Menu

Treść

Nawigacja

Treść

Zarządzenie Nr 37/2021

Starosty Łódzkiego Wschodniego

z dnia 24 marca 2021 roku 

 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom, w sposób wskazany w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 5, do odwołania.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3, (zwaną dalej „strefą obsługi”).

3. W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru. 

§ 2. 1. Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282),

b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363);

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378),

b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361),

c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338),

d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54).

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

a) prac geodezyjnych i kartograficznych,

b) ewidencji gruntów i budynków,

c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać
obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim
umówieniu się telefonicznie lub mailowo. Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwej
komórki organizacyjnej skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając
datę i godzinę ich odbioru.

2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta. 

3. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP  (https://bip.lodzkiwschodni.pl/ ).

§ 3. 1. W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 3. Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.

§ 4. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w następujących sytuacjach:

1) zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2, lit c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) do czasu jego uchylenia, na stanowiskach pracy, jeżeli w pomieszczeniach przebywa więcej niż jedna osoba,

2) podczas bezpośredniej obsługi interesanta,

3) w przypadku korzystania z przestrzeni wspólnej w budynku oraz podczas kontaktów z innymi pracownikami poza swoim stanowiskiem pracy.

 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są ponadto do:

1) używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk,

2) zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

§ 5. W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio w Brójcach, Koluszkach, Tuszynie i Rzgowie – bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się
będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 33/2021 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 7. Zobowiązuje się kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi do przestrzegania zapisów niniejszego Zarządzenia.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Zarządzenia Starosty

 

 

Zarządzenie Nr 33/2021

Starosty Łódzkiego Wschodniego

z dnia 1 marca 2021 roku 

 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom, w sposób wskazany w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 5, do odwołania.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3, (zwaną dalej „strefą obsługi”).

3. W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru. 

§ 2. 1. Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2)budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282),

b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363);

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378),

b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów,
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361),

c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338),

d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54).

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

a) prac geodezyjnych i kartograficznych,

b) ewidencji gruntów i budynków,

c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo. Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwej komórki organizacyjnej skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta. 

3. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP  ( https://bip.lodzkiwschodni.pl/ ).

§ 3. 1. W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

3. Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi
zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.

§ 4. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w następujących sytuacjach:

1) zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2, lit c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367) do czasu jego uchylenia, na stanowiskach pracy, jeżeli w pomieszczeniach przebywa więcej niż jedna osoba,

2) podczas bezpośredniej obsługi interesanta,

3) w przypadku korzystania z przestrzeni wspólnej w budynku oraz podczas kontaktów z innymi pracownikami poza swoim stanowiskiem pracy.

2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są ponadto do:

1) używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk,

2) zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

§ 5. W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio w Brójcach, Koluszkach, Tuszynie i Rzgowie – bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się
będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 121/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 7. Zobowiązuje się kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi do przestrzegania zapisów niniejszego Zarządzenia.

§8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 121 / 2020

Starosty Łódzkiego Wschodniego

z dnia 28 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom, w sposób wskazany w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 5, do odwołania.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 3, (zwaną dalej „strefą obsługi”).

3. W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru. 

§ 2. 1. Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 i 2127),

b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363);

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471 i 1378),

b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),

c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565 i 2127),

d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

a) prac geodezyjnych i kartograficznych,

b) ewidencji gruntów i budynków,

c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo. Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwej komórki organizacyjnej skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta. 

3. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP  ( https://bip.lodzkiwschodni.pl/ ).

§ 3. 1. W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

3. Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.

§ 4. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej lub przyłbicy w następujących sytuacjach:

1) zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 2, lit c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia  2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) do czasu jego uchylenia, na stanowiskach pracy, jeżeli w pomieszczeniach przebywa więcej niż jedna osoba,

2) podczas bezpośredniej obsługi interesanta,

3) w przypadku korzystania z przestrzeni wspólnej w budynku oraz podczas kontaktów z innymi pracownikami poza swoim stanowiskiem pracy.

