkiego i działkowców w trzech konkursach: "Weekend na wsi", "Kolorowy balkon" oraz "Ogrody i ogródki województwa łódzkiego" popularyzujących wypoczynek na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promujące wieś jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

 • Ogrody i ogródki województwa łódzkiego
 • Weekend na wsi
 • Kolorowy balkon

Uwaga hodowcy trzody chlewnej!

Na podstawie Rozporządzenia Nr 12/2021 Wojewody Łódzkiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego określone zostały następujące obszary:

1) Obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, obejmujący:

a) w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn miejscowości: Aleksandrówek, Aleksandrów Pierwszy, Aleksandrów Drugi, Garbów, Garbówek, Głuchów, Gołygów, Góry Kruszowskie, Królewska Wola, Kruszów, Tuszynek Majoracki, Tuszynek Starościński, Żeromin, Kruszów-Cegielnia, Kruszów-Parcela, Tuszynek,

b) w mieście Tuszyn część miasta Ogrodzonka.

 

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomom świń, obejmujący:

a) w powiecie łódzkim wschodnim:

- w gminie Brójce miejscowości: Nowy Wardzyń, Pałczew, Stary Wardzyń, Trzebiny, Wardzyn, Wardzyn-Folwark, Nowiny,

- w gminie Rzgów miejscowości: Babichy, Kalinko, Kalinko-Morgi, Kalinko w Pole, Kalino, Romanów,

- w gminie Tuszyn miejscowości: Bądzyń, Budy, Dylew, Gołygów Drugi, Górki Duże, Górki Małe, Górki Małe-Kolonia, Józefów, Jutroszew, Mąkoszyn, Modlica, Wodzin-Okupniki, Polska Wola, Rydzynki, Stanisławów, Syski, Szczukwin, Szczukwin Gliniany, Szczukwin Piaskowy, Wacławów, Wodzin, Wodzin Majoracki, Wodzin Prywatny, Wodzinek, Wola Kazubowa, Zofiówka, Lutosławice Szlacheckie, Żeromin, Górki Małe-Parcela, Nowa Wieś, Potok, Rydzynki, Stara Wieś, Zagrody, Gołygów Pierwszy, Wykno,

- miasto Tuszyn za wyjątkiem części miasta Ogrodzonka.

Więcej informacji w Rozporządzeniu Wojewody

 

W związku z powyższym, 26 czerwca br. na terenie gminy Tuszyn odbyły się poszukiwania padłych dzików. W akcji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim, Starostwo Powiatowe w Łodzi, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w Łodzi, Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Weterynarii oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ponad 90 osób przeszukiwało obszar ok. 1100 hektarów lasów na terenie gminy Tuszyn.

Powiat Łódzki Wschodni wspomagał koordynacyjnie działania i zabezpieczał logistycznie miejsca odpraw oraz zapewnił wyżywienie dla wszystkich uczestników poszukiwań.

 • Poszukiwania padłych dzików
 • Poszukiwania padłych dzików
 • Poszukiwania padłych dzików
 • Poszukiwania padłych dzików

Zalew w Lisowicach

ZALEW W LISOWICACH

W ostatni weekend czerwca oficjalnie otwarty został odnowiony zalew w Lisowicach, gm. Koluszki. Na chwilę obecną do użytku oddano dwa baseny, strzeżone kąpielisko i plażę. Kolejne atrakcje, takie jak park linowy, wakeboard, zjeżdżalnia „Anakonda” czy restauracja zostaną otwarte w połowie lipca.

 • Zalew w Lisowicach
 • Zalew w Lisowicach
 • Zalew w Lisowicach
 • Zalew w Lisowicach

PAŁAC W LISOWICACH

Tuż obok zalewu znajduje się dobrze zachowany pałac powstały na przełomie XVIII i XIX w. w stylu klasycystyczno-neorenesansowym. Otoczony jest dużym parkiem w stylu angielskim o bogatym drzewostanie. Obecnie w budynku prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej.

 • Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
 • Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
 • Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
 • Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach

Profilaktyka 40 PLUS

Już od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia może skorzystać z jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS.

Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

 

 • Profilaktyka 40 Plus
 • Profilaktyka 40 Plus