2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą
interesanta zobowiązani są ponadto do:

1) używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk,

2) zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

§ 5. W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio w Brójcach, Koluszkach, Tuszynie i Rzgowie – bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się
będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 109/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 7. Zobowiązuje się kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi do przestrzegania zapisów niniejszego Zarządzenia.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 109 / 2020

Starosty Łódzkiego Wschodniego

z dnia 30 listopada 2020 roku 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091) zarządzam, co następuje:

     § 1.1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom, w sposób wskazany w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 4, do odwołania.

     2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, (zwaną dalej „strefą obsługi”).

     3. W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru. 

     § 2. 1. Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2) administracji architektoniczno - budowlanej w tym dotyczące:

   a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

   b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363);

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

   a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471 i 1378),

   b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),

   c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565),

   d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).

5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:

   a) prac geodezyjnych i kartograficznych,

   b) ewidencji gruntów i budynków,

   c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo. Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwej komórki organizacyjnej skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

     2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta. 

     3. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP ( https://bip.lodzkiwschodni.pl/ ).

     § 3. 1. W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

     2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu  niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

     3. Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.

     § 4. 1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej lub przyłbicy w następujących sytuacjach:

1) zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 2, lit c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091) do czasu jego uchylenia, na stanowiskach pracy, jeżeli w pomieszczeniach przebywa więcej niż jedna osoba,

2) podczas bezpośredniej obsługi interesanta,

3) w przypadku korzystania z przestrzeni wspólnej w budynku oraz podczas kontaktów z innymi pracownikami poza swoim stanowiskiem pracy.

     2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są ponadto do:

1) używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk,

2) zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

     § 5. W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio w Brójcach, Koluszkach, Tuszynie i Rzgowie – bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się
będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

     § 6. Traci moc zarządzenie Nr 98/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

     § 7. Zobowiązuje się kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi do przestrzegania zapisów niniejszego Zarządzenia.

     § 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

     § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 98 / 2020
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 października 2020 roku 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) zarządzam, co następuje:

 • 1. 1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
  epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań
  o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom,
  w sposób wskazany w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 4, do odwołania.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi
  interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. Sienkiewicza 3,
  (zwaną dalej „strefą obsługi”).
 2. W strefie obsługi znajduje się biuro podawcze, w którym należy składać
  wszystkie dokumenty i wnioski, za potwierdzeniem odbioru. 
 • 2. 1. Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi polegające
  na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza
  się sprawy z zakresu:
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów
  komunikacyjnych;
 • administracji architektoniczno - budowlanej w tym dotyczące:
 1. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
  lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
 2. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363);
 • ochrony środowiska, w tym dotyczące:
 1. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy
  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471 i 1378),
 2. wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów,
  na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797
  i 875),
 3. decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565),
 4. zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie
  oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
  ochrony środowiska;
 • przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie
  drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie
  drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału
  technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia
  w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących
  infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w 38-40 ustawy z dnia 21 marca
  1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
 • geodezji i kartografii, w tym dotyczące:
  1. prac geodezyjnych i kartograficznych,
  2. ewidencji gruntów i budynków,
  3. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać
obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim
umówieniu się telefonicznie lub mailowo. Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwej
komórki organizacyjnej skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając
datę i godzinę ich odbioru.

 1. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa
  w ust. 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów,
  tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną
  poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem
  operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu
  się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta. 
 2. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty
  elektronicznej znajdują się na stronie BIP  ( https://bip.lodzkiwschodni.pl/ ).
 • 3. 1. W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających
  w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
  z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu
  niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

 

 1. Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi
  zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy.
  Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej oraz rękawiczki i długopisy.
  Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.
 2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą
  interesanta zobowiązani są do:
 • noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy osłaniającej usta i nos,
 • używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk,
 • zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.
 • 4. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi, w przypadku korzystania
  z przestrzeni wspólnej w budynku oraz podczas kontaktów z innymi pracownikami
  poza swoim stanowiskiem pracy, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą
  maseczki ochronnej lub przyłbicy.
 • 5. W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa,
  Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii – odpowiednio
  w Brójcach, Koluszkach, Tuszynie i Rzgowie – bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się
  będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez
  zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.
 • 6. Traci moc zarządzenie Nr 69/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego
  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo
  Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • 7. Zobowiązuje się kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi do przestrzegania zapisów niniejszego Zarządzenia.
 • 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 • 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 69/2020
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 21 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w  związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom, w sposób wskazany w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 4, do odwołania.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, (zwaną dalej „strefą obsługi").

3. W strefie obsługi znajduje się kancelaria, w której można bezpośrednio składać dokumenty, za potwierdzeniem odbioru.

§ 2. 1. Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:
1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
2) administracji architektoniczno-budowlanej w tym dotyczące:
a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471);
3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),
b) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),
c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),
d) zgłoszenia instalacji, z której em1sJa nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470,471 i 1087).
5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:
a) prac geodezyjnych i kartograficznych,
b) ewidencji gruntów i budynków,
c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo. Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwej komórki organizacyjnej skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta.

3. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP https://bip.lodzkiwschodni.pl/.

§ 3. 1. W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

2. Interesanci znajdujący się w budynku Starostwa i podczas bezpośredniej obsługi zobowiązani są zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki. Powinni posiadać własne środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.

3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do:
1) używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk,
2) zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy,
3) noszenia maseczek osłaniających usta i nos.

§ 4. W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii - odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 5 l /2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii

§ 6. Zobowiązuje się kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi do przestrzegania zapisów niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Zarządzenie Nr 51/2020
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 1 lipca 2020 roku

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom, w sposób wskazany w § 2 ust. 1 i 2 oraz w § 4, do odwołania.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, (zwaną dalej „strefą obsługi").

3. W strefie obsługi znajduje się kancelaria, w której można bezpośrednio składać dokumenty, za potwierdzeniem odbioru.

§ 2. 1. Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:
1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
2) administracji architektoniczno-budowlanej w tym dotyczące:
a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),
b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 14 7 4, z 2019 r. poz. 1 716 oraz z 2020 r. poz. 471);
3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 4 71 ),
b) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),
c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471).
5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:
a) prac geodezyjnych i kartograficznych,
b) ewidencji gruntów i budynków,
c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo. Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta.

3. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP https://bip.lodzkiwschodni.pl/.

§ 3. 1. W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

2. Interesanci powinni posiadać własne środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.

3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do:
1) używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk,
2) zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy,
3) noszenia maseczek osłaniających usta i nos.

§ 4. W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii - odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi do przestrzegania zapisów niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Zarządzenie Nr 46/2020
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
w związku z wystąpieniem stanu epidemii


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 14 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 i 1031) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom, w sposób wskazany w § 2 ust. 1 i 2 oraz w§ 4, do odwołania.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na paiierze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, (zwaną dalej „strefą obsługi").

3. W strefie obsługi znajduje się kancelaria, w której można bezpośrednio składać dokumenty, za potwierdzeniem odbioru.

§ 2. 1. Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:
1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
2) administracji architektoniczno-budowlanej w tym dotyczące:
a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),
b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych  zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020
r. poz. 471);
3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),
b) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),
c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o któ1ych mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471).
5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:
a) prac geodezyjnych i kartograficznych,
b) ewidencji gruntów i budynków,
c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo. Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa interesanta.

3. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP https://bip.lodzkiwschodni.pl/.

§ 3. 1. W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) dziecka do uko{1czenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

2. Interesanci powinni posiadać własne środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.

3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do:
1) używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk,
2) zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy,
3) noszenia maseczek osłaniających usta i nos.

§ 4. W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transpo1iu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii - odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi do przestrzegania zapisów niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Zarządzenie Nr 41/2020
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 815) w związku z § 12 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania, w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-Co V-2, wykonywanie zadań o charakterze publicznym w Starostwie Powiatowym w Łodzi podlega ograniczeniom, w sposób wskazany w § 2 ust 1 i 2 oraz w § 4.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, tworzy się strefę obsługi interesanta, znajdującą się na parterze siedziby Starostwa, w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, (zwaną dalej „strefą obsługi").

3. W strefie obsługi znajduje się kancelaria, w której można bezpośrednio składać dokumenty, za potwierdzeniem odbioru.

§ 2. 1. Wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się sprawy z zakresu:
1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
2) administracji architektoniczno-budowlanej w tym dotyczące:
a) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),
b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020
r. poz. 471);
3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),
b) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),
c) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
d) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
4) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego
oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5) geodezji i kartografii, w tym dotyczące:
a) prac geodezyjnych i kartograficznych,
b) ewidencji gruntów i budynków,
c) koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- podlega ograniczeniu w ten sposób, że interesant w powyższych sprawach może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa w wyznaczonej strefie obsługi, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo. Po rozpatrzeniu sprawy pracownik właściwego wydziału skontaktuje się telefonicznie w celu odbioru dokumentów, podając datę i godzinę ich odbioru.

2. Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl) oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, możliwa jest bezpośrednia obsługa klienta.

3. Wszelkie niezbędne informacje o numerach telefonicznych adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIP https://bip.lodzkiwschodni.pl/.

§ 3. 1. W strefie obsługi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

2. Interesanci powinni posiadać własne środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz długopisy. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2 metrów od drugiej osoby.

3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi zajmujący się bezpośrednią obsługą interesanta zobowiązani są do:
1) używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk,
2) zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy,
3) noszenia maseczek osłaniających usta i nos.

§ 4. W zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii - odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach bezpośrednia obsługa interesanta odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, na zasadach ustalonych przez zarządców budynków, w których znajdują się te stanowiska.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi do przestrzegania zapisów niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25 maja 2020 r.


 

Zarządzenie Nr 24/2020
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie ustanowienia obowiązków w Starostwie Powiatowym w Łodzi w związku
z wystąpieniem stanu epidemii

         Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z wykonywaniem obowiązków związanych z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zobowiązani są do:

a. używania w godzinach pracy rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk,

b. zachowania co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

§ 2. Zobowiązuje się Naczelników i Kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do przestrzegania zapisów niniejsżego Zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad wykona,iem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Zarządzenie Nr 23/2020
Starosty Łódzkiego Wschodniego
z dnia 14 marca 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi w związku
z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego


          Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Starostwie Powiatowym w Łodzi z siedzibą: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3 oraz w zamiejscowych stanowiskach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Kartografii - odpowiednio w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Brójcach.

2. Klient może zostać obsłużony bezpośrednio w siedzibie Starostwa oraz w zamiejscowych stanowiskach pracy w sytuacji nadzwyczajnej, po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo.

§ 2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Starostwa można wysyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub email: powiat@lodzkiwschodni.pl oraz poprzez składanie dokumentów w formie papierowej (bez potwierdzenia) w specjalnie przygotowanym pojemniku ustawionym przy wejściu do siedziby Starostwa.

§ 3. Pracownicy na bieżąco realizują swoje zadania, a niezbędne kontakty z klientami odbywają się drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową. Wszelkie niezbędne dane o numerach telefonicznych i adresach poczty elektronicznej znajdują się na stronie BIPhttps://bip.lodzkiwschodni.pl/.

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Łodzi.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Banery

Kontakt

Powiat Łódzki Wschodni

Starostwo Powiatowe w Łodzi

ul. Sienkiewicza 3,
90-113 Łódź

tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11

e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

ePUAP: /72gq27iww7/skrytka

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka